Υπόχρεος καταβολής ΕΝ.ΦΙ.Α. για ακίνητη περιουσία Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΣΚ)

Για περιουσία την οποία εκμεταλλεύεται χωρίς να είναι νόμιμος επικαρπωτής αυτής

30/04/2018

Με την υπ' αριθμ. 73/2018 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ΕΝ.ΦΙ.Α. για ακίνητη περιουσία Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, την οποία τούτο εκμεταλλεύεται χωρίς να είναι νόμιμος επικαρπωτής αυτής.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/κης (ΑΠΘ) δε μπορεί να ζητήσει από το (υπ’ αυτού συσταθέν) Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (ΙΝΣ) την καταβολή, από δικούς του πόρους, του ποσού που προκύπτει ως φορολογική υποχρέωση του ΑΠΘ για την καταβολή του ΕΝ.Φ.ΙΑ., που αναλογεί σε ακίνητη περιουσία, η οποία περιήλθε σε αυτό δυνάμει διαθήκης και την οποία διαχειρίζεται το Ινστιτούτο, σύμφωνα με τους ορισμούς της διαθήκης.

Λόγω της ως άνω αρνητικής απάντησης, παρέλκει η απάντηση περί απόδοσης ποσοστού 80% επί της συνολικής δαπάνης του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση εδώ.