logo-print

Υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά του COVID-19 των υπηρετούντων στις Ε.Μ.Α.Κ. Ερμηνεία διατάξεων του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ (ΣτΕ ΕΑ 133/2021)

Απόρριψη αίτησης αναστολής πράξης, σύμφωνα με την οποία όσοι υπάλληλοι των Ε.Μ.Α.Κ. δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν θα αντικατασταθούν από άλλους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, που θα έχουν προβεί στον σχετικό αναγκαίο εμβολιασμό

30/06/2021

01/07/2021

Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΓΚΛΗΣ

Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε αίτηση υπηρετούντων στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών περί αναστολής εκτέλεσης πράξης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με τον εμβολιασμό τους κατά του COVID-19 (ΣτΕ ΕΑ 133/2021).

Κατά τα οριζόμενα στην προσβαλλόμενη πράξη, αφού κρίθηκε αναγκαίος ο εμβολιασμός του συνόλου των ένστολων υπαλλήλων που υπηρετούν στις Ε.Μ.Α.Κ., λόγω μεταξύ άλλων και της διασφάλισης της αδιάλειπτης επιχειρησιακής λειτουργίας των μονάδων αυτών, αποφασίστηκε να υπηρετούν σε αυτές υποχρεωτικά μόνο όσοι υπάλληλοι έχουν προβεί στον εμβολιασμό, δίνοντας ένα χρονικό περιθώριο σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους. Αποφασίστηκε δε πως όσοι δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν θα αντικατασταθούν από άλλους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, που θα έχουν προβεί στον σχετικό αναγκαίο εμβολιασμό. 

Η Επιτροπή Αναστολών, αφού έλαβε υπόψη τη σπουδαιότητα των τιθέμενων ζητημάτων και έκρινε πως δεν κωλύεται να επιληφθεί της υπό κρίση αίτησης, ανεξαρτήτως αν η προσβαλλόμενη πράξη μπορεί να θεωρηθεί κανονιστική ή ατομική, αποφάσισε πως οι επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετεί ο εμβολιασμός, σταθμιζόμενοι με τους λόγους που προβάλλουν οι αιτούντες, κωλύουν τη χορήγηση της αναστολής.

Ειδικότερα, κρίθηκε πως η ανάγκη διασφάλισης της αδιάλειπτης και ακώλυτης λειτουργίας των Ε.Μ.Α.Κ., η οποία μάλιστα δεν αρκεί να είναι μόνο συνεχής, αλλά πρέπει, ενόψει του ειδικού και κρίσιμου χαρακτήρα των εν λόγω υπηρεσιών για την αντιμετώπιση καταστροφών, να στηρίζεται στην πλήρη διαθεσιμότητα του υπηρετούντος προσωπικού τους, η οποία είναι δυνατόν να διαταραχθεί σοβαρά σε περίπτωση που τα μέλη του προσβληθούν και νοσήσουν από τον covid-19, κωλύει την αναστολή της προσβαλλόμενης πράξης.

Απορρίπτοντας και τους λοιπούς λόγους ακύρωσης που προβλήθηκαν από τους αιτούντες, η Επιτροπή έκρινε, μεταξύ άλλων, πως η πραγματική προϋπόθεση του εξαναγκασμού σε εμβολιασμό, η οποία θα στοιχειοθετούσε παράβαση του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ, του ΧΘΔΕΕ και της Σύμβασης του Οβιέδο, δεν συντρέχει εν προκειμένω, αφού οι αιτούντες διατηρούν την επιλογή να μην εμβολιαστούν.

Περαιτέρω, κρίθηκε ότι με την προσβαλλόμενη πράξη δεν παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας. Και τούτο, διότι η φύση των καθηκόντων των υπηρετούντων στις Ε.Μ.Α.Κ. και, ιδίως, των ειδικών – έκτακτων και αυξημένης δυσκολίας – συνθηκών υπό τις οποίες ασκούν τα καθήκοντά τους, επιβάλλουν την υψηλότερη δυνατή προστασία της υγείας από τον κίνδυνο νόσησης λόγω κορωνοϊού τόσο των ίδιων, όσο και των προσώπων που καλούνται να διασώσουν, με άμεση σωματική επαφή σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Ενόψει αυτών, εξάλλου, η πρόβλεψη εμβολιασμού ως όρου για την άσκηση των καθηκόντων τους δεν θεωρείται μέτρο προδήλως απρόσφορο ή δυσανάλογο για την εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών δημοσίου συμφέροντος.

Ούτε η αρχή της ισότητας, εξαιτίας της μη λήψεως υπόψη των ατομικών συνθηκών κάθε στελέχους, όπως προηγούμενη νόσηση ή τυχόν ιατρικοί λόγοι που απαγορεύουν τον εμβολιασμό, κρίθηκε ότι παραβιάζεται εν προκειμένω, καθόσον κατά το σκεπτικό της Επιτροπής, δεν είναι πρόδηλη η συνδρομή ενεστώτος εννόμου συμφέροντος για την προβολή του συγκεκριμένου λόγου ακύρωσης, αφού τα ειδικότερα αυτά ζητήματα δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης από τα αρμόδια όργανα και, τελικώς, τα δικαστήρια κατά την έκδοση των οικείων πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών. 

Δείτε την περίληψη της απόφασης εδώ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

Η νέα ποινική δικονομία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΟΥΛΕΝΤΖΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send