logo-print

Θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Αστυπάλαιας

16/08/2021

24/08/2021

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία προκήρυξε ο Δήμος Αστυπάλαιας.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει και θα συνδέεται με τον Δήμο Αστυπάλαιας με σχέση έμμισθης εντολής.

Ο προσλαμβανόμενος δικηγόρος θα καταλάβει κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα υπάγεται στην κείμενη νομοθεσία για την υπηρεσιακή του εξέλιξη.

Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Αστυπάλαιας, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Αστυπάλαιας και των ΝΠ του Δήμου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του.

Επίσης, θα παρακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία και θα αξιοποιεί όλα τα νομικά κείμενα τα οποία εκδίδονται στην διάρκεια του χρόνου και τα οποία έχουν επίδραση στην υλοποίηση των προμηθειών, υπηρεσιών και έργων του Δήμου, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των θεσμικών απαιτήσεων σε κάθε φάση του κύκλου ζωής τους, καθώς και τη διασφάλιση της ύπαρξης νομικής υποστήριξης της ομάδας έργου όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Θα διενεργεί έλεγχο τίτλων και θα τελεί τις δέουσες διαδικαστικές ενέργειες στα Υποθηκοφυλακεία και στα Κτηματολογικά Γραφεία.

Θα κάνει ανασκόπηση και έγκριση νομικών εγγράφων όπως συμβάσεις, προκηρύξεις κτλ. , γνωμοδοτήσεις επί ενστάσεων & αιτήσεων θεραπείας. Θα παραλαμβάνει δικόγραφα τα οποία απευθύνονται στον Δήμο και στα Νομικά του Πρόσωπα.

Θα παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και των άλλων συλλογικών οργάνων του Δήμου Αστυπάλαιας και των Νομικών Προσώπων αυτού, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο από τη Δημοτική Αρχή.

Θα εκτελεί οποιαδήποτε εργασία η οποία θα ανατίθεται από τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας και θα αφορά το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του.

Θα ενημερώνει τον Δήμαρχο για κάθε υπόθεση και θα έχει παρουσία στο Δήμο.

1. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αστυπάλαιας και στα αρμόδια Δικαστήρια, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων. Η έδρα του δικηγόρου θα βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας (Στε 426/2020).

2. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.10 άρθρου 9 Ν.4354/15 όπως ισχύει.

3. Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στον Δήμο Αστυπάλαιας και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, υπηρεσιακή εξέλιξη.

Προσόντα Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει:

α) Να είναι δικηγόροι μέλη εγγεγραμμένα σε Δικηγορικό Συλλόγο με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο.

β) Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Κώδικά Δικηγόρων (Ν.4194/2013).

γ) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

ε) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

ζ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

η) Να έχουν ενεργή δικηγορική προϋπηρεσία, επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών από την εγγραφή τους στον Δικηγορικό Σύλλογο, αποδεικνυόμενη από δικόγραφα, παραστάσεις σε δικαστήρια, δικαστικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις με έμφαση και εμπειρία σε υποθέσεις Ο.Τ.Α και σε ζητήματα δημόσιας διοίκησης, όπως Δημόσιες Συμβάσεις και Διοικητικό Δίκαιο.

θ) Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2) και γνώση Η/Υ. Τυχόν γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.

ι) Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση. Υποψήφιες/οι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιες/οι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση ότι, εφόσον προσληφθούν στη θέση που προκηρύσσεται με την παρούσα, θα παραιτηθούν από την έμμισθη θέση που κατέχουν. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΓΚΛΗΣ

Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

send