logo-print

Υπ. Δικαιοσύνης: Ρυθμίσεις για τις προαγωγές δικαστικών, τον πίνακα επιτυχόντων Ειρηνοδικών και τα καθήκοντα των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος

Τροπολογία: Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης καταβολής τελών, παραβολών και εισφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις - Αλλαγές στη θητεία μελών ανεξάρτήτων αρχών

20/05/2021

26/05/2021

Πολιτειολογία
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τροπολογία με ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου».

Η τροπολογία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά:

1. τη στελέχωση του γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων,

2. τις προαγωγές δικαστικών λειτουργών,

3. τη θητεία μελών ανεξαρτήτων αρχών,

4. την παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ' τάξης,

5. την αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης καταβολής τελών, παραβολών και εισφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις,

6. ρυθμίσεις για τις Ομάδες Διοίκησης του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Π.Π. και

7. τα καθήκοντα των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος.

Αναλυτικά η αιτιολογική έκθεση των διατάξεων αναφέρει:

Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η στελέχωση του γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων.

Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η στελέχωση του γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων που λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του.

Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση μειώνονται οι χρονικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι δικαστές που θα καταλάβουν τις θέσεις των Αντιπροέδρων, του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, των οποίων η πλήρωση θα ήταν δυσχερής, εξαιτίας της έλλειψης δικαστών που να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας.

Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η μείωση των χρονικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν οι δικαστές που θα καταλάβουν τις θέσεις των Αντιπροέδρων, του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, των οποίων η πλήρωση θα ήταν δυσχερής, εξαιτίας της έλλειψης δικαστών που να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας.

Άρθρο 3: Αντιμετωπίζεται η μη ισότιμη μεταχείριση, από πλευράς χρόνου, θητείας (εξαετίας) των ήδη υπηρετούντων μελών των Ανεξάρτητων Αρχών που είχαν διορισθεί στο μέσο της θητείας άλλου μέλους.

Στόχος είναι η αποσαφήνιση του χρόνου θητείας των ήδη υπηρετούντων μελών των Ανεξάρτητων Αρχών.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνεται πρόνοια για την κάλυψη των κενών θέσεων Ειρηνοδικών που θα ανακύψουν έως την 16η Σεπτεμβρίου 2022. Ορίζεται ότι αυτές θα καλυφθούν από τον πίνακα επιτυχόντων που δημοσιεύτηκε στις 9.2.2016 (Γ 81).

Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η κάλυψη των κενών θέσεων Ειρηνοδικών που θα ανακύψουν έως την 16η Σεπτεμβρίου 2022.

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα, στο πλαίσιο της ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, να αναστέλλεται μέχρι και την 31η.8.2021 η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβολών και εισφορών, που απαιτούνται για την έκδοση των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012 (Α' 53), καθώς και για τα ακριβή αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων.

Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αποφυγή προσέλευσης και συγχρωτισμού μεγάλου αριθμού δικηγόρων, διαδίκων και εν γένει ενδιαφερομένων στις γραμματείες των δικαστηρίων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και να προβλεφθεί απαλλαγή από την επιβάρυνση του κόστους έκδοσης των σχετικών εγγράφων. Συγκεκριμένα αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβολών και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη λειτουργία των Ομάδων Διοίκησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Π.Π.).

Στόχος της προτεινόμενης διάταξης είναι η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Ομάδων Διοίκησης του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Π.Π.

Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα του εύρους των υποθέσεων των οποίων επιλαμβάνονται οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος, καθώς και το ζήτημα σύγκρουσης αρμοδιότητας μεταξύ των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος και των κατά τόπους εισαγγελέων πλημμελειοδικών.

Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η ουσιαστική και αποτελεσματική διερεύνηση των μείζονος ποινικής απαξίας φορολογικών, οικονομικών και οποιωνδήποτε άλλων συναφών εγκλημάτων, εφόσον αυτά τελούνται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτουν σοβαρά την εθνική οικονομία.

Ειδικά, οι διατάξεις προβλέπουν:

Θητεία μελών ανεξάρτητων αρχών

Το έβδομο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α' 220), ως προς τη θητεία μελών ανεξαρτήτων αρχών που διορίζονται σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους Ανεξάρτητης Αρχής, καταλαμβάνει και τα ήδη υπηρετούντο μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών.

Παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ' τάξης

Η ισχύς του Πίνακα Επιτυχόντων του Διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ' τάξης, που δημοσιεύθηκε στις 9.2.2016 (Γ 81), παρατείνεται έως την 16η Σεπτεμβρίου 2022 και ol κενές θέσεις Ειρηνοδικών που ανακύπτουν μέχρι την ως άνω ημερομηνία πληρούνται από τον πίνακα αυτόν.

Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης καταβολής τελών, παραβολών και εισφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για το χρονικό διάστημα από 1ης.6.2021 έως 31.8.2021, δύναται να τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων, και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβολών και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην Πνευματική Ιδιοκτησία - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 13 21
Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

send