logo-print

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Ρύθμιση για την εκπροσώπηση του Δημοσίου ενώπιον των Ειρηνοδικείων

Το Δηµόσιο εκπροσωπείται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και όχι από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

05/10/2018

09/10/2018

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής

Διατάξεις αναφορικά με την παρουσία μελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δηµοσίου στις δικαστικές διαδικασίες που αφορούν στην ένταξη στις ρυθµίσεις του ν. 3869/2010 και των χρεών προς το Ελληνικό Δηµόσιο φυσικών προσώπων στερουµένων πτωχευτικής ικανότητας, περιλαμβάνει σχέδιο νόμου που βρίσκεται στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 46 του σχεδίου νόμου για τα "Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων", επιδιώκεται η µείωση της επιβάρυνσης του έργου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και των µελών του, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι µε την ένταξη στις ρυθµίσεις του ν. 3869/2010 (Α΄130) και των χρεών προς το Ελληνικό Δηµόσιο φυσικών προσώπων στερουµένων πτωχευτικής ικανότητας, ενώπιον του Ειρηνοδικείων όλης της χώρας ασκήθηκε από ενδιαφεροµένους και εκκρεµεί µεγάλος αριθµός σχετικών αιτήσεων, οι οποίες, µέχρι σήµερα, ανέρχονται σε δεκαέξι χιλιάδες (16.000) περίπου.

Συνεπεία αυτού, τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους αναγκάζονται να µετακινούνται σχεδόν καθηµερινά πολλές φορές εκτός της έδρας της Υπηρεσίας τους προκειµένου να εκπροσωπήσουν το Ελληνικό Δηµόσιο στις σχετικές δικαστικές διαδικασίες.

Οι υποθέσεις αυτές, ανεξάρτητα από το οικονοµικό τους αντικείµενο, δεν παρουσιάζουν σηµαντικά νοµικά και πραγµατικά ζητήµατα και τα µέλη του Ν.Σ.Κ., στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, περιορίζονται στο να εκθέσουν στο δικαστήριο τα στοιχεία και τις απόψεις των αρµοδίων Υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης, στις οποίες έχουν βεβαιωθεί τα σχετικά προς το Ελληνικό Δηµόσιο χρέη των αιτούντων. Πρόκειται, συνεπώς, για υποθέσεις, για τις οποίες δεν είναι αναγκαία ενώπιον του δικαστηρίου η παρουσία µελών του Ν.Σ.Κ. και µπορεί να υποκατασταθεί επαρκώς από υπάλληλο της αρµόδιας οικονοµικής αρχής, σε µια δικαστική διαδικασία, όπως η εκούσια δικαιοδοσία (άρθρα 743 επ. ΚΠολΔ σε συνδυασµό µε άρθρα 3 και 4 του ν. 3869/2010), που προσοµοιάζει µε τη διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και κατά την οποία εφαρµόζεται το ανακριτικό σύστηµα, δηλαδή της αυτεπάγγελτης από το δικαστήριο εξακρίβωσης των πραγµατικών γεγονότων για την προστασία τόσο των ενδιαφεροµένων, όσο και του δηµοσίου συµφέροντος (βλ. άρθρο 744 ΚΠολΔ).

Πάντως, µε την προτεινόµενη ρύθµιση λαµβάνεται πρόνοια ώστε, κατ’ εξαίρεση, και στις υποθέσεις αυτές το Ελληνικό Δηµόσιο να παρίσταται µε µέλος του Ν.Σ.Κ., εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης µε αιτιολογηµένη πρότασή της, ενώ η άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων του Ελληνικού Δηµοσίου και η παράστασή του σε επόµενους βαθµούς δικαιοδοσίας (έφεση και αναίρεση) να γίνονται αποκλειστικά µε µέλος του Ν.Σ.Κ..

Σηµειώνεται ότι ρυθµίσεις παρόµοιες µε την προτεινόµενη ισχύουν ήδη από πολλών ετών στις φορολογικές διαφορές, καθώς επίσης και σε διοικητικές διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 5 του Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. (ν. 3086/2002, Α΄324).

Η νέα διάταξη:

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3086/2002 ,όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής

«6. Κατά την εξέταση και εκδίκαση σε πρώτο βαθµό ενώπιον του αρµόδιου Ειρηνοδικείου των αιτήσεων των άρθρων 3 και 4 του ν. 3869/2010 (Α΄130), το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών του αιτούντος Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, στην οποία έχουν βεβαιωθεί τα χρέη του αιτούντα, ή υπάλληλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτόν, ο οποίος καταθέτει εντός των καθοριζόµενων από το νόµο προθεσµιών κάθε αναγκαίο έγγραφο και στοιχείο σχετικά µε τα χρέη αυτά, καθώς και τις απόψεις της Υπηρεσίας επί των ισχυρισµών και αιτηµάτων, που υποβάλλονται µε την αίτηση.

Προς τούτο, η Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) διαβιβάζει αµελλητί τις επιδιδόµενες προς αυτήν αιτήσεις στην ανωτέρω Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Σε ειδικές περιπτώσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερα νοµικά ζητήµατα η ανωτέρω Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει αιτιολογηµένα, σε συγκεκριµένη υπόθεση αίτησης, τον ορισµό ως εκπροσώπου µέλους του Ν.Σ.Κ.. Όλα τα ένδικα βοηθήµατα και µέσα που προβλέπονται από γενικές ή ειδικές διατάξεις, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας του ν. 3869/2010, ασκούνται εκ µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου, από µέλος του Ν.Σ.Κ., ύστερα από αιτιολογηµένο έγγραφο της ανωτέρω Υπηρεσίας, στο οποίο επισυνάπτεται έγκαιρα και εµπρόθεσµα ο φάκελος της υπόθεσης. Σε περίπτωση άσκησης ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου από άλλο διάδικο, που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δηµοσίου, ο φάκελος της υπόθεσης µαζί µε την προσβαλλόµενη απόφαση διαβιβάζεται από την ανωτέρω Υπηρεσία στο Ν.Σ.Κ., το οποίο αναλαµβάνει την περαιτέρω εκπροσώπηση του Ελληνικού Δηµοσίου. Η ανωτέρω ρύθµιση καταλαµβάνει υποθέσεις αιτήσεων που κατατίθενται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής, καθώς επίσης και αιτήσεων, η εκδίκαση των οποίων έχει προσδιορισθεί µετά δίµηνο τουλάχιστον από την ηµεροµηνία αυτή.».

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου εδώ.

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ