logo-print

Πρόστιμο σε ξενοδοχείο για τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρο κουζίνας (ΑΠΔΠΧ)

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο εξέτασης καταγγελίας σχετικά με τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρο κουζίνας ξενοδοχείου, επέβαλε συνολικά 5.000 ευρώ πρόστιμο στο ξενοδοχείο, για μη γνωστοποίηση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, για παράνομη λειτουργία του συστήματος αυτού σε χώρους κουζίνας ξενοδοχείου και για μη ενημέρωση των υποκειμένων σχετικά με την διενεργούμενη επεξεργασία μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης (απόφαση 24/2021).

Η καταγγελία υποβλήθηκε από εργαζόμενο στο εν λόγω ξενοδοχείο και, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, μέσω του συστήματος ήταν δυνατή η επίβλεψη του χώρου της κουζίνας και των εργαζομένων, ενώ αναφέρθηκε και συγκεκριμένο περιστατικό, κατά το οποίο μία από τις καταγγελλόμενες επέβλεπε τον χώρο της κουζίνας και έκανε σχετικές συστάσεις στους εργαζομένους για τα διαστήματα που δεν εργάζονταν.

Αρχικά, η Αρχή διαπίστωσε ότι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που λειτουργούσε στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου δεν είχε γνωστοποιηθεί στην Αρχή, και ως εκ τούτου υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 του Ν. 2472/1997.

Περαιτέρω, κρίθηκε ότι η εν λόγω επεξεργασία δεν πληροί τις προϋποθέσεις νομιμότητας που τίθενται στα άρθρα 7, 8, 12 και 19 της με αρ. 1/2011 Οδηγίας της Αρχής, αφού υπήρχαν κάμερες σε χώρο εργασίας, χωρίς να δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας. Ο σκοπός για τον οποίο τοποθετήθηκαν οι κάμερες, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενώπιον της Αρχής, ήταν η προστασία από πυρκαγιά. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της Αρχής, ο σκοπός αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί και με ηπιότερα μέσα, όπως για παράδειγμα ειδικούς ανιχνευτές.

Αναφορικά δε με την ύπαρξη ενημερωτικών πινακίδων σχετικά με το σύστημα βιντεοεπιτήρησης, η Αρχή έκρινε ότι τούτο δεν αποδείχθηκε, αφού σε φωτογραφίες του χώρου από την καταγγελία δεν φαίνεται να υπάρχουν.

Αναπόδεικτος κρίθηκε και ο ισχυρισμός του υπεύθυνου επεξεργασίας ότι το εν λόγω σύστημα βιντεοεπιτήρησης διέθετε ειδικό λογισμικό ώστε να καταγράφει μόνο σκιές, αφού δεν προσκομίστηκε στην Αρχή δείγμα εικόνας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί αληθής ο ισχυρισμός αυτός, η Αρχή επεσήμανε ότι είναι δυνατόν να προσδιοριστούν τα πρόσωπα που επιβλέπονταν, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα υπηρεσιών. Επιπλέον, η βιντεοεπιτήρηση ενδέχεται να επιδρά στην συμπεριφορά των προσώπων που βρίσκονται σε συγκεκριμένους χώρους και, κατ' επέκταση, να την κατευθύνει, γεγονός που μπορεί να δημιουργεί ψυχολογική πίεση, καθώς ένα πρόσωπο που γνωρίζει ότι παρακολουθείται προσπαθεί να προσαρμόζει την συμπεριφορά του στις προσδοκίες εκείνου που κάθε φορά το παρακολουθεί.

Απόσπασμα απόφασης

Στην υπό κρίση περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτουν τα εξής:

• Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που λειτουργούσε στις εγκαταστάσεις του υπευθύνου δεν είχε γνωστοποιηθεί στην Αρχή, και ως εκ τούτου υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 ν. 2472/1997.

• Το εν λόγω σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν πληροί τις προϋποθέσεις νομιμότητας που τίθενται στα άρθρα 7, 8, 12 και 19 της με αρ. 1/2011 Οδηγίας της Αρχής, αφού υπήρχαν κάμερες σε χώρο εργασίας, χωρίς να δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας. Μάλιστα, από τη στιγμή που ο κύριος σκοπός για τον οποίο είχαν τοποθετηθεί οι κάμερες δηλώθηκε ότι ήταν η προστασία από πυρκαγιά κρίνεται ότι ο συγκεκριμένος  σκοπός θα μπορούσε να επιτευχθεί και με ηπιότερα μέσα, όπως για παράδειγμα ειδικούς ανιχνευτές.

• Επίσης, ενώ αναφέρεται ότι είχαν αναρτηθεί πινακίδες για την ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με το σύστημα βιντεοεπιτήρησης, δεν έχει προσκομιστεί κάποιο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, πέραν της υπεύθυνης δήλωσης των ιδιοκτητριών και μιας υπαλλήλου, ενώ στις φωτογραφίες του χώρου από την καταγγελία δεν φαίνεται να υπάρχουν.

• Ο ισχυρισμός στο έγγραφο που απέστειλε ο υπεύθυνος επεξεργασίας από την εταιρία εγκατάστασης σχετικά με το ειδικό λογισμικό που διέθετε το εν λόγω σύστημα βιντεοεπιτήρησης προκειμένου να καταγράφονται μόνο σκιές στον χώρο της κουζίνας δεν τεκμηριώνεται με δείγμα εικόνας.

• Κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί ότι ακόμα και στην περίπτωση που το εν λόγω σύστημα βιντεοεπιτήρησης κατέγραφε τις σκιές των εργαζομένων είναι δυνατόν να προσδιοριστούν τα πρόσωπα που επιβλέπονταν, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα υπηρεσιών, ενώ η βιντεοεπιτήρηση ενδέχεται να επιδρά στην συμπεριφορά των προσώπων που βρίσκονται σε συγκεκριμένους χώρους και, κατ' επέκταση, να την κατευθύνει, γεγονός που μπορεί να δημιουργεί ψυχολογική πίεση, καθώς ένα πρόσωπο που γνωρίζει ότι παρακολουθείται προσπαθεί να προσαρμόζει την συμπεριφορά του στις προσδοκίες εκείνου που κάθε φορά το παρακολουθεί.

 • Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι έχουν παραβιασθεί και οι θεμελιώδεις επιταγές για τη νομιμότητα κάθε συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6 και 11 του ν. 2472/1997 θέτουν.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση της Αρχής στο dpa.gr

Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση
Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11