logo-print

Προϊόντα καπνού και Ηλεκτρονικό τσιγάρο: Τι ισχύει για την κατασκευή, πώληση, προβολή και παρουσίασή τους

Οδηγίες για την Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016 από το Υπουργείο Υγείας

01/10/2018

03/10/2018

Διοικητικό Δίκαιο

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ

 

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

Οδηγίες για την Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016 ως προς την κατασκευή, πώληση, προβολή, παρουσίαση των προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και συναφών προϊόντων παρέχει με εγκύκλιό του το Υπουργείο Υγείας.

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Κατόπιν της έκδοσης της ως άνω σχετ. 8. Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο απαγόρευσης του καπνίσματος και την εφαρμογή της νομοθεσίας στα προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα, με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας και στο πνεύμα των διεθνών συνθηκών και της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμο να αποσαφηνιστούν οι ειδικότερες πτυχές γύρω από την εφαρμογή του Ν.4419/2016.

Διαβάστε σχετικά: Αυστηρά πρόστιμα και εντατικοί έλεγχοι για την απαγόρευση του καπνίσματος (Εγκύκλιος)

Ο Ν. 4419/2016 εκδόθηκε κατά τη διαδικασία Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.

Για το σκοπό αυτό, συνυπογράφηκε από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία κατά λόγο αρμοδιότητας και αποτελεί έκφραση μιας από τις σημαντικότερες προσπάθειες σε επίπεδο Ε.Ε. για την καταπολέμηση της επιδημίας του καπνίσματος και των αρνητικών συνεπειών της χρήσης των συναφών με αυτό προϊόντων. Είναι συνεπώς επιτακτική η ανάγκη, για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, να ληφθούν υπόψη με τη δέουσα σημασία τα ακόλουθα.

Α. Προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα – Προδιαγραφές ως προς τα συστατικά, εκπομπές, πρόσθετα, την επισήμανση, τη συσκευασία, τις προειδοποιήσεις για την υγεία, τις κοινοποιήσεις συστατικών, εκπομπών, κλπ.

Στα άρθρα 1 και 2 ορίζονται αναλυτικά οι κατηγορίες προϊόντων στις οποίες τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Νόμου και συγκεκριμένα είναι στα προϊόντα καπνού (καπνικά), στον καπνό που λαμβάνεται από το στόμα, στα νέα προϊόντα καπνού, στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και στους περιέκτες επαναπλήρωσης, καθώς και στα φυτικά προϊόντα καπνού για κάπνισμα και περιλαμβάνονται και ειδικότερες επεξηγήσεις επί των κατηγοριών αυτών και άλλων εννοιών.

Οι ορισμοί αυτοί αποτελούν μέρος της Οδηγίας με κοινή ταυτόσημη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο κάθε Κράτους Μέλους. Δεν αποκλείουν την ύπαρξη διαφορετικών ορισμών σε σχέση με άλλη νομοθεσία (τελωνειακή, δασμολογική, φορολογική, κλπ), ευρωπαϊκή ή εθνική, αλλά αποτελούν το βασικό κριτήριο κατάταξης των προϊόντων αυτών και εξέτασης των περιπτώσεων κατά τη διαδικασία ελέγχου της αγοράς, ιδιαιτέρως ως προς την προάσπιση της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το νόμο.

Αναφορικά με τα προϊόντα καπνού, κατά τον ορισμό του άρθρου 2, στα άρθρα 3 έως 14 περιγράφονται αναλυτικές προϋποθέσεις για τη νόμιμη κυκλοφορία στην εσωτερική και επομένως και στην ευρωπαϊκή αγορά αναφορικά με:

- τα μέγιστα επίπεδα εκπομπών για πίσσα, νικοτίνη, μονοξείδιο του άνθρακα των τσιγάρων, τις μεθόδους μέτρησης και τα κριτήρια των διαπιστευμένων εργαστηρίων και των εργαστηριακών ελέγχων

- τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών / εισαγωγέων για κοινοποίηση των συστατικών, των πρόσθετων, των εκπομπών και τη δημοσιοποίηση σχετικών στοιχείων υπό την αίρεση της προστασίας τυχόν εμπορικού ή βιομηχανικού απορρήτου

- τα συστατικά και τα πρόσθετα που περιέχονται (χαρακτηριστικό άρωμα ή γεύση, καρκινογόνες, τοξικές, μεταλλαξιογόνες επιδράσεις, κλπ.)

- την επισήμανση και τη συσκευασία, τις τεχνικές προδιαγραφές για τις προειδοποιήσεις για την υγεία (γενικές και συνδυασμένες) ανά κατηγορία, τις λεπτομέρειες παρουσίασης του προϊόντος (αναφορά σε γεύση ή άρωμα, προσομοίωση με προϊόν διατροφής ή καλλυντικό, προώθηση ή ενθάρρυνση της κατανάλωσης του προϊόντος, κλπ.), την εμφάνιση και το περιεχόμενο των μονάδων συσκευασίας

- τις κατηγορίες για τις οποίες απαγορεύεται η κυκλοφορία τους (καπνός λήψης από το στόμα).

Με το άρθρο 7 του νόμου εισάγεται απαγόρευση, μεταξύ άλλων, διάθεσης στην κυκλοφορία προϊόντων καπνού για στριφτό και τσιγάρων με χαρακτηριστικό άρωμα ή γεύση, με την εξαίρεση των προϊόντων εκείνων που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 3% των πωλήσεων ετησίως και σε επίπεδο Ε.Ε. μέσα σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, για τα οποία η απαγόρευση θα ισχύει από 20 Μαΐου του 2020. Γίνεται κατ’ αρχήν αποδεκτό σε επίπεδο Ε.Ε. ότι τα προϊόντα εκείνα με χαρακτηριστικό άρωμα ή γεύση τη μινθόλη (menthol) εμπίπτουν στην ως άνω εξαίρεση, αρκεί να μην περιέχουν οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο που προσδίδει επιπλέον χαρακτηριστικό άρωμα ή γεύση (π.χ. σοκολάτα).

Για τα προϊόντα εκείνα με χαρακτηριστικό άρωμα ή γεύση πλην της μινθόλης θα πρέπει να αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση ότι οι πωλήσεις ετησίως υπερβαίνουν το όριο του 3% εντός της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων καπνού με το βάρος της απόδειξης να το έχει ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του.

Θα πρέπει να καταστεί, ωστόσο, απόλυτα σαφές ότι παρά την άρση της σχετικής απαγόρευσης έως το 2020, και για τα προϊόντα αυτά ισχύει - χωρίς καμιά εξαίρεση ή προθεσμία - η απαγόρευση του άρθρου 13 περί της ύπαρξης στη μονάδα συσκευασίας ή την εξωτερική συσκευασία στοιχείων που υποδηλώνουν, μεταξύ άλλων, το χαρακτηριστικό αυτό άρωμα ή γεύση. Ειδικότερα ως προς τα προϊόντα λήψης από το στόμα, βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας έχει απαγορευτεί η διάθεση τους στην κυκλοφορία σε όλα τα Κράτη – Μέλη, πλην της Σουηδίας, για λόγους αποθάρρυνσης της χρήσης τους ιδιαίτερα από το νεανικό πληθυσμό και του υψηλού κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Βάσει του άρθρου 2, «προϊόντα καπνού που λαμβάνονται από το στόμα είναι όλα τα προϊόντα καπνού που λαμβάνονται από το στόμα, εκτός από εκείνα που προορίζονται για εισπνοή ή μάσηση, και τα οποία κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από καπνό, σε σκόνη ή σε μορφή σωματιδίων ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών των μορφών, και ιδίως τα προϊόντα που συσκευάζονται σε φακελάκια μίας δόσης ή σε πορώδη φακελάκια».

Λόγω της σημασίας του προβλήματος, αλλά και της εξαιρετικής ομοιότητας των προϊόντων αυτών με το καπνό μάσησης ή εισπνοής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σχετικές συστάσεις καλεί τις αρμόδιες αρχές των Κρατών - Μελών να δίνουν ιδιαίτερη σημασία κατά τον έλεγχο των προϊόντων αυτών στη βάση της κατά περίπτωση εξέτασης της πραγματικής χρήσης του προϊόντος και όχι της αναγραφόμενης στη συσκευασία, που είναι κατά δήλωση του κατασκευαστή, ιδιαίτερα ως προς την ομοιότητα της εμφάνισης, της συνοχής και της σύνθεσης του με το καπνό που λαμβάνεται από το στόμα. Βασιζόμενα σε αυτά πολλά Κράτη - Μέλη έχουν προβεί σε σχετικές απαγορεύσεις προϊόντων θεωρώντας τα φακελάκια καπνού μάσησης ως προϊόντα λήψης από το στόμα. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και με κριτήριο το υψηλότερο επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, καλούνται και οι Εθνικές αρμόδιες αρχές και ελεγκτικά όργανα για την ορθή εφαρμογή του νόμου όπως θεωρούν τα προϊόντα καπνού, ανεξάρτητα από την τυχόν επισήμανσή τους ως καπνού μάσησης από τον κατασκευαστή, που συσκευάζονται σε φακελάκια μιας δόσης ή σε πορώδη φακελάκια ως προϊόντα που λαμβάνονται από το στόμα, όπως ρητά, άλλωστε, ορίζονται και στο νόμο.

Ως προς τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης ο ίδιος ο νόμος περιγράφει τα προϊόντα εκείνα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, με βασικά κριτήρια τη χρήση τους μέσω της κατανάλωσης ατμού και την ύπαρξη νικοτίνης, καθώς και τηρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων, κάθε στοιχείο των εν λόγω προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των περιέκτων, του δοχείου και της συσκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο. Κάθε επιπλέον των ανωτέρω στοιχείο που δεν συμπεριλαμβάνεται στην έννοια του ηλεκτρονικού τσιγάρου, όπως ορίζεται από τα παραπάνω (εργαλεία, σετ καθαρισμού, κλπ.), δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου, κατά τις διατάξεις του Νόμου 4419/2016.

Επιπλέον, ορίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις των κατασκευαστών / εισαγωγέων για κοινοποίηση των συστατικών, των πρόσθετων, των εκπομπών και τη δημοσιοποίηση σχετικών στοιχείων υπό την αίρεση της προστασίας τυχόν εμπορικού ή βιομηχανικού απορρήτου, καθώς επίσης και αναλυτικές προδιαγραφές για τα επιμέρους στοιχεία (υγρά επαναπλήρωσης, περιεκτικότητα, προστασία από παιδιά, επισημάνσεις και προειδοποιήσεις για την υγεία, συσκευασία, κλπ.). Σημειώνεται, ιδιαιτέρως, ότι δυνάμει του άρθρου 2 του Ν. 3730/2008, όπως ισχύει, απαγορεύεται η κατασκευή, προβολή, εμπορία και πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού, καθώς και το ηλεκτρονικό τσιγάρο, πλην των όσων έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας με βάση την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Η απαγόρευση αυτή για το ηλεκτρονικό τσιγάρο άρθηκε με το Ν. 4419/2016, μόνο ως προς τα προϊόντα εκείνα (περιέκτες επαναπλήρωσης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο βάσει του ορισμού) που περιέχουν νικοτίνη, υπό τις έννοιες που ο ίδιος ο νόμος περιγράφει. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κυκλοφορία των ηλεκτρονικών τσιγάρων άνευ νικοτίνης, που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3730/2008. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου είναι, ωστόσο, σε διαδικασία ρύθμισης των προϊόντων αυτών.

Στην έννοια των προϊόντων καπνού του άρθρου 2 του Ν. 3730/2008, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4419/2016, συμπεριλαμβάνονται και οι κατηγορίες των νέων προϊόντων καπνού, του ηλεκτρονικού τσιγάρου και των φυτικών προϊόντων για κάπνισμα και ως εκ τούτου στην απαγόρευση εμπίπτει και κάθε προϊόν που ομοιάζει με τα προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα του νόμου 4419/2016, αλλά δεν μπορεί να υπαχθεί βάσει των ορισμών στις αντίστοιχες κατηγορίες (π.χ. ηλεκτρονικός ναργιλές άνευ νικοτίνης, ηλεκτρονικά πούρα άνευ νικοτίνης, κλπ.). Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, κατόπιν και σχετικής αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι οι περιέκτες επαναπλήρωσης που δύνανται να λάβουν νικοτινούχο υγρό εμπίπτουν στο πεδίο της Οδηγίας, καθώς ο ορισμός που δίνεται για το ηλεκτρονικό τσιγάρο περιλαμβάνει «κάθε προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση ατμού που περιέχει νικοτίνη με επιστόμιο ή στοιχείο του εν λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του περιέκτη, του δοχείου και της συσκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο».

Κατόπιν τούτων, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή κατά των έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές προκειμένου να διαπιστώνουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του νόμου (άρθρο 18) - αλλά και της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2016/586 της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με τεχνικά πρότυπα για τον μηχανισμό επαναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων - και για τους περιέκτες επαναπλήρωσης που δύνανται να λαμβάνουν υγρό που περιέχει νικοτίνη, ακόμα και αν δεν το περιέχουν στην πράξη. Αναφορικά με την πρακτική της ιδιοπαρασκευής (Do it Yourself) υγρών επαναπλήρωσης από τον ίδιο τον καταναλωτή, πρακτική που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία λόγω της μη ελεγχόμενης διαδικασίας παραγωγής μέσω αμφιβόλου ποιότητας και καθαρότητας συστατικών (γλυκερίνη, προπυλενογλυκόλη, κλπ), έχει εκδοθεί η Έκθεση COM(2016) 269 final / 20-05-2016 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία γίνεται αναφορά για τους κινδύνους που επιφέρει η χρήση μη δοκιμασμένων συνδυασμών υγρών και συσκευών ή υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες του χρήστη, καθώς και αναφορές για πιθανές αρνητικές επιδράσεις των βασικών συστατικών. Επιπροσθέτως, βασική προϋπόθεση για τη νόμιμη κυκλοφορία των προϊόντων που εμπίπτουν στην έννοια του ηλεκτρονικού τσιγάρου, κατά το Ν. 4419/2016, είναι η ακριβής πληροφόρηση για όλα τα συστατικά του και τις εκπομπές αυτών, μέσω της κοινοποίησής τους στην EU CEG.

Κάθε προϊόν, επομένως, που προορίζεται για χρήση μέσω ηλ. τσιγάρου, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων προϊόντων σε οποιαδήποτε μορφή (υγρή, στερεά, κ.λπ.), και το οποίο δεν έχει κοινοποιηθεί κατά τα προηγούμενα, είναι παράνομο Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονιστεί ότι βάσει του άρθρου 18 παρ. 3 περ. γ’ για την κατασκευή του υγρού που περιέχει νικοτίνη: 1) δε χρησιμοποιούνται πρόσθετα, όπως: α) βιταμίνες ή άλλα πρόσθετα που δημιουργούν την εντύπωση ότι ένα προϊόν καπνού ωφελεί την υγεία ή ενέχει μειωμένους κινδύνους για την υγεία, β) καφεΐνη ή ταυρίνη ή άλλα πρόσθετα και τονωτικές ενώσεις, που θεωρείται ότι δίνουν ενέργεια και ζωτικότητα, γ) πρόσθετα με χρωστικές ιδιότητες για τις εκπομπές, ε) πρόσθετα που έχουν ιδιότητες ΚΜΤ πριν από την καύση τους. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η χρήση της Κανναβιδιόλης (CBD), που ως παράγωγο της επεξεργασίας της Κάνναβης χρησιμοποιείται ευρέως για φαρμακευτικούς και ιατρικούς σκοπούς και θεωρείται, επομένως, ότι δημιουργεί ευλόγως την εντύπωση ότι το προϊόν ωφελεί την υγεία. 2) χρησιμοποιούνται μόνο α) υψηλής καθαρότητας συστατικά ή αλλιώς ίχνη ουσιών, όταν αυτά δεν μπορούν να αποφευχθούν τεχνικά κατά την κατασκευή, β) συστατικά που δεν είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία σε θερμαινόμενη ή μη μορφή. 3) θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι α) οι δόσεις νικοτίνης χορηγούνται σε σταθερά επίπεδα υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης, β) τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης είναι προστατευμένα από τα παιδιά και απαραβίαστα, προστατεύονται από τη θραύση και τη διαρροή και διαθέτουν μηχανισμό που εξασφαλίζει την επαναπλήρωση χωρίς διαρροή.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, κάθε πώληση ξεχωριστά υγρών που προορίζονται για την ιδιοπαρασκευή υγρών επαναπλήρωσης (Do it yourself / Mix & Vape) θεωρείται ότι εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του νόμου. Υπό το πρίσμα αυτό, τα καταστήματα λιανικής πώλησης προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου καλούνται για την αυστηρή αποφυγή τέτοιων ενεργειών. Με την Οδηγία δόθηκε η δυνατότητα στα Κράτη – Μέλη, κατά τη διαδικασία της ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο, να απαγορεύουν τη διασυνοριακή πώληση προϊόντων καπνού και ηλεκτρονικών τσιγάρων. Για την ελληνική αγορά ισχύουν οι σχετικές απαγορεύσεις όπως και σε πολλά Κράτη – Μέλη. Ειδικότερα ως προς τα ηλεκτρονικά τσιγάρα τονίζεται ότι ενώ απαγορεύονται οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, επιτρέπονται οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη - μέλη, στην αγορά των οποίων θα διατεθούν τα προϊόντα αυτά, δεν έχουν απαγορεύσει τις εν λόγω διασυνοριακές πωλήσεις.

Το άρθρο 17 του Ν. 4419/2016 καθορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις (εγγραφή σε μητρώο, σύστημα επαλήθευσης ηλικίας καταναλωτή, πιστοποίηση, απαιτήσεις κρατών – μελών προορισμού, ασφάλεια δεδομένων, κ.λπ.). Νέα προϊόντα καπνού θεωρούνται κατά την έννοια του νόμου όλα τα προϊόντα που εμπεριέχουν καπνό, αλλά δεν εμπίπτουν στις έννοιες του νόμου για το τσιγάρο, τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, τον καπνό πίπας, τον καπνό για ναργιλέ, το πούρο, το πουράκι, τον καπνό μάσησης, τον καπνό που λαμβάνεται από τη μύτη και τον καπνό που λαμβάνεται από το στόμα και κυκλοφορούν στην αγορά μετά τις 19 Μαΐου 2014. Ως προς τα προϊόντα αυτά, προκειμένου να θεωρηθεί νόμιμη η κυκλοφορία τους κατά τις σχετικές διατάξεις, θα πρέπει να τηρούνται οι υποχρεώσεις κοινοποίησης για τα συστατικά, εκπομπές, πίσσα, κλπ., όπως και για τα λοιπά προϊόντα καπνού, να ελέγχονται από Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου συνοδεία πλήρων και αναλυτικών μελετών ως προς τις επιπτώσεις, τοξικότητα, ελκυστικότητα, κλπ., ερευνών αγοράς, πιστοποιήσεων για όλα τα μέρη (μηχανολογικά/ ηλεκτρικά ή μη), κλπ., σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4419/2016.

Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, πως και για τα νέα προϊόντα καπνού ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νόμου, ιδιαίτερα ως προς τα άρθρα 9 έως 13, που αφορούν στη συσκευασία, τις επισημάνσεις και την παρουσίαση του προϊόντος, με το κριτήριο να συνίσταται στο κατά πόσο υπάγονται στα μη καπνιζόμενα προϊόντα ή στα προϊόντα καπνού για κάπνισμα. Φυτικά προϊόντα για κάπνισμα θεωρούνται κατά το νόμο τα προϊόντα με βάση φυτά, βότανα ή φρούτα, που δεν περιέχουν καπνό και που μπορούν να καταναλωθούν μέσω διαδικασίας καύσης.

Για τα προϊόντα αυτά ισχύουν ανάλογες υποχρεώσεις ως προς την επισήμανση, τις προειδοποιήσεις για την υγεία, τη μη αναφορά σε χαρακτηριστικά που τα προωθούν ή ενθαρρύνουν τη χρήση, δημιουργούν εσφαλμένη εντύπωση περί μειωμένης βλάβης στην υγεία, προσομοιάζουν σε καλλυντικό ή προϊόν διατροφής, κλπ., καθώς και κοινοποιήσεων των συστατικών.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.