logo-print

Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε Δήμο για την ανάρτηση προσωπικών δεδομένων υπαλλήλου στη Διαύγεια

Ο Δήμος ανάρτησε σειρά αποφάσεων σχετικά με υπόθεση της υπαλλήλου και αρνήθηκε να τις κατεβάσει μετά το σχετικό αίτημά της

01/12/2023

06/12/2023

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Δήμο μετά την καταγγελία υπαλλήλου του (Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας) για την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της δια της ανάρτησης διοικητικών πράξεων στη Διαύγεια και τον ιστότοπο του Δήμου, αλλά και τη μη ικανοποίηση του αιτήματος διαγραφής.

Μετά από την εξέταση της υπόθεσης, η Αρχή διαπίστωσε σειρά παραβάσεων της νομοθεσίας και επέβαλε πρόστιμο 2.000 και 1.000 ευρώ για την ανάρτηση τριών πράξεων στη Διαύγεια και τον ιστότοπο του Δήμου, καθώς και 2.000 ευρώ για τη μη ικανοποίηση του αιτήματος διαγραφής.

Παράλληλα, η Αρχή διατύπωσε εκ νέου τις ενστάσεις της για τις νομικές βάσεις επεξεργασίας του Ν. 4624/2019, αλλά και για τη σύγχυση που προκαλεί η γενική επιφύλαξη της νομοθεσίας για τη Διαύγεια υπέρ της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ελλείψει του καθορισμού ειδικότερων κριτηρίων ως προς την επιλογή των αναρτητέων δεδομένων, απευθύνοντας μάλιστα σύσταση στον νομοθέτη όπως προβεί στη ρύθμιση των κριτηρίων αυτών.

Ιστορικό:

Η Αρχή δέχθηκε την καταγγελία της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου για την αναγραφή των προσωπικών δεδομένων της σε απόφαση Δημάρχου, η οποία αναρτήθηκε αυτούσια στη Διαύγεια. Στην πράξη αυτή αναγράφονταν όχι μόνο τα στοιχεία της, αλλά και το γεγονός της της υποβολής έγκλησης εναντίον της από πολίτη και της συνακόλουθης διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης. Για την ανάρτηση αυτή, η καταγγέλλουσα ζήτησε την άμεση ανάκλησή της από τη Διαύγεια, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε με απάντηση/γνωμοδότηση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Δήμου.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την καταγγελία, προσωπικά δεδομένα της έτυχαν δημοσιοποίησης σε Πρόσκληση Σύγκλησης Τακτικής Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Δήμου, ενώ διανεμήθηκε και αναρτήθηκε ψηφιακά από τον τοπικό τύπο, αλλά και σε Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Η Αρχή ζήτησε τις απόψεις του καταγγελλόμενου, ο οποίος απάντησε μέσω υπομνήματος του ΥΠΔ του, σύμφωνα με το οποίο:

α. Η αναφορά του ονόματος της καταγγέλλουσας στην απόφαση του Δημάρχου έγινε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1δ’ Ν.4624/2019, ως επεξεργασία αναγκαία για την εκπλήρωση καθηκόντων του Δημάρχου και για την αποτροπή σοβαρής βλάβης στα δικαιώματα άλλου προσώπου.

β. Η ανάρτηση της απόφασης στη Διαύγεια έγινε κατόπιν γνωμοδότησης του ΥΠΔ, σύμφωνα με την οποία ο Δήμαρχος, ως όργανο ΟΤΑ, υπάγεται στο άρθρο 76 Ν.4727/2020 και έχει την υποχρέωση ανάρτησης κάθε πράξης, απόφασης και εγγράφου που άπτεται της εκτέλεσης των καθηκόντων του. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία των δεδομένων ήταν επιτρεπτή λόγω συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση..

γ. Στην ίδια συλλογιστική έλαβε χώρα η αναγραφή των δεδομένων στην Πρόσκληση Σύγκλησης Τακτικής Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και η δημοσίευση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στη Διαύγεια.

δ. Ως προς το αίτημα διαγραφής, ο Δήμος υποστήριξε πως η καταγγέλλουσα αιτήθηκε την απόσυρση της απόφασης του Δημάρχου και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την ανάρτηση της στη Διαύγεια, ωστόσο δεν προέβη σε ρητή άσκηση του δικαιώματος διαγραφής των προσωπικών της δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ και το άρθρο 34 ν.4727/2020. Επί του ζητήματος γνωμοδότησε σχετικώς ο ΥΠΔ του Δήμου, ο οποίος πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος ως νόμω και ουσία αβάσιμου.

ε. Παρά ταύτα, μετά την ενημέρωση από την Αρχή σχετικά με την υποβολή της καταγγελίας, ο Δήμος κατέβασε την απόφαση από τη Διαύγεια, ερμηνεύοντας, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, την υποβολή καταγγελίας ως «έμμεσο αίτημα προς ικανοποίηση αυτού του δικαιώματος».

Μετά το κατέβασμα αυτό, ο Δήμος ανάρτησε εκ νέου την απόφαση, χωρίς τα στοιχεία της καταγγέλλουσας, αλλά με αναφορά στην εργασιακή ιδιότητά της, γεγονός που θορύβησε την καταγγέλλουσα, η οποία διαμαρτυρήθηκε για την συνέχιση της δυνατότητας ταυτοποίησής της.

Η Αρχή έκρινε ως εξαρχής μη νόμιμη την ανάρτηση της Απόφασης του Δημάρχου στη Διαύγεια, ελλείψει νόμιμης βάσης του ΓΚΠΔ, ενώ αντίθετα διαπίστωσε πως οι δύο πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής (Απόφαση και Πρόσκληση) δημοσιοποιήθηκαν νόμιμα, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση, περιελάμβαναν ωστόσο περισσότερα δεδομένα από αυτά που ήταν απολύτως αναγκαία για τον σκοπό που επιδιώκεται με την ανάρτησή τους. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες πράξεις αναρτήθηκαν κατά παράβαση της αρχής της ελαχιστοποίησης.

Παράνομη κρίθηκε και η δεύτερη ανάρτηση της απόφασης του Δημάρχου, από την οποία είχαν αφαιρεθεί τα στοιχεία της καταγγέλλουσας, αλλά είχε διατηρηθεί η εργασιακή της ιδιότητα και θέση. Η Αρχή επεσήμανε πως "σε μια μικρή τοπική κοινωνία, ζημία που συνίσταται στη βλάβη φήμης ή διακρίσεις κατά προσώπου, δύναται να έχει σημαντικής έκτασης συνέπειες για το υποκείμενο των δεδομένων, ιδίως σε περίπτωση που, όπως συμβαίνει εν προκειμένω η θέση και η ιδιότητα της καταγγέλλουσας είναι ευρέως γνωστή σε τοπικό επίπεδο".

Παραβίαση διαπιστώθηκε και ως προς το δικαίωμα διαγραφής, το οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας όφειλε να ικανοποιήσει σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1δ' ΓΚΠΔ. Η Αρχή απέρριψε τον ισχυρισμό του Δήμου πως το αίτημα δεν είχε υποβληθεί ρητώς, λαμβάνοντας υπόψιν της το γεγονός πως αυτό είχε τεθεί υπόψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος και εισηγήθηκε την απόρριψή του, αλλά και το ότι η ανάκληση έγινε τελικά μετά την ενημέρωση για την υποβολή καταγγελίας. 

Η απόφαση της Αρχής (απόσπασμα):

13. Επειδή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ιστορικό της παρούσας, με την υπ’ αριθ. … Απόφαση και κατόπιν της ανάκλησής της, με την υπ’ αριθ. … Απόφαση του Δημάρχου Χ, οι οποίες αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα Διαύγεια, αποφασίστηκε, συμφώνως προς τις ρυθμίσεις για τις εγγυήσεις αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων που θεσπίζονται με το άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), η εξαίρεση της καταγγέλλουσας από κάθε μελλοντική ενέργεια που κατατείνει σε ατομική ή συλλογική διοικητική πράξη που αφορά την επιχείρηση πολίτη, ο οποίος έχει υποβάλει έγκληση εναντίον της καταγγέλλουσας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καθ’ ου, οι ως άνω αποτελούν πράξεις εμπίπτουσες στο πεδίο του άρθρου 76 παρ. 3 περ. η) του Ν.4727/2020 […] και, επομένως, κατά τους ισχυρισμούς αυτούς του καθ’ ου, υφίσταται νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της καταγγέλλουσας με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ’ ΓΚΠΔ.

Περαιτέρω, ο καθ’ ου επικαλείται τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α’184), με τις οποίες ορίζεται ότι η κατά το άρθρο 76 του ίδιου νόμου ανάρτηση πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κανόνων προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι οποίες κατατείνουν, κατά την άποψή του, σε ένα ευρύ και κρινόμενο κατά περίπτωση πλαίσιο εφαρμογής και παροχής επιφυλάξεων, το οποίο επιτρέπει την ανάρτηση κάθε πράξεως, με τις ανωτέρω επιφυλάξεις.

14. Επειδή ο καθ’ ου δεν προσδιόρισε σε ποια από τις αναφερόμενες στο άρθρο 76 παρ. 3 περ. η) του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184) κατηγορίες πράξεων εντάσσεται η απόφαση εξαίρεσης της καταγγέλλουσας (διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης), ενώ με βάση το σημείο 7 της Απόφασης και κατόπιν της ανάκλησής της, με βάση το σημείο 7 της Απόφασης του Δημάρχου Χ, δεν έχει συσταθεί συλλογικό όργανο με αντικείμενο τη διενέργεια αυτοψίας στη συγκεκριμένη επιχείρηση και, συνεπώς, οι αποφάσεις αυτές του Δημάρχου δεν μπορεί να αφορούν την ιδιότητα της καταγγέλλουσας ως μέλους σχετικού συλλογικού οργάνου. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση απόφαση εξαίρεσης της καταγγέλλουσας κατ’ άρθρο 7 του παρ. 1 και 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δεν αποτελεί πράξη εμπίπτουσα στην επικαλούμενη από τον καθ’ ου διάταξη του άρθρου 76 παρ. 3 περ. η) του Ν.4727/2020 και δεν υφίσταται εκ της διάταξης αυτής υποχρέωση ανάρτησής της στο πρόγραμμα Διαύγεια.

15. Επειδή, ο καθ’ ου δεν επικαλείται, ως νόμιμη βάση για την ανάρτηση των επίμαχων αποφάσεων του Δημάρχου Χ στο πρόγραμμα Διαύγεια, άλλη διάταξη πέραν του προαναφερόμενου άρθρου 76 παρ. 3 περ. η) του Ν.4727/2020, ούτε άλλωστε προβλέπεται σε άλλη διάταξη του εν λόγω άρθρου η ανάρτηση πράξεων, με τις οποίες επιβάλλεται εξαίρεση υπαλλήλου κατά το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.  […] Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου η υποχρεωτική δημοσίευση της απόφασης εξαίρεσης της καταγγέλλουσας, συμφώνως προς το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), ούτε άλλωστε επικαλείται ο καθ’ ου σχετική διάταξη, το άρθρο 76 παρ. 3 περ. κ) του Ν. 4727/2020 δεν προσδίδει νόμιμη βάση για την επίμαχη ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια.

16. Επομένως η ως άνω ανάρτηση της υπ’ αριθ. … Απόφασης και κατόπιν της ανάκλησής της, της υπ’ αριθ. … Απόφασης του Δημάρχου Χ, δεν βρίσκει νόμιμο έρεισμα στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ) του ΓΚΠΔ, καθόσον δεν υφίσταται απαίτηση για τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας με έννομη υποχρέωση.

17. Επειδή εξάλλου, ο καθ’ ου, επικαλέστηκε περαιτέρω τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 περ. δ’ του N. 4624/2019, ισχυριζόμενος ότι η εν λόγω επεξεργασία ήταν επιτρεπτή υπό την αναγκαιότητα εκπλήρωσης καθηκόντων του Δημάρχου Χ, εφόσον ήταν αναγκαία για την αποτροπή σοβαρής βλάβης στα δικαιώματα άλλου προσώπου. Όπως προαναφέρθηκε στη σκέψη 11, με τη Γνωμοδότηση 1/2020 η Αρχή έχει κρίνει ότι ο ΓΚΠΔ δεν παρέχει εξουσιοδότηση στον εθνικό νομοθέτη να θεσπίσει νέες «εθνικές νομικές βάσεις», αλλά μόνον να εξειδικεύσει τις νομικές βάσεις του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. γ’ και ε’ ΓΚΠΔ, υπό τους όρους και τις εγγυήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 6 ΓΚΠΔ. Επομένως οι εν λόγω διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 περ. δ’ του N. 4624/2019, λαμβάνονται υπόψη από την Αρχή μόνο στο βαθμό που αποτελούν εξειδίκευση των τιθέμενων από τον ενωσιακό νομοθέτη νομικών βάσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην υπό κρίση περίπτωση, δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε στη σκέψη 16, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ) του ΓΚΠΔ, ως νομική βάση για την υπό κρίση επεξεργασία, δεν δύναται να τύχουν εφαρμογής οι επικαλούμενες από τον καθ’ ου διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 περ. δ’ του N. 4624/2019.

18. Επειδή, με βάση τα προαναφερόμενα στις αμέσως προηγούμενες σκέψεις, η ανάρτηση της υπ’ αριθ. … Απόφασης και κατόπιν της ανάκλησής της, της υπ’ αριθ. … Απόφασης του Δημάρχου Χ, έλαβε χώρα κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. γ) ΓΚΠΔ, και της αρχής της νομιμότητας που κατοχυρώνεται από το άρθρο 5 παρ. 1 στοιχ. α) ΓΚΠΔ. […]

19. Επειδή, αναφορικά με την ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια της υπ΄ αριθ. πρωτ. … Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χ, με την οποία αποφασίζεται ο ορισμός συνηγόρου προς υπεράσπιση της καταγγέλλουσας, αναφορικά με την έγκληση που έχει υποβληθεί σε βάρος της από πολίτη και η οποία περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της καταγγέλλουσας, ο καθ’ ου επικαλέστηκε επίσης τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 περ. δ’ του N. 4624/2019  ισχυριζόμενος ότι η εν λόγω επεξεργασία ήταν επιτρεπτή υπό την αναγκαιότητα εκπλήρωσης καθηκόντων του Δημάρχου Χ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 περ. κ) του Ν. 4727/2020 και του άρθρου 6 παρ. 3 της με αριθ. 14492 ΕΞ 2021 Υπουργικής Απόφασης […], στις δημοσιευτέες ατομικές διοικητικές πράξεις περιλαμβάνονται, εκτός από αυτές που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αυτές οι οποίες λαμβάνουν άλλον τρόπο δημοσιότητας - βάσει ειδικότερων διατάξεων- και εν συνεχεία δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Επομένως, δεδομένου ότι για τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου προβλέπεται υποχρέωση δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου, […], η Αρχή κρίνει ότι η ανάρτηση της υπ΄ αριθ. πρωτ. … Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χ στο πρόγραμμα Διαύγεια έλαβε χώρα καταρχήν με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ) του ΓΚΠΔ, καθόσον η ανάρτηση της κρίνεται απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, απορρέουσα από το άρθρο 76 παρ. 3 περ. κ) του Ν. 4727/2020.

20. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, η πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επομένως, η ανάρτηση της ανωτέρω υπ΄ αριθ. πρωτ. … Πρόσκλησης Σύγκλησης Τακτικής Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χ στον ιστότοπο του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας και κατά συνέπεια υφίσταται καταρχήν νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ) του ΓΚΠΔ.

21. Επειδή, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στη σκέψη 9, θα πρέπει να εξεταστεί αν σε κάθε περίπτωση πληρούνται οι αρχές του άρθρου 5 ΓΚΠΔ για την ανάρτηση της υπ΄ αριθ. πρωτ. … Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χ στο πρόγραμμα Διαύγεια και την ανάρτηση της υπ΄ αριθ. πρωτ. … Πρόσκλησης Σύγκλησης Τακτικής Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χ στον ιστότοπο του Δήμου, ιδίως η αρχή της αναλογικότητας, όπως ειδικότερα εξειδικεύεται μέσω της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 στοιχ. γ) ΓΚΠΔ. Στόχος των νομοθετικών ρυθμίσεων για την ανάρτηση διοικητικών αποφάσεων και πράξεων στο Διαδίκτυο είναι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του προϊσχύσαντος Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112), η επίτευξη της μέγιστης δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης, καθώς η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία που εξασφαλίζουν τα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας διασφαλίζουν τη διαφάνεια της κρατικής δράσης και κατ’ αποτέλεσμα την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημοσίας εξουσίας. Η εξασφάλιση της ορθής και πρόσφορης χρήσης των δημοσίων πόρων εκ μέρους της δημοσίας διοίκησης συνιστά νόμιμο σκοπό τόσο κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. β) και γ) ΓΚΠΔ, όσο και υπό την έννοια του άρθρου 8 παρ. 2 της ΕΣΔΑ που αφορά «την ευημερία της χώρας», ωστόσο θα πρέπει να εξακριβωθεί αν ο εν λόγω περιορισμός του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της καταγγέλλουσας είναι αναγκαίος, πρόσφορος και εν στενή έννοια αναλογικός προς επίτευξη του νομίμως επιδιωκόμενου σκοπού, σε μια δημοκρατική κοινωνία συμφώνως προς την πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ. Περαιτέρω, όπως έχει κρίνει το ΔΕΕ, ως προς την αναγκαιότητα του μέτρου της δημοσιοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο, ο σκοπός της επίμαχης δημοσιοποιήσεως δεν μπορεί να επιδιώκεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι πρέπει να πραγματοποιείται συμβιβασμός μεταξύ του σκοπού και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

22. Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, σκοπός της ανάρτησης των πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στο διαδίκτυο είναι η ενίσχυση της διαφάνειας αναφορικά με την οικονομική διαχείριση του Δήμου και η δυνατότητα ελέγχου αυτής από τον πολίτη, η δε αναφορά των στοιχείων του υπαλλήλου στον οποίο αφορά ο ορισμός συνηγόρου δεν αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την πραγμάτωση του ως άνω νόμιμου σκοπού. Εξάλλου, η Αρχή έχει και στο παρελθόν επισημάνει ότι, από το συνδυασμό των διατάξεων με τις οποίες εισάγεται επιφύλαξη υπέρ της νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ανάρτηση πράξεων στο διαδίκτυο και των διατάξεων περί θεμελιωδών προϋποθέσεων νομιμότητας επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκύπτει ότι στις αναρτητέες πράξεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, και όχι περισσότερα, από αυτά που απαιτούνται εν όψει της εξυπηρέτησης του σκοπού της διαφάνειας. Άλλωστε, όπως ισχυρίστηκε η καταγγέλλουσα, ο Δήμος έχει προχωρήσει σε ανάρτηση αντιστοίχου περιεχομένου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στο πρόγραμμα Διαύγεια, αφορώσα σε έτερο υπάλληλο, με ανωνυμοποίηση στοιχείων του (ονοματεπωνύμου, βαθμού, θέσεως) και αναφορά μόνο στην υπηρεσία του Δήμου στην οποία υπηρετεί. Κατά τούτο, κρίνεται ότι εν προκειμένω, ο καθ’ ου, με την ανάρτηση της υπ΄ αριθ. πρωτ. … Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χ στο πρόγραμμα Διαύγεια και της υπ΄ αριθ. πρωτ. … Πρόσκλησης Σύγκλησης Τακτικής Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χ στον ιστότοπο του Δήμου με πλήρη αναφορά στα στοιχεία της καταγγέλλουσας, παραβίασε την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 στοιχ. γ) ΓΚΠΔ, δεδομένου μάλιστα ότι για την επίτευξη της διαφάνειας υφίσταται το κατά πολύ ηπιότερο (σε σχέση με την ονομαστική ανάρτηση στο διαδίκτυο) μέσο της πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

[…] 24. Επειδή από το συνδυασμό των άρθρων 5 παρ. 2 και 17 παρ. 1, προκύπτει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το βάρος της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Όπως έχει κρίνει η Αρχή, το υποκείμενο δεν είναι υποχρεωμένο να ασκήσει το δικαίωμά του με συγκεκριμένο τρόπο, καθώς τέτοια απαίτηση δεν τίθεται από το ΓΚΠΔ, στον οποίο αντιθέτως αναφέρεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, ενώ η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης δεν απαιτείται να λαμβάνει χώρα με συγκεκριμένο τύπο ή πανηγυρικά π.χ. με την επίκληση των διατάξεων του ΓΚΠΔ ή με ρητή αναφορά σε άσκηση του. Το δικαίωμα διαγραφής του υποκειμένου ικανοποιείται κατά περίπτωση με διάφορους τρόπους πχ. με την καταστροφή του αρχείου, με την οριστική εξάλειψη των δεδομένων του ή με την οριστική ανωνυμοποίηση των δεδομένων του υποκειμένου.

25. Επειδή, όπως προκύπτει από το ανωτέρω ιστορικό, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας, με την υπ’ αριθ. … αίτησή της προς το Δήμο Χ, ζήτησε την άμεση ανάκληση της Απόφασης … του Δημάρχου Χ από το πρόγραμμα Διαύγεια, πλην όμως, με την από … απάντηση/γνωμοδότηση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Δήμου, το αίτημά της απορρίφθηκε. Σχετικώς υποστηρίχθηκε τόσο με το υπ’ αρ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/8392/24-12-2021 υπόμνημα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του καθ’ ου, όσο και από τον ίδιο τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του καθ’ ου κατά την από … ακρόαση, ότι, με την από υπ’ αριθ. … αίτησή της η καταγγέλλουσα αιτήθηκε την απόσυρση του εγγράφου της απόφασης του Δημάρχου Χ και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την ανάρτηση της απόφασης στο πρόγραμμα Διαύγεια, ωστόσο, δεν προέβη σε ρητή άσκηση του δικαιώματος διαγραφής των προσωπικών της δεδομένων, συμφώνως με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 34 του ν.4727/2020.

26. Επειδή ωστόσο, προκύπτει από το ρητό αίτημα που εμπεριέχεται στην από υπ’ αρ. … αίτησή της προς το Δήμο Χ, ότι η καταγγέλλουσα ζήτησε την άμεση ανάκληση της επίμαχης απόφασης από το πρόγραμμα Διαύγεια. Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι παρόλο που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο καθ’ ου δεν εξέλαβε την υπ’ αρ. … αίτηση της καταγγέλλουσας ως ρητή άσκηση του δικαιώματος διαγραφής, από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προκύπτει ότι για την απάντηση στην ως άνω αίτηση, απευθύνθηκε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Δήμου ο οποίος ήταν και ο τελικός συντάκτης της σχετικής γνωμοδότησης/ απάντησης στην ως άνω αίτηση.

27. Επειδή, όπως ήδη κρίθηκε ανωτέρω, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της καταγγέλλουσας μέσω της ανάρτησης της Απόφασης … του Δημάρχου Χ στο πρόγραμμα Διαύγεια, έλαβε χώρα κατά παράβαση των άρθρων 5 παρ. 1 στοιχ. α) και 6 παρ. 1 στοιχ. γ) ΓΚΠΔ, κατά συνέπεια ο καθ’ ου όφειλε να ικανοποιήσει το δικαίωμα διαγραφής της καταγγέλλουσας, συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 στοιχ δ) ΓΚΠΔ. Ωστόσο, από το ιστορικό της παρούσης, προκύπτει ότι με την από … απάντηση/γνωμοδότηση, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του καθ’ ου, εισηγήθηκε την απόρριψη του αιτήματος ανάκλησης της ως άνω αναφερόμενης Απόφασης από το πρόγραμμα Διαύγεια. Ακολούθως, ο καθ΄ ου δεν προχώρησε, ως όφειλε, στην ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της καταγγέλλουσας μέσω της ανάκλησης της ως άνω αναφερόμενης πράξης από το πρόγραμμα Διαύγεια, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 στοιχ. δ) ΓΚΠΔ, αντιθέτως διατήρησε την εν λόγω ανάρτηση ως είχε, έως την ανάκλησή της την 22-12-2021, κατόπιν της λήψης του με αριθ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΞ/2829/19-11-2021 εγγράφου της Αρχής με το οποίο ζητήθηκε η αποστολή των απόψεών του επί της καταγγελίας.

28. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, από τα στοιχεία του φακέλου, και των όσων προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και τα υποβληθέντα υπομνήματα, η Αρχή διαπιστώνει παραβίαση των άρθρων 5 παρ. 1 στοιχ. α) και γ), 6 παρ. 1 στοιχ. γ) και 17 ΓΚΠΔ και κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση άσκησης των διορθωτικών εξουσιών της σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, καθώς και το άρθρο 39 του Ν. 4624/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές 04/2022 για τον υπολογισμό των διοικητικών προστίμων υπό τον ΓΚΠΔ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την εφαρμογή και τον καθορισμό διοικητικών προστίμων για τους σκοπούς του κανονισμού 2016/679 της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29.

[…]

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Αρχή

Α) διαπιστώνει ότι η ανάρτηση της υπ’ αριθ. … Απόφασης του Δημάρχου Χ στο πρόγραμμα Διαύγεια συνιστά παραβίαση των άρθρων 5 παρ. 1 στοιχ. α) και 6 παρ. 1 στοιχ. γ) ΓΚΠΔ και επιβάλλει κατ’ άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. θ) ΓΚΠΔ στον καταγγελλόμενο Δήμο Χ χρηματικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, για τους λόγους που εκτενώς αναλύονται στο σκεπτικό της παρούσης,

Β) διαπιστώνει ότι η ανάρτηση της υπ’ αριθ. … Απόφασης του Δημάρχου Χ στο πρόγραμμα Διαύγεια συνιστά παραβίαση των άρθρων 5 παρ. 1 στοιχ. α) και 6 παρ. 1 στοιχ. γ) ΓΚΠΔ και απευθύνει επίπληξη κατ’ άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. β) ΓΚΠΔ στον καταγγελλόμενο Δήμο Χ, για τους λόγους που εκτενώς αναλύονται στο σκεπτικό της παρούσης, και

Γ) δίνει εντολή, κατ’ άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. δ) ΓΚΠΔ, στο Δήμο Χ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως προβεί άμεσα στη διαγραφή της Απόφασης … του Δημάρχου Χ από το πρόγραμμα Διαύγεια, για τους λόγους που εκτενώς αναλύονται στο σκεπτικό της παρούσης, και όπως ενημερώσει την Αρχή εντός προθεσμίας 20 (είκοσι) ημερών από τη λήψη της παρούσης, για την εφαρμογή της,

Δ) διαπιστώνει ότι η ανάρτηση της υπ΄ αριθ. πρωτ. … Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χ, στο πρόγραμμα Διαύγεια και της υπ΄ αριθ. πρωτ. … Πρόσκλησης Σύγκλησης Τακτικής Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χ στον ιστότοπο του Δήμου, συνιστούν παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. γ) ΓΚΠΔ και επιβάλλει κατ’ άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. θ) ΓΚΠΔ στον καταγγελλόμενο Δήμο Χ χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, για τους λόγους που εκτενώς αναλύονται στο σκεπτικό της παρούσης,

Ε) δίνει εντολή, κατ’ άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. δ) ΓΚΠΔ στο Δήμο Χ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως προβεί άμεσα στη διαγραφή της υπ΄ αριθ. πρωτ. … Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χ από το πρόγραμμα Διαύγεια και της υπ΄ αριθ. πρωτ. … Πρόσκλησης Σύγκλησης Τακτικής Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χ από τον ιστότοπο του Δήμου, και την εκ νέου ανάρτησή τους, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσης, για τους λόγους που εκτενώς αναλύονται στο σκεπτικό της παρούσης, και όπως ενημερώσει την Αρχή εντός προθεσμίας 20 (είκοσι) ημερών από τη λήψη της παρούσης, για την εφαρμογή της,

ΣΤ) διαπιστώνει παραβίαση του άρθρου 17 παρ. 1 του ΓΚΠΔ από τον καταγγελλόμενο Δήμο Χ, στον οποίο και επιβάλλει κατ’ άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. θ) ΓΚΠΔ στον καταγγελλόμενο Δήμο Χ χρηματικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, για τους λόγους που εκτενώς αναλύονται στο σκεπτικό της παρούσης,

Ζ) απευθύνει, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 1 στοιχ. γ) του ΓΚΠΔ και το άρθρο 13 παρ. 1 στοιχ. δ) του Ν. 4624/2019 σύσταση στο νομοθέτη να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση του καθορισμού κριτηρίων για την επιλογή των αναρτητέων στο διαδίκτυο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, που θα κατατείνει στον περιορισμό των αναρτητέων πράξεων σε όσες ουσιαστικά εξυπηρετούν τη διαφάνεια χωρίς να καταργείται το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

send