logo-print

Προκηρύχθηκε ο νέος διαγωνισμός για διαχειριστές αφερεγγυότητας (2019)

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

29/08/2019

29/08/2019

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019 θα διενεργηθούν στην Αθήνα, το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019.

Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οφείλουν μέχρι και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους με την ένδειξη προς την Επιτροπή Εξετάσεων για τον διαγωνισμό υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας, στο Τμήμα Γραμματείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ισόγειο, γραφείο 58, οδός Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, ή να τα αποστείλουν στην ίδια διεύθυνση ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή.

Πέραν των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να επισυνάψουν στην αίτησή τους τη συνημμένη στην παρούσα προκήρυξη δήλωσης συγκατάθεσης συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Στη σχετική αίτηση επισυνάπτονται υποχρεωτικά:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

2. Φωτοτυπία τίτλων σπουδών.

3. Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψηφίων τα κωλύματα που αναφέρονται παρακάτω στην υποπαράγραφο β).

5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

7. Πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος.

8. Βεβαίωση από τη γραμματεία πτωχεύσεως περί άσκησης καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή, όπου απαιτείται.

9. Διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ ποσού ύψους εκατό (100) ευρώ που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία» και στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019 ή eπαράβολο, ύψους εκατό (100) ευρώ, με κωδικό τύπου 8409 και ονομασία «Συμμετοχή στις εξετάσεις για το Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας».

10. Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν κατ' ελάχιστον, πληροφορίες σχετικά με το ονοματεπώνυμο, την επαγγελματική διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου καθώς και την επωνυμία, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας στην οποία απασχολείται ή με την οποία συνδέεται ως μέτοχος ή εταίρος ή μέλος διοίκησης ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η επί πενταετία τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή αυτού του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή του λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξεως.

Τα πρόσωπα που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις εγγράφονται στη βαθμίδα Β' του Μητρώου του άρθρου 8 του π.δ. 133/2016.

Για την απευθείας εγγραφή στη βαθμίδα Α' του Μητρώου, εκτός από τη συμμετοχή στις εξετάσεις, απαιτείται η άσκηση ενός εκ των ως άνω επαγγελμάτων για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και η αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις.

Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος όσοι:

α) Είναι διοικητικοί υπάλληλοι του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμού,

β) Έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα κατά της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων, της παραβίασης απορρήτων, σχετικά με την υπηρεσία, την απονομή της δικαιοσύνης, περί τα υπομνήματα και το νόμισμα καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, των άρθρων 29 και 30 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 44 του ν. 3959/2011.

γ) Έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους

δ) Έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, κατά το άρθρο 1676 του Αστικού Κώδικα.

Για τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 38/2010. Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους.

Όσοι δεν γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό, θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων του άρθρου 6 του π.δ/τος 133/2016. Με τον ίδιο τρόπο θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι, σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή αιτήσεων θεραπείας κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς στα εξής γνωστικά αντικείμενα: αστικό δίκαιο (γενικές αρχές, ενοχικό, εμπράγματο), εμπορικό δίκαιο (γενικό εμπορικό, δίκαιο εταιρειών, πτωχευτικό), γενικές αρχές λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων και ο τόπος διεξαγωγής τους θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofjustice, gr). Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο, θα αναρτηθούν πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων.

Η αναζήτηση στους ανωτέρω πίνακες θα γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους.

Διευκρινίσεις παρέχονται στο τηλέφωνο 213.130.7072.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση