logo-print

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

01/03/2022

28/04/2022

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αρμοδιότητες των οργάνων της Αρχής

1. Στις αρμοδιότητες της Ολομέλειας ανήκουν:

α. Η έκδοση κανονιστικών πράξεων (παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 4624/2019).

β. Η θέσπιση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών (παρ. 1.ι του άρθρου 57 και της παρ. 3.ζ του άρθρου 58, ΓΚΠΔ).

γ. Η κατάρτιση καταλόγου κριτηρίων για τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου (παρ. 1.ια του άρθρου 57,, ΓΚΠΔ).

δ. Ο καθορισμός απαιτήσεων διαπίστευσης φορέα για την παρακολούθηση κωδίκων δεοντολογίας (παρ. 1.ιστ του άρθρου 57, ΓΚΠΔ), καθώς και η έκδοση γνώμης και η έγκριση σχεδίων κωδίκων δεοντολογίας (παρ. 3.δ του άρθρου 58, ΓΚΠΔ).

ε. Η έκδοση εντολής διακοπής επεξεργασίας, επιστροφής ή δέσμευσης δεδομένων ή καταστροφής συστήματος αρχειοθέτησης ή σχετικών δεδομένων (παρ. 5 του άρθρου 15 ν. 4624/2019).

στ. Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (παρ. 6 και 7 του άρθρου 15 του ν. 4624/2019, της παρ. 2.θ του άρθρου 58, ΓΚΠΔ) σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων.

ζ. Η έκδοση διαταγής προς φορέα πιστοποίησης για την ανάκληση ή μη έκδοση πιστοποιητικού συμόρφωσης ( παρ. 2.η’ του άρθρου 58, ΓΚΠΔ). η. Η έκδοση εντολής για την αναστολή κυκλοφορίας δεδομένων εκτός ΕΕ (παρ. 2.ι του άρθρου 58).

θ. Ο καθορισμός συμπληρωματικών απαιτήσεων για τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης και η έγκριση κριτηρίων πιστοποίησης (παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4624/2019 και της παρ. 3.στ του άρθρου 58).

ι. Η εξέταση υποθέσεων που εισάγονται από τον Πρόεδρο ή παραπέμπονται από το Τμήμα λόγω της σπουδαιότητας ή του γενικότερου ενδιαφέροντός τους.

ια. Ο προγραμματισμός εργασιών της Αρχής σε ετήσια βάση για τις αυτεπάγγελτες δράσεις της Αρχής (όπως πρόγραμμα τακτικών ελέγχων, κατάρτιση κατευθυντηρίων γραμμών, γνωμοδοτήσεις, δράσεις ενημέρωσης).

2. Τμήμα. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος περιλαμβάνονται όλες οι υποθέσεις πλην εκείνων για τις οποίες η αρμοδιότητα ανήκει στην Ολομέλεια ή στον Πρόεδρο.

3. Στις αρμοδιότητες του Προέδρου ανήκουν:

α. Ο προσωρινός περιορισμός της επεξεργασίας και η επιβολή άλλου προσωρινού μέτρου.

β. Η εντολή για τη διενέργεια έρευνας κατά την περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 ΓΚΠΔ.

γ. Η αρχειοθέτηση υποθέσεων καταγγελιών που χαρακτηρίζονται απαράδεκτες, αόριστες ή προδήλως αβάσιμες. Με απόφαση του Προέδρου ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και εγκρίνεται ειδικό πρότυπο πράξης αρχειοθέτησης.

δ. Η εξέταση ατομικών υποθέσεων με μικρή επίπτωση στα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον πρόκειται για άσκηση κυρωτικής αρμοδιότητας, δεν δύναται να επιβληθεί πρόστιμο ανώτερο των 3000 ευρώ.

ε. Η αποστολή συστάσεων στον καταγγελλόμενο, με τις οποίες περαιώνεται η εξέταση της καταγγελίας με ταυτόχρονη αρχειοθέτησή της.

στ. Η εξέταση υποθέσεων με αντικείμενο ζητήματα, για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Αρχή με αποφάσεις της Ολομελείας ή Τμήματος ή το ΕΣΠΔ.

ζ. Η εντολή για την προώθηση στο σύστημα ΙΜΙ υποθέσεων διασυνοριακού χαρακτήρα.

η. Η υποβολή απόψεων, ενστάσεων ή αντιρρήσεων σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, στις οποίες η Αρχή εμπλέκεται ως ενδιαφερόμενη Αρχή.

θ. Η έγκριση σχεδίου απόφασης σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, στις οποίες η Αρχή είναι επικεφαλής αρχή, όταν στις υποθέσεις δεν προκύπτουν σημαντικά ζητήματα.

ι. Η εντολή για την ανακοίνωση περιστατικού παραβίασης δεδομένων στο υποκείμενο των δεδομένων (παρ. 4 του άρθρου 34, ΓΚΠΔ). Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο.

Με απόφασή του, που αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει τις ανωτέρω αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Πρόεδρο ή σε ένα ή περισσότερα τακτικά μέλη.

Γενικές διατάξεις χειρισμού υποθέσεων

1. Για κάθε ενέργεια της Αρχής, ορίζονται ως χειριστές ειδικοί επιστήμονες ή υπάλληλοι της Γραμματείας της Αρχής και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ο Πρόεδρος ορίζει και μέλος της Αρχής, τακτικό ή αναπληρωματικό, ως εισηγητή. Στην περίπτωση αυτή, οι χειριστές ασκούν καθήκοντα βοηθού εισηγητή. Εισηγητής αναλαμβάνει κατά προτίμηση το μέλος της Αρχής που ασκεί καθήκοντα επόπτη στον τομέα, στον οποίο εντάσσεται η υπόθεση. Αρμόδιοι χειριστές μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο για κατηγορίες υποθέσεων, όπως των περιστατικών παραβίασης δεδομένων ή για την παρακολούθηση υποθέσεων διασυνοριακού χαρακτήρα που αναρτώνται στο σύστημα ΙΜΙ. Ο βοηθός εισηγητής έχει την ευθύνη κατάρτισης του σχετικού φακέλου, σε συνεννόηση με τον εισηγητή και προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες για το σκοπό αυτό ενέργειες. Σε δυσχερείς ή γενικότερου ενδιαφέροντος περιπτώσεις και ιδίως, όταν πρόκειται για έκδοση κανονιστικών αποφάσεων της Αρχής, ο Πρόεδρος μπορεί να συγκροτήσει ομάδα εργασίας, στην οποία μετέχουν ένα ή περισσότερα μέλη της Αρχής, ειδικοί επιστήμονες και υπάλληλοι της Γραμματείας ή και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες για την κατάρτιση μελέτης ή και την υποβολή εισηγήσεως.

2. Σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς το όργανο της Αρχής που είναι αρμόδιο να επιληφθεί μιας υπόθεσης, οι εισηγητές και βοηθοί εισηγητές υποβάλλουν σχετική πρόταση στον Πρόεδρο, ο οποίος και αποφασίζει σχετικά.

3. Τυχόν προβλεπόμενες προθεσμίες διεκπεραίωσης ενέργειας της Αρχής εκκινούν μετά τον επιτυχή έλεγχο πληρότητας των προσκομιζόμενων στοιχείων φακέλου, διακόπτονται δε για όσο διάστημα απαιτηθεί για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων από τους ενδιαφερόμενους.

4. Τα μέλη της Αρχής συμμετέχουν στον χειρισμό των υποθέσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πολιτική που εγκρίνεται κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 6 του παρόντος.

5. Προσκομιζόμενα στην Αρχή στοιχεία από οποιοδήποτε μέρος σε υποθέσεις καταγγελιών μπορούν να κοινοποιηθούν στα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, με εξαίρεση απόρρητα στοιχεία ή αν συντρέχει περίπτωση διαφύλαξης υπέρτερων εννόμων συμφερόντων τρίτων προσώπων ή αν η χορήγηση στοιχείων μπορεί να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα διοικητικών, δικαστικών, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών.

6. Με απόφαση της Αρχής εγκρίνεται η πολιτική που ακολουθείται για την εξέταση των καταγγελιών. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ειδικότερα θέματα που αφορούν τον τρόπο, με τον οποίο διεκπεραιώνεται η εξέταση και η χρονολογική σειρά της εξέτασης, με κριτήριο τη σπουδαιότητα, τον επείγοντα χαρακτήρα, το βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητας, τις συνέπειες για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων και τον αριθμό των θιγομένων φυσικών προσώπων ή άλλων ενδιαφερομένων, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου υποβολής της υπόθεσης.

Με απόφασή της, η Αρχή μπορεί να εγκρίνει την πολιτική χειρισμού και άλλου τύπου υποθέσεων.

Δείτε αναλυτικά τον Κανονισμό, όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send