logo-print

Πρωτοδικείο Αθηνών: Πώς θα λειτουργεί έως τις 7 Δεκεμβρίου 2020

30/11/2020

30/11/2020

Κύρια Ανάκριση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ανακοίνωση αναφορικά με τη λειτουργία του μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2020 εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Σύμφωνα με την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.:76629 (ΦΕΚ Β΄ 5255/28-11-2020) ΚΥΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID–19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020»:

«...5α) Αναστέλλονται προσωρινά:

αα) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

αβ) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,

αγ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α):

βα) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α’ 51) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

ββ) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α’ 87).

βγ) Οι δίκες πολιτικών ενδίκων μέσων ενώπιον του Άρειου Πάγου.

βδ) Οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον των Εφετείων, οι οποίες έχουν εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών διαδικασιών. Οι δίκες του προηγούμενου εδαφίου γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν (1) εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

βε) Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2912/2001 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α΄ 51), στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.

βστ) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.

Στις υποπερ. βε) και βστ) λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εξεταστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει δήλωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η δήλωση του ανωτέρω εδαφίου από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις υποπερ. ββ) έως και βστ), υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).

βζ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αποκλειστικά και μόνο ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α’ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

βη) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν αποκλειστικά και μόνο ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 801 επ. ΚΠολΔ.

βθ) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79).

βι) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς της εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

βια) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

βιβ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις υποπερ. βιγ) και βιδ), καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της Χώρας προβλέπεται κλήρωση.

βιγ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

βιδ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

βιε) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α΄ 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.

βιστ) Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεις του εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των ως άνω μέτρων (άρθρο 70 Π.Κ., ν. 4619/2019, Α΄ 95).

βιζ) Η δημοσίευση αποφάσεων.

Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές.

Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας, καθώς και εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.

Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν ...».

Ενόψει των ανωτέρω αποφασίζουμε ότι:

1. Οι γραμματείες Νέας Τακτικής Μονομελούς και Πολυμελούς θα λειτουργούν κανονικά για την κατάθεση προτάσεων (100 ημερών) και προσθηκών.

Προς αποφυγή συνωστισμού για την κατάθεση προτάσεων και προσθηκών Νέας Τακτικής Μονομελούς και Πολυμελούς ήδη εκδίδεται και αποστέλλεται καθημερινό πρόγραμμα προσέλευσης με βάση τον ΕΑΚ (Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης) των εισαγωγικών δικογράφων, το οποίο τηρείται αυστηρά [βλ. «Συνεχή Ενημέρωση από την Γραμματεία του Τμήματος Προκατάθεσης Προτάσεων Νέας Τακτικής Διαδικασίας Μονομελούς και Πολυμελούς» αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ].

2. Οι γραμματείες θα εξυπηρετούν κανονικά την κατάθεση προτάσεων και προσθηκών «παλαιάς» τακτικής διαδικασίας (προκατάθεση 20 ημερών).

3. Για τις αναφερόμενες στην ΚΥΑ περιπτώσεις, απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή της υπόθεσης στο πινάκιο και τη συζήτηση αυτής είναι η αποστολή, την προτεραία της δικασίμου και έως την 12η μεσημβρινή, δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στις επιμέρους γραμματείες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση πρέπει να αναφέρει τον αριθμό ΓΑΚ/ΕΑΚ του εισαγωγικού δικογράφου, τον αρχικό αριθμό πινακίου, τα στοιχεία των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων. Εφόσον η σχετική δήλωση αποσταλεί, εμπροθέσμως και από το σύνολο των πληρεξουσίων όλων των διαδίκων, η υπόθεση θα ενταχθεί στο πινάκιο προς εκφώνηση. Προς τούτο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα πρέπει να φροντίζουν για τον έλεγχο των πινακίων και εφόσον η υπόθεση, που τους αφορά εισάγεται προς εκφώνηση κατόπιν έγκαιρης υποβολής των έγγραφων δηλώσεων για μη εξέταση μαρτύρων, θα πρέπει να παρίστανται νομίμως σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΠολΔ προς αποφυγή ερημοδικίας.

Γνωστοποιείται ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γραμματειών έδρας του Πρωτοδικείου Αθηνών είναι οι κάτωθι:

...........................................

4. Στις διαδικασίες για τις οποίες λειτουργεί η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων [Νέα Τακτική Διαδικασία, Αμοιβές-Απαλλοτριώσεις, Εργατικά, Αυτοκίνητα, Μισθώσεις] τα εν λόγω δικόγραφα κατατίθενται για το χρονικό διάστημα ισχύος της ΚΥΑ αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Για τις λοιπές διαδικασίες, πλην ασφαλιστικών μέτρων, κατατίθενται δικόγραφα με φυσική παρουσία αλλά εφαρμόζεται αυστηρά το σύστημα κατάθεσης με βάση τον λήγοντα αριθμό του γραμματίου προείσπραξης, αποκλειστικά κατά τις ώρες 9.00 – 13.00 στις οικείες γραμματείες.

Ειδικά για τις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων κατατίθενται δικόγραφα μόνο εφόσον υπάρχει αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής καθώς και δικόγραφα αιτήσεων με αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ και εφαρμόζεται το σύστημα κατάθεσης με βάση τον λήγοντα αριθμό του γραμματίου προείσπραξης (μονοί λήγοντες αριθμοί κατά τις μονές ημέρες, ζυγοί κατά τις ζυγές).

5. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας Α΄ θα δικάζει στο κτίριο 5 αίθουσα 3

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας Γ΄ θα δικάζει στο κτίριο 13 αίθουσα 2.

6. Η κατάθεση αιτήσεων έκδοσης Διαταγών Πληρωμής και Διαταγών Απόδοσης χρήσης μισθίου δεν πραγματοποιείται. Το αρχείο δημοσίευσης Διαταγών Πληρωμής θα εξυπηρετεί, μόνο την παραλαβή των διαταγών που δημοσιεύονται.

7. Τα τμήματα αρχείου (Ευελπίδων, Αρχείο Πρωτοδικείου οδού Λουκάρεως) θα λειτουργούν μόνο για την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτημάτων. Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται εξαιρετικά κατεπείγουσες περιπτώσεις υπό τον όρο της απόδειξης του κατεπείγοντος.

8. Για την δικάσιμο της 30/11/2020, ήδη έχουν αναρτηθεί τα σχετικά πινάκια -εκθέματα από τις οικείες γραμματείες.

9. Για τις ποινικές δίκες ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα στην ΚΥΑ ενώ επισημαίνεται ότι με μέριμνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών δημοσιεύεται καθημερινά το έκθεμα με τις εκφωνούμενες, λόγω επικείμενης παραγραφής, υποθέσεις.

10. Η είσοδος πολιτών και Δικηγόρων στο χώρο του Πρωτοδικείου Αθηνών για όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων θα γίνεται ως ακολούθως:

α. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα εισέρχονται αποκλειστικά από την ΠΥΛΗ 5 της οδού Ευελπίδων («κάτω» είσοδος) με την επίδειξη της δικηγορικής τους ταυτότητας.

β. Η είσοδος πολιτών θα είναι επιτρεπτή: α) για τις ποινικές δίκες ή ανακριτικές κλήσεις με την επίδειξη κλητηρίου θεσπίσματος / κλήσης Εισαγγελικής ή Ανακριτικής αρχής ή βεβαίωσης πληρεξουσίου Δικηγόρου ότι ο κάτοχος του εγγράφου τυγχάνει κατηγορούμενος ή μάρτυρας σε δίκη που έχει εισαχθεί στο έκθεμα ποινικού δικαστηρίου ή σε διαδικασία ενώπιον ανακριτή, β) για τις πολιτικές δίκες με την βεβαίωση πληρεξούσιου δικηγόρου για τις περιπτώσεις που κατά την ΚΥΑ επιτρέπεται.

Για τις άνω περιπτώσεις η είσοδος των πολιτών με την επίδειξη των άνω εγγράφων και της αστυνομικής ταυτότητας, θα γίνεται αποκλειστικά από την Κεντρική Είσοδο της οδού Ευελπίδων («πάνω» είσοδος - ΠΥΛΗ 3).

Πηγή: protodikeio-ath.gr
Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

send