logo-print

ΣτΕ: Πρότυπη δίκη για τις νέες διατάξεις για το παράβολο στις προδικαστικές προσφυγές

Νομικά ζητήματα που αφορούν την συμβατότητα της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 363 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 135 του ν. 4782/2021, με το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο

20/06/2022

20/06/2022

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 14/2022 της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010

H Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον Δημήτριο Σκαλτσούνη, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ και Πρόεδρο του αρμόδιου καθ' ύλην Δ΄ Τμήματος και τον επόμενο κατά σειρά αρχαιότητας Αντιπρόεδρο Ιωάννη Γράβαρη,

αφού έλαβε υπ΄ όψιν:

α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,

β) την από 13.5.2022 αίτηση (ΠΑ 11/13.5.2022) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “GRGENESIS FACILITIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.” , με την οποία ζητείται, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, να εισαχθεί προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας η με αριθμό κατάθεσης ΑΚ900/2022 αίτηση ακύρωσης, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείο Αθηνών. Με την ανωτέρω αίτηση ακύρωσης η αιτούσα εταιρεία ζητεί να ακυρωθούν α. το υπ’ αριθμ. 60/2022 πρακτικό της ΕΑΔΗΣΥ, καθ’ ο μέρος με αυτό αποφασίσθηκε η κατάπτωση του παραβόλου ποσού 600 ευρώ που η αιτούσα είχε καταβάλει για την άσκηση της με αριθμ. καταθ. ΓΑΚ/ΑΕΠΠ 186/1.2.2022 προδικαστικής προσφυγής, κατόπιν παραιτήσεώς της με την από 15.2.2022 δήλωση παραίτησης, και β. το υπ’ αριθμ. 61/2022 πρακτικό της ΕΑΔΗΣΥ  καθ’ ο μέρος με αυτό αποφασίσθηκε η κατάπτωση του παραβόλου ποσού 600 ευρώ που η αιτούσα είχε καταβάλει για την άσκηση της με αριθμ. καταθ. ΓΑΚ/ΑΕΠΠ 231/11.2.2022 προδικαστικής προσφυγής, κατόπιν παραιτήσεώς της με την από 16.3.2022 δήλωση παραίτησης, προβάλλοντας ότι: i. η διάταξη του άρθρου 135 του ν. 4782/2021, με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 363 του ν. 4412/2016 και προβλέφθηκε η επιστροφή του παραβόλου σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προδικαστική προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής, αντίκειται στα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος, 6 της ΕΣΔΑ, 47 του ΧΘΔΕΕ και 1 της Οδηγίας 89/665, και ii. κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016 και 36 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 που προβλέπουν την επιστροφή του παραβόλου κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, μη νομίμως η καθ’ ης η αίτηση απέρριψε το αίτημα περί επιστροφής του παραβόλου χωρίς να εκτιμήσει τις ειδικότερες συνθήκες υπό τις οποίες υπεβλήθησαν οι επίδικες δηλώσεις παραίτησης μετά την πάροδο 10ημέρου από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής.

Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι με την αίτηση ακύρωσης της αιτούσας τίθενται νομικά ζητήματα που αφορούν την συμβατότητα της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 363 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 135 του ν. 4782/2021, με το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο, τα οποία έχουν συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων λόγω της εφαρμογής της διάταξης στο σύνολο των διαγωνιστικών διαδικασιών, και ειδικότερα ότι στο πλαίσιο εκδίκασης της αίτησης ακύρωσης της αιτούσας ανακύπτουν τα εξής γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα:

α. αν η διάταξη του άρθρου 363 παρ. 5 περ. γ΄ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, είναι σύμφωνη με τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος, 6 της ΕΣΔΑ, 47 του ΧΘΔΕΕ και 1 της οδηγίας 89/665 και το σε αυτά κατοχυρωμένο δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, στο βαθμό που δεν προβλέπεται επιστροφή του καταβληθέντος για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής παραβόλου σε περίπτωση παραίτησης από την ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή σε χρόνο απώτερο του στο ανωτέρω άρθρο οριζόμενου, και

β. αν το εκδιδόμενο μετά την υποβολή παραίτησης Πρακτικό της ΕΑΔΗΣΥ συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη καθώς και σε καταφατική περίπτωση αν το προσήκον ένδικο βοήθημα για την δικαστική προσβολή του είναι το προβλεπόμενο στο άρθρο 372 του ν. 4412/2016 ή η αίτηση ακύρωσης του άρθρου 46 του π.δ. 18/1989.

γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθ.  50669961895211080017 και 50669971195211080020 κωδικοί ηλεκτρονικού παραβόλου).

αποφασίζει

Την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010.

 δ ι α τ ά σ σ ε ι

1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η με αριθμό κατάθεσης ΑΚ900/2022 αίτηση ακύρωσης, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείο Αθηνών.

2. Να αποδοθεί στην αιτούσα το κατατεθέν για την υποβολή της παρούσας αιτήσεως παράβολο.

3. Να δημοσιευθεί η πράξη αυτή στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ»  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες ανακύπτει το ίδιο ζήτημα.

Πηγή: adjustice.gr
Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022)

ΠΛΕΥΡΗ Α.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ