Πρόσληψη διδασκόντων μερικής απασχόλησης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αιτήσεις υποψηφιότητας έως 12 Φεβρουαρίου

07/02/2018

08/02/2018

Η Συνέλευση της Νομικής Σχολής αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων, με μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, ως εξής:

- Οικογενειακό Δίκαιο (υποχρεωτικό μάθημα Β΄ εξαμήνου του Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου)

- Πολιτική Δικονομία ΙΙ (υποχρεωτικό μάθημα ΣΤ΄ εξαμήνου του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου)

- Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (μάθημα υποχρεωτικής επιλογής, Η΄ εξαμήνου του Τομέα Διεθνών Σπουδών)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής (Ακαδημίας 47, 10672, τηλ. 2103688638 & 2103688661) από 2.2.2018 έως 12.2.2018 και ώρες 9.00 με 14.30 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων.

4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

− Το αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων πρέπει να κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή.

− Το πιστοποιητικό γέννησης, Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης των επιλεγέντων θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία για τη σύναψη συμβάσεων και την έκδοση των Πρυτανικών Πράξεων πρόσληψης.

− Οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής (Ακαδημίας 47, 10672, τηλ. 2103688638 & 2103688661).

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send