logo-print

Νέος μηχανισμός εξωδικαστικής αναγκαστικής εκτέλεσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Η θέση του Συμβουλίου της ΕΕ

27/11/2019

27/11/2019

Ερμηνεία ΚπολΔ (Άρθρα 904-1054)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ερμηνεία ΚπολΔ (Άρθρα 904-1054)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωσης λαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής της για την αντιμετώπιση των επισφαλών δανείων των τραπεζών.

Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ ενέκριναν σήμερα τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με πρόταση για κοινό πλαίσιο και ελάχιστες απαιτήσεις για εξωδικαστικό μηχανισμό για την ανάκτηση της αξίας εγγυημένων δανείων με εξασφαλίσεις σε περίπτωση που οι δανειολήπτες δεν είναι σε θέση να τα αποπληρώσουν. Η αποτελεσματική εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή της συσσώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), καθώς παρέχει στις τράπεζες νομικά μέσα για την ταχύτερη ανάκτηση των εξασφαλίσεων.

«Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων της ΕΕ βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, χάρη στην ευνοϊκότερη οικονομική κατάσταση και στα ισχυρά μέτρα που λαμβάνονται για την εξάλειψή τους από τους ισολογισμούς των τραπεζών.

Ωστόσο, οι αριθμοί εξακολουθούν να είναι υψηλοί σε ορισμένα κράτη μέλη και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα επισφαλή δάνεια δεν συσσωρεύονται στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να δοθούν στις τράπεζες νομικά εργαλεία για την ταχεία ανάκτηση της αξίας των προβληματικών δανείων χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουν στο δικαστήριο, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας για τους δανειολήπτες», δήλωσε ο κ. Mika Lintilä, Υπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας.

Ο προτεινόμενος νέος μηχανισμός ταχείας εξωδικαστικής αναγκαστικής εκτέλεσης επί των εξασφαλίσεων θα πρέπει να συμφωνείται μεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύματος και ενός δανειολήπτη εξ αρχής, κατά κανόνα όταν χορηγείται το δάνειο. Θα είναι διαθέσιμο μόνο για επιχειρηματικά δάνεια. Τα καταναλωτικά δάνεια θα αποκλείονται, όπως και τα δάνεια για τα οποία η κύρια κατοικία του δανειολήπτη χρησιμοποιείται ως εξασφάλιση.

Εάν τα μέρη συμφωνήσουν επί του νέου αυτού μηχανισμού και ο δανειολήπτης αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά το δάνειο, η εξασφάλιση θα αποτιμηθεί και είτε θα πωληθεί (μέσω ιδιωτικής πώλησης ή δημοπρασίας) ή θα αποκτηθεί από τον πιστωτή (μέσω μεταβίβασης της κυριότητας σε αυτόν). Το ποσό που προκύπτει θα καταβληθεί στον πιστωτή μέχρι την εξόφληση του οφειλόμενου υπολοίπου.

Οι προτεινόμενοι κανόνες αποσκοπούν στην εξισορρόπηση των συμφερόντων του πιστωτή και του δανειολήπτη με διάφορους τρόπους. Παραδείγματος χάριν:

  • Ο πιστωτής φορέας πρέπει να παρέχει στον δανειολήπτη ορισμένο χρόνο για να πραγματοποιήσει τις οφειλόμενες πληρωμές και να αποφύγει την αναγκαστική εκτέλεση.
  • Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο για να προσβάλει την αναγκαστική εκτέλεση ή το δικαίωμα του πιστωτή να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση επί της εξασφάλισης.
  • Ο πιστωτής λαμβάνει το ποσό που προκύπτει μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την κάλυψη των ανεξόφλητων υπολοίπων του δανείου. Το πλεονάζον ποσό καταβάλλεται στον δανειολήπτη ή άλλους πιστωτές.
  • Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι, σε περίπτωση που το ποσό της εξασφάλισης υπολείπεται του ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου, το δάνειο θεωρείται, ωστόσο, ότι έχει διακανονιστεί πλήρως.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η προτεινόμενη οδηγία συμπληρώνει τους κανόνες για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και τη δεύτερη ευκαιρία που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 6 Ιουνίου 2019.

Η αρχική πρόταση οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλάμβανε επίσης ένα τμήμα για την ανάπτυξη δευτερογενών αγορών μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το Συμβούλιο κατέληξε σε θέση για το εν λόγω τμήμα στις 27 Μαρτίου 2019.

Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να προχωρήσουν αμέσως μόλις το Κοινοβούλιο καθορίσει τη θέση του.

Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς

ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ

Η Ποιοτική Ιδιαιτερότητα της Ενωσιακής Έννομης Τάξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ