logo-print

Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη: «Λευκός καπνός» στις διαπραγματεύσεις Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου

Στόχος του προγράμματος η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού με βασικούς άξονες την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και την πληροφορική υψηλών επιδόσεων

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Οι διαπραγματευτικές ομάδες του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) κατέληξαν τη Δευτέρα, 14-12-2020, σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με ένα νέο πρόγραμμα, την Ψηφιακή Ευρώπη, το οποίο θα προωθήσει την ευρείας κλίμακας ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα τελευταία εργαλεία κυβερνοασφάλειας, για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών και οικονομιών. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει όλη τη διάρκεια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 και θα διαθέτει σημαντικό συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7,588 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα παρέχει χρηματοδότηση για έργα σε πέντε σημαντικούς τομείς, κάθε ένα από τα οποία θα διαθέτει τον δικό του προϋπολογισμό:

  • Πληροφορική υψηλών επιδόσεων: 2.226.914.000 €
  • Τεχνητή νοημοσύνη: 2.061.956.000 €
  • Κυβερνοασφάλεια και εμπιστοσύνη: €1.649.566.000 €
  • Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες: 577.347.000 €
  • Εκδίπλωση, βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα: 1.072.217.000 €

Ένα δίκτυο ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας θα παρέχει πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη για τις επιχειρήσεις - ιδίως τις ΜΜΕ - και τις δημόσιες διοικήσεις. Αυτοί οι κόμβοι θα φέρουν σε επαφή τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις που χρειάζονται νέες τεχνολογικές λύσεις, αφενός, και τις εταιρείες που έχουν λύσεις έτοιμες για την αγορά, αφετέρου. Με ευρεία γεωγραφική κάλυψη σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι κόμβοι θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω πολυετών προγραμμάτων εργασίας που καλύπτουν έναν ή περισσότερους από τους πέντε τομείς δράσης. Θα περιλαμβάνει συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη και, εάν είναι απαραίτητο, τον ιδιωτικό τομέα. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης θα ορίζεται στα προγράμματα εργασίας. Τα προγράμματα εργασίας θα καθορίζουν επίσης τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη. Οι επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να καλύπτουν έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα είναι συμπληρωματικό μιας σειράς άλλων προγραμμάτων που υποστηρίζουν τη ψηφιακή μετάβαση, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο εστιάζει στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, και οι ψηφιακές πτυχές του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Δήλωση

Ο Peter Altmaier, Ομοσπονδιακός Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, ως ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, δήλωσε τα εξής: “Η ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων θα αποφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της ΕΕ, κατά μείζονα λόγο καθώς η παγκόσμια πανδημία εξακολουθεί να μας πλήττει. Παρότι δεν είναι σαφές πότε θα λήξει η πανδημία COVID-19, είναι σαφές ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες καθίστανται βασικός μοχλός της οικονομικής μας ανάπτυξης και ότι ο ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Είναι επίσης προφανές ότι ο ψηφιακός τομέας θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη μετά τη νόσο COVID-19, γεγονός που καθιστά το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη ζωτικό στοιχείο του σχεδίου ανάκαμψης.”

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου και του ΕΚ. 

Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015

ΜΑΡΙΑ - ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send