logo-print

Νομική Σχολή Αθηνών: Θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών στο Εργατικό Δίκαιο

22/10/2019

22/10/2019

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο του Εργατικού Δικαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δημοσίευσε η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναλυτικά:

Η μεταδιδακτορική έρευνα είναι ακαδημαϊκή έρευνα, σκοπός της οποίας είναι να διευρύνει την εμπειρία του υποψηφίου σε εξειδικευμένο θέμα και να συμβάλει στην καλλιέργεια των απαραιτήτων δεξιοτήτων και μεθόδων, ανταποκρινόμενη στο στόχο της Νομικής Σχολής για προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και παραγωγή πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό εκδίδεται η παρούσα πρόκληση για δύο (2) δύο (2) θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών στον Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Οι υποψήφιοι για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Εργατικού Δικαίου.

Προς τούτο, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τομέα:

1. Έντυπη αίτηση

2. Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα που θα περιλαμβάνει ιδίως αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (αναγνωρισμένο διδακτικό έργο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), ακαδημαϊκές διακρίσεις, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή αποδεκτές προς δημοσίευση εργασίες, επιμέλειες συγγραμμάτων, συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια κλπ.

3. Παραστατικά πανεπιστημιακών τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών (για την αλλοδαπή με βεβαιώσεις αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ).

4. Έκθεση στην οποία περιλαμβάνεται το πρωτότυπο θέμα της μεταδιδακτορικής έρευνας και το επιστημονικό ενδιαφέρον του για το ζήτημα.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή που θα ορίσει ο Β΄ Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου, βάσει της ικανότητας των υποψηφίων, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου, της προοπτικής που εμφανίζουν και του ενδιαφέροντος εκ μέρους του Τομέα για την καλλιέργεια συγκεκριμένων πεδίων έρευνας, Οι υποψήφιοι πιθανώς να κληθούν να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης του φακέλου τους ή να παραστούν (όλοι ή οι αρχικώς προκριθέντες) σε συνέντευξη.

Η τελική απόφαση για την ανάληψη μεταδιδακτορικής έρευνας θα ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής, κατόπιν εισηγήσεως του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου.

Η επίβλεψη των επιτυχόντων θα ανατίθεται σε μέλη ΔΕΠ του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία θα καλούνται να υποβάλλουν ενδιάμεση και τελική έκθεση αξιολόγησης της προόδου των μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Οι επιτυχόντες μεταταδιδακτορικοί ερευνητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υποδομές του Τομέα, καθώς να παρακολουθούν τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των ειδικεύσεων του Τομέα. Επίσης, μπορεί να τους ανατίθεται μη αυτοδύναμο (φροντιστηριακό) ή/και διοικητικό έργο εντός του Τομέα.

Οι επιτυχόντες δεν επέχουν υποχρέωση φυσικής παρουσίας, δεν οφείλουν δίδακτρα, ούτε λαμβάνουν οποιαδήποτε αποζημίωση ή κάλυψη για τη μεταδιδακτορική τους έρευνα. Οι επιτυχόντες δεν κωλύονται να υποβάλλουν εκ νέου υποψηφιότητα για τη συνέχιση της έρευνάς τους, υπό την προϋπόθεση της ευδόκιμης προόδου αυτής, και σε κάθε περίπτωση για χρόνο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) συναπτά έτη (υποχρεωτικώς).

Στις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν αν η μεταδιδακτορική έρευνα χρηματοδοτείται από άλλον φορέα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αναφέρουν τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτού του φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα στη Γραμματεία του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου (Ακαδημίας 45, ημιώροφος) καθημερινά 10:00 – 14:00, από την από την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ