Σύσταση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για το μητρώο που τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

10/08/2018 - 15:21

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 83588/2.8.2018 για τη σύσταση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 11 του ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων).

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Συνιστάται μητρώο εμπειρογνωμόνων (εφεξής: «Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Εξωδικαστικού Μηχανισμού» ή «Μητρώο») που τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Από το Μητρώο επιλέγονται εμπειρογνώμονες, οι οποίοι στο πλαίσιο του ν. 4469/2017: α) αξιολογούν τη βιωσιμότητα της αιτούσας επιχείρησης, β) εκπονούν σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών της αιτούσας επιχείρησης, γ) επαληθεύουν απαιτήσεις, των οποίων η ύπαρξη ή το ύψος αμφισβητείται από τον οφειλέτη ή από συμμετέχοντες πιστωτές.

2. Στο μητρώο δύναται να εγγραφούν ως μέλη φυσικά πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν κατ’ επάγγελμα υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών και είναι: α) μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) επί τουλάχιστον πέντε έτη και διαθέτουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος ή άδεια λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξης, β) ορκωτοί ελεγκτές, που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), ή γ) πιστοποιημένοι εκτιμητές του κλάδου άυλων αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγεγραμμένοι στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου. Μετά την ανακοίνωση της έναρξης λειτουργίας του Μητρώου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο Μητρώο. Το πληροφοριακό σύστημα του μητρώου εμπειρογνωμόνων σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα με τους κωδικούς TaxisΝet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού συνδεθούν στο σύστημα, εξουσιοδοτούν την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το Ο.Ε.Ε., την Ε.Λ.Τ.Ε. και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, να αποστείλουν στην πλατφόρμα τα στοιχεία του επόμενου εδαφίου, που έχουν στην κατοχή τους. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο Μητρώο συμπληρώνοντας ή ενημερώνοντας:

α) ταχυδρομική διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη), ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail και αριθμό τηλεφώνου, σταθερού και κινητού, αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β) αριθμό Μητρώου επαγγελματικού φορέα (ΟΕΕ ή ΕΛΤΕ),

γ) αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ή αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή αριθμό Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών,

δ) υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών: i) δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για κάποιο άλλο οικονομικής φύσεως έγκλημα, ii) δεν έχουν επιβληθεί σε αυτόν πειθαρχικές ποινές που αναστέλλουν ή εμποδίζουν την άσκηση του επαγγέλματός του και iii) ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,

ε) είδος επιχείρησης για αίτηση της οποίας επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες σωρευτικά ή διαζευτικά: i) μεγάλη κατά την έννοια της περιπτ. α΄ της παρ. 1 του ν. 4469/2017 ή ii) μικρή κατά την έννοια της περιπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 ν. 4469/2017,

στ) εφόσον ο εμπειρογνώμονας εργάζεται για λογαριασμό νομικού προσώπου, την επωνυμία, την έδρα, τον Α.Φ.Μ. του νομικού προσώπου και τον ΑΜ επαγγελματικού φορέα (ΟΕΕ η ΕΛΤΕ).

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων ενεργοποιείται η δυνατότητα υποβολής του αιτήματος εγγραφής και ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μοναδικό αριθμό και ημερομηνία καταχώρισης.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο ένα αίτημα εγγραφής.

4. Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την ακρίβεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών σε οποιοδήποτε χρόνο. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, εκτός των συνεπειών του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ενημερώνεται άμεσα η κατά περίπτωση αρμόδια πειθαρχική αρχή για την άσκηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών διώξεων.

Στην περίπτωση των εμπειρογνωμόνων για αιτήσεις μικρών επιχειρήσεων, η έδρα του εμπειρογνώμονα πρέπει να βρίσκεται εντός της Περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης. Στην περίπτωση των αιτήσεων μεγάλων επιχειρήσεων μπορεί να διοριστεί ως εμπειρογνώμονας μόνο πρόσωπο που εμπίπτει στις περιπτ. β΄ ή γ΄ της παρ. 2.

5. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ανακοίνωση για την έναρξη της δυνατότητας επιλογής εμπειρογνώμονα από το Μητρώο. Η επιλογή εμπειρογνώμονα γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργείται αυτόματα από το σύστημα με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο φορέα. Αν στη διαδικασία συμμετέχουν τόσο το Δημόσιο όσο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τότε το αίτημα το υποβάλει ο φορέας με τη μεγαλύτερη απαίτηση και ο επιλεγόμενος εμπειρογνώμονας θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτός με θετική ψήφο στις ψηφοφορίες του άρθρου 11 ν. 4469/2017 και από τον άλλο φορέα. Ο επιλεγείς εμπειρογνώμονας ενημερώνεται ηλεκτρονικά και υποχρεούται μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες να ενημερώσει αν αποδέχεται ή όχι την πρόταση διορισμού του, αναφέροντας, στην αρνητική περίπτωση, αν συντρέχει λόγος ασυμβιβάστου. Αν ο εμπειρογνώμονας αποποιηθεί την πρόταση διορισμού του, διενεργείται αυτόματα νέα ηλεκτρονική κλήρωση. Εμπειρογνώμονας που αρνείται την πρόταση διορισμού του περισσότερες από πέντε φορές, χωρίς να συντρέχει λόγος ασυμβιβάστου, διαγράφεται από το μητρώο. Στη συνέχεια, ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 11 ν. 4469/2017 προκειμένου ο επιλεγείς από το μητρώο να διοριστεί ως εμπειρογνώμονας.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.

send