logo-print

Βουλευτικές εκλογές 2019: Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος των εκλογών - Αιτήσεις προτίμησης/εξαίρεσης

Όλες οι αιτήσεις θα βρίσκονται στον Άρειο Πάγο το αργότερο την Πέμπτη 20-6-2019

13/06/2019

14/06/2019

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Η έκδοση

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου η εγκύκλιος των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Υποψήφιοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι θα υποβάλλουν αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης μόνο στους συλλόγους ή στις υπηρεσίες τους, έτσι ώστε όλες οι αιτήσεις να βρίσκονται στον Άρειο Πάγο το αργότερο την Πέμπτη, 20-6-2019.

Ο Άρειος Πάγος δεν θα παραλάβει μεμονωμένες αιτήσεις από υποψηφίους Δικαστικούς Αντιπροσώπους.

 

 

Διαβάστε επίσης: Δικαστικοί αντιπρόσωποι: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις προτίμησης - εξαίρεσης

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Το Α1' Τμήμα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία (άρθρο 68 π.δ 26/2019,όπως ισχύει) είναι αρμόδιο για το διορισμό των Εφόρων, και των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Το σύστημα μηχανογράφησης, το οποίο θα ακολουθήσει ο Άρειος Πάγος για την παραπάνω διαδικασία, είναι το ίδιο με εκείνο που εφαρμόζει σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες από το 2009 και εγγυάται την έγκαιρη, άψογη, διαφανή και αποτελεσματική εκπλήρωση του έργου του. Η ολοκληρωμένη επιτυχία του συστήματος αυτού προϋποθέτει εκ μέρους σας την εκτέλεση ορισμένων ενεργειών, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσετε με ιδιαίτερη προσοχή, τηρώντας πιστά τις χρονικές προθεσμίες που θα σας δοθούν. Οι ενέργειες αυτές αφορούν τα κάτωθι:

1. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Α. Υποψηφίων Εφόρων

Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Εφετείων και των Εισαγγελιών Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Διοικητικών Εφετείων θα πρέπει να αποστείλουν στον Άρειο

Πάγο, τους ονομαστικούς καταλόγους των δικαστικών λειτουργών της υπηρεσίας τους (κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά), οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 2 του Προεδρικού Διατάγματος 26/2012, όπως ισχύει, δικαιούνται να διορισθούν ως Έφοροι και στους οποίους θα αναγράφεται υποχρεωτικά η εκλογική περιφέρεια από την οποία κατάγονται.

Οι ονομαστικοί αυτοί κατάλογοι πρέπει να αποσταλούν από τις ως άνω Υπηρεσίες στον Άρειο Πάγο με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε η ημερομηνία παραλαβής τους από την Υπηρεσία μας να είναι, το αργότερο, η Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00. Δεν υπάρχει εκ του νόμου δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας (άρθρο 68 παρ. του π.δ 26/2012).

Β. Υποψηφίων Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αργής

Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Γενικής Επιτροπείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων όλης της Χώρας, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα αποστείλουν, τους ονομαστικούς καταλόγους των μελών τους (κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά), που κατά το νόμο διορίζονται Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής (άρθρο 68 παρ. 3 του Π.Δ. 26/2012, όπως ισχύει). Στους ανωτέρω καταλόγους δεν θα συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν υπερβεί το 67° έτος της ηλικίας τους, κατ' άρθρο 68 παρ.5 του Π.Δ. 26/2012 (δηλαδή εκείνοι που έχουν γενέθλιο ημέρα πριν την 7η Ιουλίου 1952).

Οι ονομαστικοί αυτοί κατάλογοι πρέπει ν' αποσταλούν από τις ως άνω Υπηρεσίες στον Άρειο Πάγο με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε η ημερομηνία παραλαβής τους από την Υπηρεσία μας να είναι, το αργότερο, η Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00. Δεν υπάρχει εκ του νόμου δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας (άρθρο 68 παρ.6, του π.δ 26/2012)

Επισημαίνεται ότι:

α. Δεν πρέπει να περιληφθούν στους καταλόγους οι υποψήφιοι Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της εκάστοτε υπηρεσίας ή συλλόγου, κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, υπάγονται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Γενικά κωλύματα

α) έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 68 παρ. 5 του π.δ. 26/2012),

β) έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το άρθρο 5 του π.δ. 26/2012, δηλαδή

αα) βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ή

ββ) στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση,

γ) όσοι προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν βουλευτές (πρβλ. άρθρο 10 § 2 αριθμ. 2 Ν. 4239/2014).

Διαβάστε επίσης: Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας: Συγκριτικοί πίνακες παλαιών και νέων διατάξεων

1.2 Ειδικά κωλύματα

1.2.1. Δικαστικοί λειτουργοί

Στους ονομαστικούς καταλόγους δικαστικών λειτουργών δεν περιλαμβάνονται όσοι έχουν λάβει ειδική κανονική άδεια χωρίς αποδοχές (άρθρο 44 παρ. 6 του ν. 1756/1988), άδεια πριν και μετά τον τοκετό (άρθρο 44 παρ. 20 του ν. 1756/1988), άδεια ανατροφής τέκνων (άρθρο 44 παρ. 21 του ν. 1756/1988), αναρρωτική (άρθρο 45 του ν. 1756/1988) ή εκπαιδευτική άδεια (άρθρο 46 του ν. 1756/1988), όσοι τελούν σε διαθεσιμότητα (άρθρο 56 του ν. 1756/1988), αργία (άρθρο 57 του ν. 1756/1988) ή έχουν τεθεί εκτός υπηρεσίας (άρθρο 57Α του ν. 1756/1988) ή έχουν οριστικώς ή προσωρινώς παυθεί (στην τελευταία περίπτωση, για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή παύση, βλ. άρθρα 60 και 93 του ν. 1756/1988).

1.2.2. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους

Στον ονομαστικό κατάλογο των δικαστικών αντιπροσώπων που αποστέλλει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δεν περιλαμβάνονται όσοι έχουν λάβει αναρρωτική (άρθρο 6 π.δ. 238/2003) ή εκπαιδευτική άδεια (άρθρο 7 π.δ. 238/2003) και όσοι τελούν σε διαθεσιμότητα (άρθρο 13 π.δ. 238/2003) ή αργία (άρθρο 14 π.δ. 238/2003) ή έχουν οριστικώς ή προσωρινώς παυθεί (στην τελευταία περίπτωση, για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή παύση, βλ. άρθρα 15 και 41 του π.δ. 238/2003).

1.2.3. Δικηγόροι

Στους ονομαστικούς καταλόγους των δικηγόρων και των ασκούμενων δικηγόρων, τους οποίους αποστέλλουν οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας δεν περιλαμβάνονται όσοι εκ των δικηγόρων και των ασκούμενων δικηγόρων ευρίσκονται σε καθεστώς αναστολής άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος κατά το άρθρο 31 του ν. 4194/2013 (Α' 208, κώδικας δικηγόρων).

Πρόκειται για:

α) εκείνους που διορίζονται, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου, γενικοί ή ειδικοί γραμματείς της Βουλής και των υπουργείων, καθώς και για τους συμβούλους αυτών, πλην των ειδικών συνεργατών.

β) τον Πρόεδρο της Βουλής, τους γενικούς γραμματείς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τους αιρετούς περιφερειάρχες, τους δημάρχους και τους γενικούς γραμματείς των δήμων.

γ) τους κατέχοντες έμμισθες θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) τους διοικούντες με εκτελεστική αρμοδιότητα τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το νόμο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό της θέσης τους.

ε) τους προέδρους ανεξάρτητων αρχών.

στ) όσους προβλέπεται αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος από ειδική διάταξη τυπικού νόμου (π.χ. άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3689/2008 για τους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών) ή του κανονισμού της Βουλής.

Επίσης δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οι δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι που ευρίσκονται σε καθεστώς μερικής αναστολής άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος (άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4194/2013), δηλαδή οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές των σχολών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το ίδιο ισχύει για όσους έχουν αμετακλήτως καταδικαστεί σε οριστική ή προσωρινή παύση για όσο χρόνο η τελευταία διαρκεί (άρθρα 33 και 143 του ν. 4194/2013).

1.3 Συμβολαιογράφοι

Στους ονομαστικούς καταλόγους συμβολαιογράφων που αποστέλλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν περιλαμβάνονται οι Συμβολαιογράφοι οι οποίοι έχουν λάβει αναρρωτική άδεια κατά το άρθρο 30 του ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων) ή έχουν τεθεί σε αργία κατά το άρθρο 31 του ίδιου νόμου.

1.4 Δικαστικοί Υπάλληλοι

α. Στους ως άνω ονομαστικούς καταλόγους δεν περιλαμβάνονται οι δικαστικοί υπάλληλοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια μητρότητας (άρθρο 40 του ν. 2812/2000), γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών (άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 2812/2000), εκπαιδευτική άδεια (άρθρο 42 του ν. 2812/2000), αναρρωτική άδεια (άρθρο 43 του ν. 2812/2000), άδειες χωρίς αποδοχές (άρθρο 46 του ν. 2812/2000) και όσοι εκ των δικαστικών υπαλλήλων τελούν σε διαθεσιμότητα (άρθρο 86 του ν. 2812/2000), σε αργία (άρθρα 88 και 89 του ν. 2812/2000), σε αναστολή άσκησης καθηκόντων (άρθρο 91 του ν. 2812/2000) ή έχουν οριστικώς ή προσωρινώς παυθεί (στην τελευταία περίπτωση, για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή παύση, βλ. άρθρα 93 και 135 του ν. 2812/2000).

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στο areiospagos.gr

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ