logo-print

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2017

Αιτήσεις συμμετοχής έως 19 Ιουνίου - Δείτε τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό

12/06/2017

16/11/2017

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 535 / Γ' / 9-6-2017) η προκήρυξη για τις γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2017, οι οποίες θα διενεργηθούν στην Αθήνα, την  Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017.

Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οφείλουν μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, τελευταία ημέρα υποβολής, να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους με την ένδειξη προς την Επιτροπή Εξετάσεων για τον διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας, στο Τμήμα Γραμματείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ισόγειο, γραφείο 58, οδός Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, ή να τα αποστείλουν στην ίδια διεύθυνση ταχυδρομικώς, με express και συστημένο τρόπο.

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Διαβάστε επίσης: Αυτές είναι οι τελικές ρυθμίσεις για το επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότητας (Π.Δ. 133/2016)

Στη σχετική αίτηση επισυνάπτονται υποχρεωτικά:

α) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

β) φωτοτυπία τίτλων σπουδών

γ) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

δ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψηφίων τα κωλύματα που αναφέρονται παρακάτω στην υποπαράγραφο β).

ε) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

στ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

ζ) πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος

η) βεβαίωση από τη γραμματεία πτωχεύσεως περί άσκησης καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή, όπου απαιτείται.

θ) διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ ποσού ύψους εκατό (100) ευρώ που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Επίσης θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2017».

Προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η επί πενταετία τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή αυτού του νόμιμου ελεγκτή ή λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξεως.

Τα πρόσωπα που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις εγγράφονται στη βαθμίδα Β΄ του μητρώου του άρθρου 8 του πδ 133/2016. Για την απευθείας εγγραφή στη βαθμίδα Α΄ του μητρώου απαιτείται η άσκηση ενός εκ των ως άνω επαγγελμάτων για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και η αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις.

Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος όσοι:

α) Είναι διοικητικοί υπάλληλοι του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμού,

β) Έχουν καταδικασθεί́ αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα κατά της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων, της παραβίασης απορρήτων, σχετικά με την υπηρεσία, την απονομή της δικαιοσύνης, περί τα υπομνήματα και το νόμισμα καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, των άρθρων 29 και 30 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 44 του ν. 3959/2011.

γ) Έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους, ή

δ) Έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, κατά τo άρθρο 1676 του Αστικού Κώδικα.

Για τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 38/2010.

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους.

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς στα εξής γνωστικά αντικείμενα: αστικό δίκαιο (γενικές αρχές, ενοχικό, εμπράγματο), εμπορικό δίκαιο (γενικό εμπορικό, δίκαιο εταιριών, πτωχευτικό), γενικές αρχές λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων και ο τόπος διεξαγωγής τους θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gr). Διευκρινίσεις παρέχονται μέσω e-mail: grammateia-eda@justice.gov.gr.

 

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Πτωχευτικό Δίκαιο Ι

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ​