logo-print

Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5

H Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) προσκαλεί όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, (περίοδος: 10.10.2022 έως 09.10.2023) να υποβάλουν την αίτηση τους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.dypa.gov.gr), δηλαδή από την Πέμπτη 22.09.2022 έως και την Δευτέρα 03.10.2022.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α ορίζονται σε (4) τέσσερις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα στην παρούσα πρόσκληση και υποβάλλονται, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, είτε έντυπα, σε κλειστό φάκελο με ονοματεπώνυμο και την ένδειξη «Αίτηση - Δικαιολογητικά Πρόσκλησης για Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου», προς το Πρωτόκολλο της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. (οδός Εθνικής Αντιστάσεως 8, Τ.Κ. 17456, Άλιμος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ, είτε μέσω e-mail, με αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου askoumenoi@dypa.gov.gr, αναγράφοντας στο θέμα «Αίτηση – Πρόσκληση ασκούμενων δικηγόρων». Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, είτε με φυσική είτε με ψηφιακή υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

β) αριθμό Μητρώου Ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή αριθμό πρωτοκόλλου ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα Αριθμό Μητρώου Ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αιτήσεως τους και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Στην αίτηση επισυνάπτονται: α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και συγκεκριμένα, φωτοαντίγραφο του Πτυχίου ή βεβαίωση της οικείας Σχολής από τα οποία να προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου και σε περίπτωση που ο/η αιτών/-ούσα είναι κάτοχος πτυχίου αλλοδαπού πανεπιστημίου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση σχετικής βεβαιώσεως ή πράξης του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για την αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» και «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων, σύμφωνα και με το ν. 3328/2005.

β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

γ) Βεβαίωση εγγραφής του/της αιτούντα/-ούσας στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (αφορά τους ήδη εγγεγραμμένους ως ασκούμενους).

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής που φέρει, στην οποία ο/η αιτών/-ούσα δηλώνει ότι i) Εφόσον επιλεγεί παύει να ασκείται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης στην Δ.ΥΠ.Α., ii) δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο δεκαοκτάμηνο (18μηνο) της άσκησής του/-ης πριν το πέρας της δωδεκάμηνης (12μηνης) άσκησης στην Δ.ΥΠ.Α., ήτοι όχι νωρίτερα από την 03.10.2023.

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται υποχρεούνται να προσκομίσουν, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους, βεβαίωση εγγραφής τους στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, ως ασκούμενοι δικηγόροι στη Δ.ΥΠ.Α.. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον/-ην ασκούμενο/-η σχετική βεβαίωση από την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί, στο κτίριο της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Η άσκηση θα γίνεται στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. η οποία στεγάζεται στο κτίριο της Διοίκησης.

Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας και η μηναία αποζημίωσή τους ανέρχεται σε εξακόσια (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.

Περισσότερες πληροφορίες στο dypa.gov.gr

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018