logo-print

Τεχνητή νοημοσύνη: Σειρά μέτρων για επενδύσεις και νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

3 άξονες για το ΑΙ: Αύξηση επενδύσεων, προετοιμασία για κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και διασφάλιση δεοντολογικού και νομικού πλαισίου

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Τεχνητή νοημοσύνη: Η Επιτροπή παρουσιάζει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τόνωση των επενδύσεων και τον καθορισμό δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σειρά μέτρων προκειμένου να τεθεί η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα.

Η Επιτροπή προτείνει μια προσέγγιση με τρία σκέλη με στόχο την αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, την προετοιμασία για κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και τη διασφάλιση κατάλληλου δεοντολογικού και νομικού πλαισίου. Η παρούσα πρωτοβουλία αναλαμβάνεται σε συνέχεια του αιτήματος των Ευρωπαίων ηγετών για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Ευρώπη διαθέτει διεθνούς επιπέδου ερευνητές, εργαστήρια και νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η ΕΕ είναι επίσης ισχυρή στη ρομποτική και πρωτοπορεί παγκοσμίως στους τομείς των μεταφορών, της υγειονομικής περίθαλψης και της μεταποίησης στο πλαίσιο των οποίων θα πρέπει να υιοθετηθεί η τεχνητή νοημοσύνη ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Ωστόσο, λόγω του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού απαιτείται συντονισμένη δράση προκειμένου η ΕΕ να πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ενίσχυση της χρηματοδοτικής στήριξης και ενθάρρυνση της αποδοχής από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα

Η ΕΕ (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) θα πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις για έρευνα και καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης κατά τουλάχιστον 20 δισ. EUR από σήμερα μέχρι το τέλος του 2020. Για να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες, η Επιτροπή αυξάνει το ύψος της επένδυσής της σε 1,5 δισ. EUR για την περίοδο 2018-2020 στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020. Αυτή η επένδυση αναμένεται να ενεργοποιήσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 2,5 δισ. EUR από υφιστάμενες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα στους τομείς των μαζικών δεδομένων και της ρομποτικής. Θα στηρίξει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σε βασικούς τομείς, από τις μεταφορές έως την υγεία· θα συνδέσει και θα ενισχύσει ερευνητικά κέντρα τεχνητής νοημοσύνης σε όλη την Ευρώπη και θα ενθαρρύνει τις δοκιμές και τον πειραματισμό. Η Επιτροπή θα στηρίξει επίσης την ανάπτυξη μιας «πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης κατά παραγγελία» που θα παρέχει σε όλους τους χρήστες πρόσβαση στους σχετικούς πόρους τεχνητής νοημοσύνης σε επίπεδο ΕΕ.

Επιπλέον, θα κινητοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων προκειμένου να παρασχεθεί πρόσθετη στήριξη σε επιχειρήσεις και νεοφυείς εταιρείες ώστε να επενδύσουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ο στόχος είναι να κινητοποιηθούν πάνω από 500 εκατ. EUR σε συνολικές επενδύσεις έως το 2020 σε ένα ευρύ φάσμα βασικών τομέων.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει επίσης να δημιουργεί ένα περιβάλλον που παρέχει κίνητρα για επενδύσεις. Καθώς τα δεδομένα αποτελούν την πρώτη ύλη για τις περισσότερες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, η Επιτροπή προτείνει σήμερα νομοθεσία για το άνοιγμα περισσότερων δεδομένων προς επαναχρησιμοποίηση, καθώς και μέτρα που θα καθιστούν ευκολότερη την ανταλλαγή δεδομένων. Τούτο καλύπτει δεδομένα από υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και το περιβάλλον, καθώς και δεδομένα από τους τομείς της έρευνας και της υγείας.

Προετοιμασία των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών που απορρέουν από την τεχνητή νοημοσύνη

Με την ανάδειξη της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας, αλλά άλλες θα εξαφανιστούν και οι περισσότερες θα μετασχηματιστούν. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τα οικεία συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα στηρίξει τις μετακινήσεις στην αγορά εργασίας βασιζόμενη στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή θα στηρίξει εταιρικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαίδευσης προκειμένου να προσελκύσει και να συγκρατήσει περισσότερα ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, θα δημιουργήσει ειδικά προγράμματα κατάρτισης με χρηματοδοτική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και θα στηρίξει τις ψηφιακές δεξιότητες, τις ικανότητες στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (ΕΤΜΜ), το επιχειρηματικό πνεύμα και τη δημιουργικότητα. Οι προτάσεις στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2021-2027) της ΕΕ θα περιλαμβάνουν ενισχυμένη στήριξη για την κατάρτιση σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες συμπεριλαμβανομένης της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Εξασφάλιση κατάλληλου δεοντολογικού και νομικού πλαισίου

Όπως κάθε μετασχηματιστική τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να εγείρει νέα δεοντολογικά και νομικά ζητήματα όσον αφορά την ευθύνη ή τη δυνητικά μεροληπτική λήψη αποφάσεων. Οι νέες τεχνολογίες δεν θα πρέπει να σημαίνουν νέες αξίες. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει, μέχρι τα τέλη του 2018, δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, βασισμένες στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως η προστασία των δεδομένων και η διαφάνεια, και με βάση το έργο της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών. Για να βοηθήσει στην ανάπτυξη αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή θα φέρει σε επαφή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής συμμαχίας της τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι τα μέσα του 2019, η Επιτροπή θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία της οδηγίας για θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί νομική σαφήνεια για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ δήλωσε τα εξής: «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο μας όπως ακριβώς η ατμομηχανή ή η ηλεκτρική ενέργεια κατά το παρελθόν. Παρουσιάζει νέες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού στην Ευρώπη, προκειμένου η τεχνητή νοημοσύνη να σημειώσει επιτυχία και για να λειτουργήσει προς όφελος όλων. Πρέπει να επενδύσουμε τουλάχιστον 20 δισ. EUR έως τα τέλη του 2020. Η Επιτροπή εκπληρώνει τον ρόλο που της αναλογεί: σήμερα, δίνουμε ώθηση σε ερευνητές, ώστε να αναπτύξουν την επόμενη γενιά των τεχνολογιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, και σε επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να τις υιοθετήσουν και να τις ενσωματώσουν.»

Επόμενα βήματα

Από σήμερα και σε συνέχεια της δήλωσης συνεργασίας που υπεγράφη από 24 κράτη μέλη και τη Νορβηγία στις 10 Απριλίου 2018, η Επιτροπή θα ξεκινήσει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη ώστε να εκπονηθεί ένα συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη έως το τέλος του έτους. Ο κύριος στόχος είναι η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της επένδυσης σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, η ενθάρρυνση της συνεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ο από κοινού καθορισμός της μελλοντικής πορείας ώστε να διασφαλιστεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στον εν λόγω τομέα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να επενδύει σε καίριες πρωτοβουλίες για την τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και συστημάτων (όπως ειδικά κατασκευασμένα τσιπ για λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης), σε υπολογιστές υψηλών επιδόσεων παγκόσμιας κλάσης, καθώς και σε εμβληματικά έργα για κβαντικές τεχνολογίες και για τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Ιστορικό

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί επιστημονική φαντασία· είναι ήδη μέρος της καθημερινής μας ζωής, από τη χρησιμοποίηση εικονικού προσωπικού βοηθού για την οργάνωση της ημέρας μας έως τις προτάσεις από τα τηλέφωνά μας για τραγούδια που ενδέχεται να μας αρέσουν. Τα έξυπνα συστήματα, εκτός από το ότι κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη, μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε ορισμένες από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις όπως είναι: η αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η πρόβλεψη των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστεί μία από τις πιο στρατηγικές τεχνολογίες του 21ου αιώνα.

Η Ευρώπη επιθυμεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων αυτών - πολλά πρόσφατα επιτεύγματα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης προέρχονται από ευρωπαϊκά εργαστήρια. Περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των βιομηχανικών και επαγγελματικών υπηρεσιών ρομποτικής παράγονται από ευρωπαϊκές εταιρείες.

Περισσότερες πληροφορίες

Ε&A για την τεχνητή νοημοσύνη

Ενημερωτικό δελτίο για την τεχνητή νοημοσύνη

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Μελέτες Αστικού Δικονομικού και Διεθνους Δικονομικού Δικαίου τόμος ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΛΕΤΏΝ​

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΚΡΙΔΟΥ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ