logo-print

Νέος Ποινικός Κώδικας: Και το ελληνικό δημόσιο πρέπει να δηλώσει ότι επιθυμεί την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας

ΑΠ ποιν. 1447/2019

27/02/2020

28/02/2020

Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Η παραγραφή των εγκλημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠ ποιν. 1447 / 2019

Απόσπασμα της απόφασης

Το άρθρο 258 του προϊσχύοντος ΠΚ ήδη καταργήθηκε με τον ισχύοντα από 1.7.2019 (άρθρο δεύτερο Ν.4619/2019) Νέο Ποινικό Κώδικα. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, του ως άνω νόμου (ν.4619/2019),που αναφέρεται στα άρθρα 256-258), "τα άρθρα... 258 (υπεξαίρεση στην υπηρεσία) καταργούνται από το κεφάλαιο των εγκλημάτων κατά της υπηρεσίας. Στα άρθρα αυτά περιγράφονται πράξεις που θίγουν πρωτίστως περιουσιακά αγαθά και όχι την ίδια τη λειτουργία της υπηρεσίας ή πράξεις με τις οποίες παραβιάζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις που βαρύνουν τους δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς όμως η προσβολή της υπηρεσίας να είναι σε τέτοιο βαθμό σοβαρή ώστε να απαιτείται η απειλή ποινικών κυρώσεων.

Από τα παραπάνω σαφώς συνάγεται ότι το έγκλημα του άρθρου 258 του προϊσχύοντος ΠΚ, ήδη καλύπτεται από το περί υπεξαίρεσης άρθρο (375) του Νέου ΠΚ, κατά την παρ.1 του οποίου "όποιος ιδιοποιείται παράνομα ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή, και αν το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν πρόκειται για αντικείμενο που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεμόνα του παθόντος ή ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας , ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή." Εξάλλου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 381 του ιδίου Νέου ΠΚ για την ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων αξιοποίνων πράξεων, του εγκλήματος του άρθρου 375 παρ.1 απαιτείται έγκληση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 464 του νέου ΠΚ εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες , που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις για την δίωξη των οποίων απιτείται έγκληση στον παρόντα κώδικα, ενώ διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προισχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται, εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος ότι επιθυμεί την πρόοδό τους.

Στην προκειμένη περίπτωση η ασκηθείσα νομοτύπως και εμπροθέσμως με επιδοθείσα δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (άρθρο 473 παρ.2,3 ΚΠΔ) αναίρεση κατά της υπ' αρ.1086/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, που παραδεκτά επισκοπείται, ο κατηγορούμενος και ήδη αναιρεσείων κηρύχθηκε ένοχος (κατά πλειοψηφία) με το ελαφρυντικά του άρθρου 84 παρ.2 α'& ε' ΠΚ για την αξιόποινη πράξη της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από κοινού κατ' εξακολούθηση (άρθρα 13α, 45, 98, 258 παρ.β'ΠΚ) και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δεκα οκτώ (18) μηνών με τριετή αναστολή, πράξη τελεσθείσα απ' αυτόν, με την ιδιότητα του πολιτικού υπαλλήλου, αφορώσα δε την υπεξαίρεση απ' αυτόν, όντος οδηγού, καυσίμων-πετρελαίου κίνησης - των Ενόπλων Δυνάμεων συνολικής ποσότητας 21.968 λίτρων και συνολικής αξίας 29.634,93 ευρώ.

Με βάση όμως τα σχετικά προεκτεθέντα η ανωτέρω αξιόποινη πράξη ήδη υπάγεται στο άρθρο 375 παρ.1 του Νέου ΠΚ., για την ποινική δίωξη της οποίας απαιτείται, πλέον, έγκληση, που όμως δεν υπάρχει.

Συνεπώς πρέπει, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 515 παρ.1 εδ.α' ΚΠΔ σε συνδ. με το άρθρο 349 ΚΠΔ, να αναβληθεί η υπόθεση, προκειμένου να δηλώσει εντός της ως άνω νόμιμης προθεσμίας των τεσσάρων(4) μηνών από την έναρξη της ισχύος του του Νέου ΠΚ (1.7.2019), δηλαδή μέχρι 1.11.2019, το δικαιούμενο προς τούτο Ελληνικό Δημόσιο ότι επιθυμεί την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας, να ορισθεί δε ρητή δικάσιμος η 15.11.2019 ενώπιον του Ε' Ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, προκειμένου με μέριμνα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να προσκομιστεί βεβαίωση περί του αν υποβλήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο δήλωση περί του ότι επιθυμεί την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο areiospagos.gr

Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Διαμεσολάβηση