logo-print

Privacy Shield: Δημοσιεύθηκε η τρίτη επανεξέταση της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ

Αποτυπώνεται η ικανοποίηση για την πρόοδο που σημειώθηκε, προσδιορίζονται παράλληλα βήματα για βελτίωση

23/10/2019

25/10/2019

Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα έκθεση σχετικά με την τρίτη ετήσια επανεξέταση της λειτουργίας της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής από την ΕΕ σε συμμετέχουσες εταιρείες στις ΗΠΑ.

Μετά τη δεύτερη ετήσια επανεξέταση, έχουν επέλθει ορισμένες βελτιώσεις στη λειτουργία του πλαισίου και έχουν γίνει διορισμοί σε βασικούς φορείς εποπτείας και προσφυγής, όπως είναι ο Διαμεσολαβητής της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Καθώς διανύουμε το τρίτο έτος λειτουργίας της "ασπίδας", η επανεξέταση επικεντρώθηκε στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πρακτική εφαρμογή και την καθημερινή λειτουργία της.

Σήμερα υπάρχουν περίπου 5.000 εταιρείες που συμμετέχουν στο εν λόγω πλαίσιο προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ.

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Αριθμώντας περίπου 5.000 συμμετέχουσες εταιρείες, η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής αποδείχθηκε επιτυχής.

Η ετήσια επανεξέταση αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό έλεγχο για τη λειτουργία της. Θα συνεχίσουμε τον διάλογο ψηφιακής διπλωματίας με τους ομολόγους μας των ΗΠΑ, ώστε να ενισχυθεί η "ασπίδα", μεταξύ άλλων όσον αφορά την εποπτεία και την επιβολή, και, σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, να αυξηθεί η σύγκλιση των συστημάτων μας.».

Στο πλαίσιο των βελτιώσεων, η τρίτη επανεξέταση επισημαίνει ότι το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ διασφαλίζει την απαραίτητη εποπτεία με πιο συστηματικό τρόπο, για παράδειγμα διενεργώντας μηνιαίους ελέγχους σε δείγμα εταιρειών για επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις αρχές της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Η δράση επιβολής έχει βελτιωθεί, με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου να λαμβάνει μέτρα επιβολής σχετικά με την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε επτά περιπτώσεις.

Όλο και περισσότεροι πολίτες της ΕΕ κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής και οι σχετικοί μηχανισμοί προσφυγής λειτουργούν ικανοποιητικά.

Επιπλέον του διορισμού του μόνιμου Διαμεσολαβητή, έχουν καλυφθεί οι δύο τελευταίες κενές θέσεις στην Επιτροπή Εποπτείας της Ιδιωτικής Ζωής και των Ατομικών Ελευθεριών, διασφαλίζοντας ότι η εν λόγω επιτροπή στελεχώνεται πλήρως για πρώτη φορά μετά το 2016.

Ωστόσο, η Επιτροπή συνιστά να ληφθούν ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα για την καλύτερη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής στην πράξη. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την περαιτέρω ενίσχυση της διαδικασίας (επανα)πιστοποίησης για τις εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, με τη συντόμευση του χρόνου της διαδικασίας (επανα)πιστοποίησης· την επέκταση των ελέγχων συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά ψευδείς ισχυρισμούς περί συμμετοχής στο πλαίσιο· και την ανάπτυξη πρόσθετης καθοδήγησης για τις εταιρείες που σχετίζονται με δεδομένα ανθρώπινων πόρων. Η Επιτροπή αναμένει επίσης από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου να εντείνει περαιτέρω τις έρευνές της όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις ουσιαστικές απαιτήσεις της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής και να παρέχει στην Επιτροπή και στις αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ πληροφορίες σχετικά με τις εν εξελίξει έρευνες.

Ιστορικό

Η απόφαση για την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ εκδόθηκε στις 12 Ιουλίου 2016 και το πλαίσιο της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής άρχισε να λειτουργεί την 1η Αυγούστου 2016. Το πλαίσιο αυτό προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ κατά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πιστοποιημένες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες για εμπορικούς σκοπούς και παρέχει νομική σαφήνεια στις επιχειρήσεις που βασίζονται σε διατλαντικές διαβιβάσεις δεδομένων.

Η Επιτροπή δεσμεύτηκε να επανεξετάζει την εν λόγω ρύθμιση σε ετήσια βάση, ώστε να αξιολογεί αν εξακολουθεί να διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η πρώτη και η δεύτερη ετήσια επανεξέταση πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017 και τον Οκτώβριο του 2018, αντίστοιχα.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 η Γενική Διευθύντρια Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Tiina Astola, και ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, κ. Wilbur Ross, ξεκίνησαν τις συζητήσεις για την τρίτη επανεξέταση της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ (δήλωση). Τα πορίσματα αυτής της έκθεσης βασίζονται σε συνεδριάσεις με εκπροσώπους όλων των κρατικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένες με τη λειτουργία της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής, μεταξύ των οποίων και το υπουργείο Εμπορίου, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και το υπουργείο Δικαιοσύνης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο του 2019, καθώς και σε εισηγήσεις από ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων από εταιρείες και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των ανεξάρτητων αρχών προστασίας δεδομένων των κρατών μελών της ΕΕ. Επί του παρόντος εκκρεμούν διαφορές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ, οι οποίες ενδέχεται επίσης να έχουν αντίκτυπο στην ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Τον Ιούλιο του 2019 πραγματοποιήθηκε ακρόαση στην υπόθεση C-311/18 (Schrems II) και, μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις συνέπειές της για την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Περισσότερες πληροφορίες

Πηγή: europa.eu
Ποινική Δικονομία

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Η νέα ποινική δικονομία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΟΥΛΕΝΤΖΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ