logo-print

Νέοι κανόνες της ΕΕ για την ταχεία αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο

Ευρωβουλευτές: «Επιτυγχάνεται εξισορρόπηση στην ασφάλεια και την ελευθερία της έκφρασης και προστατεύεται το νόμιμο περιεχόμενο και η πρόσβαση κάθε πολίτη στην ΕΕ σε πληροφορίες, καταπολεμώντας παράλληλα την τρομοκρατία»

30/04/2021

06/05/2021

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

  • Οι πλατφόρμες θα έχουν μέχρι μία ώρα για την αφαίρεση περιεχομένου που ταυτοποιείται ως τρομοκρατικό

  • Προστασία του εκπαιδευτικού, ερευνητικού, καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικού περιεχομένου

  • Καμία γενική υποχρέωση αυτόματης παρακολούθησης ή ελέγχου του περιεχομένου

Η νέα νομοθεσία για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) τη Μ.Τετάρτη, 28-04-2021.

Ο νέος κανονισμός θα στοχεύει σε περιεχόμενο όπως κείμενα, εικόνες, μαγνητοφωνήσεις ή βιντεοσκοπήσεις, συμπεριλαμβανομένων ζωντανών αναμεταδόσεων, που υποκινούν, επιζητούν τη συμμετοχή ή τη συνδρομή σε τρομοκρατικά εγκλήματα, παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής τέτοιων εγκλημάτων ή επιζητούν τη συμμετοχή ανθρώπων σε τρομοκρατικές ομάδες. Εντός του ίδιου πλαισίου ως προς τον ορισμό του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, θα θεωρείται τρομοκρατικό επίσης όποιο περιεχόμενο παρέχει καθοδήγηση για τη δημιουργία και χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων και άλλων όπλων που προορίζονται για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Το τρομοκρατικό περιεχόμενο πρέπει να αφαιρείται εντός μίας ώρας

Οι πάροχοι θα πρέπει να αφαιρούν ή να απενεργοποιούν την πρόσβαση σε ταυτοποιημένο τρομοκρατικό περιεχόμενο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εντός μίας ώρας από τη λήψη εντολής για την αφαίρεσή του από την αρμόδια αρχή. Τα κράτη μέλη θα θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις, ο βαθμός των οποίων θα λαμβάνει υπόψη τη φύση της παράβασης και το μέγεθος της υπεύθυνης εταιρείας.

Προστασία του εκπαιδευτικού, καλλιτεχνικού, ερευνητικού και δημοσιογραφικού υλικού

Το περιεχόμενο που αναρτάται στο διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς, καλλιτεχνικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, ή που χρησιμοποιείται στα πλαίσια ευαισθητοποίησης γύρω από ένα θέμα, δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικό, βάσει των νέων αυτών κανόνων.

«Όχι» στη γενική υποχρέωση παρακολούθησης ή χρήσης αυτόματων φίλτρων

Οι πλατφόρμες δεν θα έχουν καμία γενική υποχρέωση να παρακολουθούν ή να φιλτράρουν το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες. Ωστόσο, όταν οι αρμόδιες εθνικές αρχές διαπιστώνουν ότι ένας πάροχος έχει εκτεθεί σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, η εν λόγω εταιρεία, θα πρέπει να λάβει ειδικά μέτρα για την πρόληψη της διάδοσής του. Στη συνέχεια, εναπόκειται στον πάροχο να αποφασίσει ποια συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να λάβει για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο, χωρίς όμως την υποχρέωση χρήσης αυτοματοποιημένων εργαλείων. Οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για να σταματήσουν τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου.

Δήλωση

Ο εισηγητής Patryk JAKI (Συντηρητικοί, Πολωνία) δήλωσε: «Οι τρομοκράτες στρατολογούν, μοιράζονται προπαγανδιστικό υλικό και συντονίζουν επιθέσεις μέσω του διαδικτύου. Σήμερα θεσπίσαμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αφαιρούν τρομοκρατικό περιεχόμενο από το διαδίκτυο εντός μίας ώρας το αργότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ακράδαντα ότι πετύχαμε ένα καλό αποτέλεσμα, το οποίο εξισορροπεί την ασφάλεια και την ελευθερία της έκφρασης, προστατεύει το νόμιμο περιεχόμενο και την πρόσβαση κάθε πολίτη στην ΕΕ σε πληροφορίες, καταπολεμώντας παράλληλα την τρομοκρατία μέσω της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών.»

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός θα ισχύσει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα τεθεί σε εφαρμογή 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του.

 

Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός
Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ