logo-print

Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ για την αναστολή εκτέλεσης κατασχετήριας έκθεσης από Δήμο

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας εισήχθη η αίτηση της εταιρίας "Αττική Οδός" για αναστολή εκτέλεσης κατασχετήριας έκθεσης του Δήμου Χαλανδρίου για απαίτηση 1.306.703,27 ευρώ

18/10/2017

16/11/2017

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση

ΠΡΑΞΗ 22/2017

της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ 1 του ν 3900/2010

Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαο Σακελλαρίου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του Ε΄ Τμήματος Αθανάσιο Ράντο και τον Πρόεδρο του αρμοδίου καθ’ ύλην Στ΄ Τμήματος, Αντιπρόεδρο Χρήστο Ράμμο

αφού έλαβε υπ'όψιν:

α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213),

β) την από 29.9.2017 αίτηση (ΠΑ 14/29.9.2017), με την οποία η εταιρία με την επωνυμία “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού” και το διακριτικό τίτλο “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.” ζητά, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών από 29.9.2017 αίτησή της (με αριθμό εισαγωγής ΑΝ1560/29.9.2017). Με την αίτηση αυτή ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της 33105/25.9.2017 κατασχετήριας έκθεσης του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας εννέα τραπεζών ως τρίτων μέχρι του χρηματικού ποσού των 1.306.703,27 ευρώ για την είσπραξη ισόποσης απαίτησης, που ο ως άνω Δήμος διατηρεί σε βάρος της αιτούσας, ή η λήψη άλλου πρόσφορου μέτρου, καθώς επίσης και η έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως της εν λόγω κατασχετήριας έκθεσης.

Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι τίθενται τα ακόλουθα γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα, με συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων:

i) εάν για την παραδεκτή άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως κατά πράξεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης, όπως η επίδικη κατασχετήρια έκθεση, επιβάλλεται η εν λόγω αίτηση να περιλαμβάνει την προβλεπόμενη στο άρθρο 203 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ./μίας, ν. 2717/1999, Α΄ 97), όπως ισχύει, δήλωση παγκόσμιου εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης, ακόμη και όταν με την αίτηση αναστολής προβάλλεται μόνο η πρόδηλη βασιμότητα του ένδικου βοηθήματος της ανακοπής·

ii) εάν καθιστά προδήλως παράνομη την προσβαλλόμενη κατασχετήρια έκθεση η παράλειψη επισύναψης στην τελευταία του πίνακα χρεών που προβλέπεται στο άρθρο 30 Α του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων  Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α΄ 90)·

iii) το ζήτημα εάν είναι πρόδηλο ότι, κατά τα άρθρα 1 και 2 του ν. 429/1976 (Α΄ 235), 10 του ν. 1080/1980 (Α΄ 246) και 3 του π.δ. 505/1976 (Α΄ 353), η άσκηση προσφυγής κατά πράξεων επιβολής προστίμων δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλους ακίνητης περιουσίας από δήμο, λόγω μη υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων, αναστέλλει την εκτέλεση των αντίστοιχων πράξεων επιβολής και, συνεπώς, τη δυνατότητα είσπραξης των επιβληθέντων χρηματικών ποσών κατά ποσοστό 100% για τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού (βλ. άρθρα 1 παρ. 6 και 2 παρ. 3 του  ν. 429/1976), κατά ποσοστό 80% για το δημοτικό φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (βλ. άρθρο 10 παρ. 16 του ν. 1080/1980) και κατά ποσοστό 60% για το τέλος ακίνητης περιουσίας (βλ. άρθρο 3 του π.δ. 505/1976)·

iv) το συναφές προς το προηγούμενο ζήτημα εάν ο πρόδηλος χαρακτήρας της προαναφερθείσης αυτόθροης αναστολής εκτελέσεως αρκεί να προκύπτει από την απλή ανάγνωση των οικείων διατάξεων ή/και την πάγια νομολογία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ή απαιτείται η ύπαρξη σχετικής απόφασης ανώτατων δικαστηρίων και, ιδίως, του Συμβουλίου της Επικρατείας και, μάλιστα, της Ολομέλειάς του (δηλαδή, το ζήτημα του ορισμού της έννοιας “πάγια νομολογία”, στην οποία πρέπει να στηρίζεται η πρόδηλη βασιμότητα του κυρίου ενδίκου βοηθήματος, προκειμένου να γίνει δεκτή αίτηση αναστολής εκτελέσεως)·

v) το ζήτημα εάν, κατά την έννοια του άρθρου 205 του Κ.Δ.Δ./μίας, στο πλαίσιο της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά κατασχετήριας έκθεσης του άρθρου 30 Α του Κ.Ε.Δ.Ε., με την απόφαση, με την οποία διατάσσεται αναστολή εκτελέσεως ή άλλο κατάλληλο μέτρο, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αποδέσμευση των δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών ή απαιτήσεων, ιδίως όταν, λόγω της συνήθους πρακτικής της επιβολής δέσμευσης σε λογαριασμούς που ο καθ’ ου η κατάσχεση διατηρεί σε περισσότερα του ενός τραπεζικά ιδρύματα, η συνολική δέσμευση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων του καθ’ ου η κατάσχεση είναι δυσανάλογη προς την απαίτηση, της οποίας ζητείται η ικανοποίηση.

γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικό έντυπο παραβόλου Α/Α7284/29.9.2017/τύπου Α, διπλότυπο είσπραξης σειράς Θ΄ 1895728 της ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών),

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010.         

δ ι α τ ά σ σ ε ι

1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών από 29.9.2017 αίτηση αναστολής της εταιρίας με το διακριτικό τίτλο “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.” (με αριθμό εισαγωγής ΑΝ1560/29.9.2017).

2. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες "ΤΑ ΝΕΑ" και "ΕΣΤΙΑ" και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2017

Πηγή: adjustice.gr

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ