logo-print

Συγκοινοποιούμενα από τον επισπεύδοντα την εκτέλεση διάδοχο έγγραφα σε περίπτωση απόσχισης κλάδου τραπεζικής εταιρείας (ΜΠρΠειρ 1366/2024)

Δεκτή η ανακοπή – Παράλειψη συγκοινοποίησης της εγκριτικής της διάσπασης απόφασης Υπ. Ανάπτυξης και της ανακοίνωσης της καταχώρησης της νέας επωφελούμενης εταιρείας στο ΓΕΜΗ

20/05/2024

21/05/2024

Η προσημείωση υποθήκης Μετά τους ν. 4842/2021 και 4871/2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά με πρόσφατη απόφασή του αναγνώρισε την ακυρότητα επιταγής προς εκτέλεση και κατασχετήριας έκθεσης, λόγω παράλειψης συγκοινοποίησης από την επισπεύδουσα την εκτέλεση, κατόπιν απόσχισης κλάδου τραπεζικής εταιρείας, της εγκριτικής της διάσπασης απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και της ανακοίνωσης της καταχώρησης της νέας επωφελούμενης εταιρείας στο ΓΕΜΗ (ΜΠρΠειρ 1366/2024).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, σε περίπτωση διάσπασης τραπεζικής εταιρίας με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας, η τελευταία νέα εταιρία καθίσταται καθολική διάδοχος της πρώτης, ως προς το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τον αποσχιζόμενο κλάδο της τραπεζικής δραστηριότητας της διασπώμενης, μεταξύ των οποίων και αυτών που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις που κατήρτισε η τελευταία με τους πελάτες της. Οι εκκρεμείς δίκες με διάδικο την διασπώμενη συνεχίζονται με διάδικο την επωφελούμενη, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως, ως οιονεί καθολική διάδοχος, στη θέση της διασπώμενης, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης και να απαιτείται δήλωση για τη συνέχισή της.

Περαιτέρω, ως προς την υποχρέωση συγκοινοποίησης των νομιμοποιητικών εγγράφων στην περίπτωση της καθολικής διαδοχής, με δεδομένη την συνθετότητα και την ποικιλία των επιμέρους πράξεων από τις οποίες απαρτίζεται αυτή, άρα και των αντιστοίχων εγγράφων που την πιστοποιούν, η απαίτηση συγκοινοποίησης στον καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη, στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 925 παρ. 1 ΚΠολΔ, όλων των εγγράφων που απαιτεί ο νόμος για τη συντέλεσή της, εκτός του ότι δεν συμπορεύεται με το πνεύμα της ρύθμισης του ανωτέρω άρθρου, είναι και ιδιαιτέρως πολυτελής και δαπανηρή, αλλά και παρεμβάλλει σοβαρά εμπόδια, παρεμποδίζοντας την πρόσβαση των δανειστών αδικαιολόγητα στην εκτελεστική διαδικασία.

Πρέπει, λοιπόν, να επιλεγούν εκείνα μόνο τα έγγραφα, που υποδεικνύουν την συντέλεση της καθολικής διαδοχής και στοιχειοθετούν τη νομιμοποίηση της διαδόχου εταιρείας. Καθώς δε τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται αυτοδικαίως εκ του νόμου και χωρίς άλλη διατύπωση από την έγκριση και καταχώρηση της εγκριτικές πράξης της διοίκησης στο Μ.Λ.Ε. (ή ΓΈ.ΜΗ.) και από το ίδιο χρονικό σημείο εκχωρούνται οι απαιτήσεις και αναλαμβάνονται οι υποχρεώσεις της νέας εταιρείας ως προς την δραστηριότητα που αναλαμβάνει, είναι προφανές ότι και η νομιμοποίηση της τελευταίας αρχίζει ακριβώς τότε. Συνεπώς, τα έγγραφα που πιστοποιούν τις ανωτέρω πράξεις και ολοκληρώνουν τη σχετική διαδικασία, είναι τα μόνα κρίσιμα και θα πρέπει να συγκοινοποιούνται στον οφειλέτη με την επιταγή.

Τα έγγραφα που νομιμοποιούν, συνεπώς, τη διάδοχο εταιρεία είναι η ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μ.Α.Ε. (ή ΓΕ.ΜΗ.) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίνεται η διαδοχή, καθώς και η σχετική ανακοίνωση της καταχώρησης στο ΜΑΕ (ή ΓΕ.ΜΗ.). Η κοινοποίηση των εγγράφων αυτών είναι αρκετή και ανταποκρίνεται πλήρως στη νομοτυπική μορφή των εγγράφων που αξιώνει το άρθρο 925 παρ. I ΚΠολΔ.

Εν προκειμένω, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η καθ' ης παρέλειψε να συγκοινοποιήσει τα έγγραφα που υποδεικνύουν την καθολική διαδοχή, δηλαδή την ανακοίνωση της καταχώρισης της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση της διάσπασης και τη σχετική ανακοίνωση της καταχώρησης της νέας επωφελούμενης εταιρίας, που συστάθηκε το πρώτον, στο Γ.Ε.ΜΗ, έγγραφα δια των οποίων συντελείται η διάσπαση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 70 του ν. 4601/2019 και αποδεικνύεται πλήρως η νομιμοποίηση της νέας εταιρείας.

Συνεπώς, κατά την κρίση του δικαστηρίου, ο ανακόπτων δεν είχε τη δυνατότητα να ελέγξει επαρκώς και με πληρότητα την ενεργητική νομιμοποίηση της επισπεύδουσας την εκτέλεση.

Απόσπασμα απόφασης

Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 925 παρ. 1 ΚΠολΔ, ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος του δικαιούχου οφείλει να κοινοποιήσει στον καθ' ου η εκτέλεση επιταγή προς εκτέλεση και τα νομιμοποιούντο αυτόν έγγραφα. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται, τόσο για την έναρξη, όσο και για τη συνέχιση της, υπό του δικαιοπαρόχου αρξάμενης, εκτέλεσης, είναι δε ανεξάρτητη και πρέπει να γίνεται ακόμα και όταν ο καθ’ ου η εκτέλεση έλαβε με άλλον τρόπο γνώση της διαδοχής. Ως νομιμοποιούντο τον διάδοχο έγγραφα, νοούνται τα αποδεικνύοντα την διαδοχή και πρέπει να κοινοποιούνται, είτε αυτά είναι δημόσια, είτε ιδιωτικά. Η παράβαση του άρθρου 925 παρ. 1 ΚΠολΔ συνεπάγεται ακυρότητα της εκτέλεσης, ανεξαρτήτως βλάβης, δεδομένου του ότι η φράση το» νόμο» «δεν δύναται να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση» είναι ισοδύναμη με την απειλή ακυρότητας. Ως προς την υποχρέωση, ειδικότερα, συγκοινοποίησης των νομιμοποιητικών εγγράφων και στην περίπτωση της καθολικής διαδοχής, με δεδομένη] την συνθετότητα και την ποικιλία των επιμέρους πράξεων από τις οποίες απαρτίζεται αυτή, άρα και των αντιστοίχων εγγράφων που την πιστοποιούν, η απαίτηση συγκοινοποίησης στον καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη, στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 925 παρ. 1 ΚΠολΔ, όλων των εγγράφων που απαιτεί ο νόμος για τη συντέλεσή της, εκτός του ότι δεν συμπορεύεται με το πνεύμα της ρύθμισης του ανωτέρω άρθρου 925 παρ. 1 ΚΠολΔ, είναι και ιδιαιτέρως πολυτελής και δαπανηρή αλλά και παρεμβάλλει σοβαρά εμπόδια, παρεμποδίζοντας την πρόσβαση των δανειστών αδικαιολόγητα στην εκτελεστική διαδικασία. Η αναγκαστική εκτέλεση τοποθετεί μεν συνήθως τον τύπο πριν από την ουσία, όχι όμως, σε βαθμό που να αγγίζει τα όρια της κατάχρησης. Κατ' ανάγκη λοιπόν, όπως άλλωστε υποδεικνύει η ίδια η ρύθμιση του νόμου, πρέπει να επιλεγούν εκείνα μόνο τα έγγραφα, που υποδεικνύουν την συντέλεση της καθολικής διαδοχής και στοιχειοθετούν τη νομιμοποίηση της διαδόχου εταιρείας. Καθώς δε τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται αυτοδικαίως εκ του νόμου και χωρίς άλλη διατύπωση από την έγκριση και καταχώρηση της εγκριτικές πράξης της διοίκησης στο Μ.Λ.Ε. (ή ΓΈ.ΜΗ.) και από το ίδιο χρονικό σημείο εκχωρούνται οι απαιτήσεις και αναλαμβάνονται οι υποχρεώσεις της νέας εταιρείας ως προς την δραστηριότητα που αναλαμβάνει, είναι προφανές ότι και η νομιμοποίηση της τελευταίας αρχίζει ακριβώς τότε (ΟλΑΠ 12/1999). Συνεπώς, τα έγγραφα που πιστοποιούν τις ανωτέρω πράξεις και ολοκληρώνουν τη σχετική διαδικασία, είναι τα μόνα κρίσιμα και θα πρέπει να συγκοινοποιούνται στον οφειλέτη με την επιταγή. Τα έγγραφα που νομιμοποιούν, συνεπώς, τη διάδοχο εταιρεία είναι η ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μ.Α.Ε. (ή ΓΕ.ΜΗ.) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίνεται η διαδοχή, καθώς και η σχετική ανακοίνωση της καταχώρησης στο ΜΑΕ (ή ΓΕ.ΜΗ.). Η κοινοποίηση των εγγράφων αυτών είναι αρκετή και ανταποκρίνεται πλήρως στη νομοτυπική μορφή των εγγράφων που αξιώνει το άρθρο 925 παρ. I ΚΠολΔ (ΑΠ 1343/2022).

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dsanet.gr

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ

send