logo-print

Οι νέες διατάξεις περί ιθαγένειας (Ν. 4604/2019)

Κώδικας Ιθαγένειας: Ερμηνευτικές οδηγίες για το ζήτημα των ειδικών βεβαιώσεων και τη νομιμότητα της διαμονής των κατόχων αυτών

02/07/2019

08/07/2019

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών κοινοποίησε τις νέες διατάξεις περί ιθαγένειας (ν.4604/2019 Α΄50).

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, με τον Ν. 4604/2019 και ειδικότερα με το Μέρος Δεύτερο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (άρθρο 31-49) επέρχονται σειρά από αποφασιστικές τροποποιήσεις στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ – ν. 3284/2004).

Με δεδομένο ότι η Ιθαγένεια αποτελεί νομικό δεσμό του ατόμου με τη χώρα με την οποία διατηρεί άμεσους δεσμούς, στόχος των εν λόγω ρυθμίσεων είναι η διασφάλιση της αρχής του κράτους δικαίου στο πεδίο της πολιτογράφησης με την επιτάχυνση και την ομογενοποίηση των διαδικασιών πολιτογράφησης για τα άτομα που πραγματικά διαμένουν στη χώρα, αλλά και ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού δικαίου της ιθαγένειας, σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής μας και τις διεθνείς εξελίξεις.

Με τα άρθρα 33, 34, 35, 36, και 37 του νόμου 4604/26-03-2019 (Α΄50) επήλθαν τροποποιήσεις στα άρθρα 6, 7 και 9 αντίστοιχα του ΚΕΙ (Νόμος 3284/2004Α΄217 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πολιτογράφηση των αλλοδαπών, (εξαιρουμένων των κατόχων ΕΔΤΟ, για τους οποίους υφίσταται ειδική ρύθμιση-άρθρο 23 Ν. 3838/2010 Α΄) τη διαδικασία πολιτογράφησης καθώς και την ορκωμοσία αντίστοιχα.

Στην παρούσα εγκύκλιο περιλαμβάνονται ερμηνευτικές οδηγίες για το ζήτημα των ειδικών βεβαιώσεων και τη νομιμότητα της διαμονής των κατόχων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(Άρθρο 6 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του νέου νόμου)

Ακολουθεί ο κατάλογος των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την πολιτογράφηση με επιπλέον διευκρινίσεις, πέραν αυτών που ήδη αναφέρονται στην αριθμ. 8/2010 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας και συνεχίζουν να ισχύουν.

1. Η δήλωση πολιτογράφησης

Αυτή υποβάλλεται αποκλειστικά στο Δήμο μόνιμης διαμονής του αιτούντος. Εδώ επισημαίνεται ότι οι Δήμοι στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος οφείλουν να διασταυρώνουν με αποδεικτικά έγγραφα, που προσκομίζουν οι αλλοδαποί, τη μόνιμη διαμονή αυτών εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητάς τους.

2. Η αίτηση πολιτογράφησης

Υποβάλλεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση ή στο Τμήμα Ιθαγένειας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας στην οποία υπάγεται ο Δήμος μόνιμης διαμονής του αλλοδαπού, βάσει της δήλωσης πολιτογράφησης που έχει προηγηθεί. Αναπόσπαστο μέρος της αίτησης αποτελεί η έγχρωμη φωτογραφία του αιτούντος, που είναι το κύριο στοιχείο με βάση το οποίο γίνεται η ταυτοποίηση του αιτούντος κατά το χρόνο της κλήσης του σε εξέταση. Αιτήσεις πολιτογράφησης που δεν φέρουν φωτογραφία του αιτούντος, δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι, κατά την υποβολή της αίτησης, χρειάζεται να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος για την υποχρέωση συμπλήρωσης όλων των πεδίων που περιλαμβάνονται σε αυτή με απόλυτη ακρίβεια ώστε να μην υπάρχουν αναντιστοιχίες ως προς τα αναγραφόμενα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ακριβής τόπος γέννησης κ.λπ) με τα στοιχεία που αναφέρονται σε άλλα συνοδευτικά της αιτήσεως έγγραφα.

Επίσης πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνεται ο αριθμός των τέκνων (εντός /εκτός γάμου) που τυχόν έχει. Αν ο αριθμός των τέκνων μεταβληθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πολιτογράφησης τότε χρειάζεται να υποβληθεί συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για τη μεταβολή της οικογενειακής του κατάστασης ώστε η υπηρεσία να είναι ενήμερη για τον συνολικό αριθμό των δημοτολογούμενων τέκνων κατά τη πρόβλεψη του άρθρου 11 του ΚΕΙ. Σημειώνεται ότι, ενώ η αίτηση υπογράφεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον αιτούντα, η κατάθεσή της στην αρμόδια υπηρεσία δύναται να γίνει μόνο από πληρεξούσιο δικηγόρο. Στην περίπτωση αυτή ο πληρεξούσιος δικηγόρος, κατά την κατάθεση της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από τον αιτούντα αίτησης πολιτογράφησης, επιδεικνύει και το έγγραφο της πληρεξουσιότητάς του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30 Εγκύκλιο της υπηρεσίας μας (με Α.Π. 130181/31031/13/22-5-2014) και κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 2 περ. β. ΚΔΔ, η απόδειξη της πληρεξουσιότητας γίνεται με την επίδειξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου ή με την επίδειξη ιδιωτικού εγγράφου που φέρει σχετική βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να διατηρούν αντίγραφο του ως άνω εξουσιοδοτικού εγγράφου στον σχετικό υπηρεσιακό φάκελο. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται επιπλέον θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντα επί του εγγράφου της αίτησης.

Με το άρθρο αυτό του νέου νόμου (άρθρο 33) προστέθηκε παράγραφος 4 που αφορά στους αλλοδαπούς που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Εάν ο αιτών την ελληνική ιθαγένεια στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας και τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η δήλωση και αίτηση πολιτογράφησης υπογράφεται και υποβάλλεται από το πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση οριστεί ως δικαστικός συμπαραστάτης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή αντιγράφου της δικαστικής απόφασης, με την οποία διορίζεται ο οριστικός – και όχι ο προσωρινόςδικαστικός συμπαραστάτης. Η προαναφερθείσα δικαστική απόφαση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής. Ο δικαστικός συμπαραστάτης μεριμνά για κάθε ενέργεια που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του αιτήματος πολιτογράφησης του τελούντος υπό δικαστική συμπαράσταση.

3. Λοιπά Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πολιτογράφησης

α)Αντίγραφο της δήλωσης πολιτογράφησης από τον οικείο Δήμο.

Σημειώνεται ότι στον αρχικά διενεργούμενο έλεγχο των στοιχείων του φακέλου πρέπει να προκύπτει ότι αυτή έχει υποβληθεί σε Δήμο που ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης. Η δήλωση και η αίτηση πολιτογράφησης θα πρέπει να συμφωνούν ως προς τον τόπο διαμονής του αλλοδαπού. Αυτό αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την εξέταση του αιτήματος πολιτογράφησης. Οποιαδήποτε αλλαγή του δήμου μόνιμης κατοικίας του αιτούντος δικαιολογείται μόνο όταν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του και ενόσω εκκρεμεί η εξέταση αυτής. Η αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, όπως νέο μισθωτήριο κατοικίας, σχετική σύμβαση εργασίας, δήλωση αλλαγής διεύθυνσης στη Δ.Ο.Υ. κλπ.

β)Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (π.χ. δελτίο ταυτότητας πολίτη Ε.Ε.)

Κατά την ελληνική νομοθεσία, το διαβατήριο αποτελεί το δημόσιο έγγραφο από το οποίο διαπιστώνονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος.

Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 134 του ν.4251/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αρκεί η άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη.

Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο, όμως είναι ήδη εφοδιασμένος με νόμιμο τίτλο άδειας διαμονής στην Ελλάδα και συνεπώς δεν δύναται να υπαχθεί στην προαναφερόμενη διάταξη ή παρέλκει η εξέταση της υπόθεσής του από τις εν λόγω Επιτροπές Μετανάστευσης, απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής του εν λόγω δικαιολογητικού, εφόσον διερευνηθεί και επιβεβαιωθεί από την αρμόδια αρχή σας η αντικειμενικότητα της αδυναμίας έκδοσης αλλοδαπού διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να οφείλεται σε άρνηση του αιτούντος να εκδώσει ή να ανανεώσει το εν λόγω έγγραφο λόγω υψηλής δαπάνης ή δυσκολίας απόκτησής του.

γ)Αντίγραφο τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ, όπως οι τίτλοι αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1ε του Κ.Ε.Ι. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (σχετ. επισυναπτόμενος πίνακας). Τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία όπως και η ιθαγένεια του αιτούντος, που έχουν καταχωρηθεί στην άδεια παραμονής του, πρέπει να ταυτίζονται με τα αναγραφόμενα στοιχεία στο διαβατήριό του. Σε διαφορετική περίπτωση οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων καλούνται να ζητήσουν από τον αιτούντα τη διόρθωση των εσφαλμένων στοιχείων στην άδεια διαμονής του.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος νόμιμης διαμονής που απαιτείται πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης είναι συνάρτηση του τύπου της άδειας διαμονής που κατέχει ο αιτών κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής. Για το λόγο αυτό σας εφιστούμε την προσοχή στην αντιστοίχιση του τύπου της άδειας διαμονής στον απαιτούμενο χρόνο προηγούμενης νόμιμης διαμονής του αλλοδαπού στη χώρα, όπως απεικονίζεται στον πίνακα που συνοδεύει την υπ’ αριθμ. 11/25-4-2018 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας ώστε η κάθε αίτηση να εξετάζεται με βάση την ορθή, κατά περίπτωση, χρονική προϋπόθεση. 

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο 6/2019 του ΥΠΕΣ

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
Πολυκώδικας - Απρίλιος 2023

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send