logo-print

Ζητήματα καθιέρωσης ενιαίας εισαγγελικής πρακτικής (ΕγκΕισΑΠ 4/2018)

26/11/2018

26/11/2018

Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με την εγκύκλιο 4/2018 η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρέχει γενικές οδηγίες σχετικά με ζητήματα καθιέρωσης ενιαίας εισαγγελικής πρακτικής.

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις κατά την τακτική επιθεώρηση των Εισαγγελιών της Χώρας και ενεργώντας στο πλαίσιο της εκ των διατάξεων των άρθρων 19 §§ 1 στοιχ. γ, 2, 24 § 5 στοιχ. α και 25 § 2 του ΚΟΔΚΔΛ αρμοδιότητάς μας, προς διασφάλιση της ενότητας της άσκησης του εισαγγελικού λειτουργήματος, κρίνουμε αναγκαίο να προβούμε σε ορισμένες ερμηνευτικές επισημάνσεις και να απευθύνουμε τις σχετικές γενικές οδηγίες.

Παρατηρήθηκε ότι, αναφορικά με τις περιπτώσεις των δικογραφιών του άρθρου 308 Α ΚΠΔ, σε κάποιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών έχει «επιβληθεί» η υποχρέωση στον εισαγγελικό λειτουργό που υποβάλλει τη δικογραφία στον Εισαγγελέα Εφετών να προσδιορίζει εκείνος τους κλητευτέους μάρτυρες και τα αναγνωστέα έγγραφα. Προφανώς αυτό συμβαίνει διότι στο πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν υπήρξε τέτοια παραγγελία του κατά τόπον αρμοδίου Εισαγγελέα Εφετών. Όμως, τούτο δεν είναι ορθό, κατά τη γνώμη μας, διότι συνιστά μετακύλιση λειτουργικής αρμοδιότητας και ευθύνης. Κατά τη χρονική στιγμή που ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών συντάσσει την υποβλητική αναφορά του, η υπόθεση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, αφού δεν έχει μελετήσει τη δικογραφία ο αρμόδιος να κρίνει ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο Εισαγγελέας Εφετών (άρθρο 308 Α § 1 ΚΠΔ), ο οποίος, στη συνέχεια, θα την προωθήσει με πρότασή του στον Πρόεδρο Εφετών και, αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου, θα εκδώσει το κλητήριο θέσπισμα (άρθρο 308 Α § 2 ΚΠΔ), στο τέλος του οποίου θα παραθέσει και τον κατάλογο των μαρτύρων που θα εξετασθούν (άρθρο 326 § 1 ΚΠΔ). Η αλληλουχία των δικονομικών ενεργειών καταδεικνύει ότι την ευθύνη της επιλογής των ουσιωδών/κλητευτέων μαρτύρων έχει ο Εισαγγελέας Εφετών και δεν είναι επιτρεπτό να υποκαθίσταται στην εκπλήρωση της δικονομικής αυτής υποχρέωσής του από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Όπως έχει χαρακτηριστικά τονισθεί (σε παλαιότερη Γνωμοδότηση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου) «οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών (έχοντες ιδίας αρμοδιότητας και ευθύνας) δεν είναι βοηθοί του Εισαγγελέως Εφετών» (Γνωμοδ. ΕισΑΠ [Κ. Φαφούτη] 8/1983, Ποιν.Χρ. ΛΓ' 857). Εν προκειμένω, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών έχει τη δική του ευθύνη, της σύνταξης της υποβλητικής αναφοράς προς τον Εισαγγελέα Εφετών, η οποία πρέπει να διακρίνεται από πληρότητα και σαφήνεια ως προς το περιεχόμενο και καλή γλωσσική διατύπωση, με χρήση εκφράσεων που αρμόζουν σε κείμενο εισαγγελικού λειτουργού, απευθυνομένου προς Εισαγγελέα ανωτέρου βαθμού.

Υπό το πρίσμα των προεκτεθεισών επισημάνσεων, παρακαλούμε, εφεξής, όλοι οι εισαγγελικοί λειτουργοί της Χώρας να εναρμονισθούν με τον υποδεικνυόμενο, ενιαίο και δικονομικά ορθό τρόπο χειρισμού των ποινικών δικογραφιών υποθέσεων του άρθρου 308 Α ΚΠΔ αναφορικά με την επιλογή των κλητευτέων μαρτύρων και των αναγνωστέων εγγράφων (από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών και όχι από τον υποβάλλοντα τη δικογραφία Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Όμως, ως προς το συναφές θέμα των περιπτώσεων παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (για κακούργημα), είναι προφανές ότι ο συντάξας την (παραπεμπτική) πρόταση εισαγγελικός λειτουργός έχει μελετήσει σε βάθος τη δικογραφία και έχει αξιολογήσει τις υπάρχουσες αποδείξεις (καταθέσεις μαρτύρων, έγγραφα κλπ).

Γι’ αυτό θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερο βάρος η γνώμη του για την επιλογή των κλητευτέων μαρτύρων και των αναγνωστέων εγγράφων κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (η οποία, βεβαίως, υπάγεται στη λειτουργική αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος θα χειρισθεί περαιτέρω την υπόθεση ενεργώντας κατά το άρθρο 317 § 2 ΚΠΔ). Εδώ επιβάλλεται, μόλις ολοκληρωθεί η σύνταξη της παραπεμπτικής προς το Δικαστικό Συμβούλιο πρότασης από τον Εισαγγελέα ή Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών ή Εισαγγελικό Πάρεδρο, ο ίδιος εισαγγελικός λειτουργός να συντάσσει ιδιαίτερο σημείωμα, στο οποίο θα προβαίνει στην καταχώριση των κατά την κρίση του κλητευτέων μαρτύρων και αναγνωστέων εγγράφων, ώστε τούτο (δίκην «εισηγήσεως») να λαμβάνεται υπόψη από τον Εισαγγελέα Εφετών, που θα έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής των κλητευτέων μαρτύρων και των αναγνωστέων εγγράφων.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση της παρούσας όλοι οι εισαγγελικοί λειτουργοί, που υπηρετούν στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας, από της λήψεώς της δε, είναι αυτονόητο ότι παύει η ισχύς οποιασδήποτε προγενέστερης παραγγελίας, μη συμβατής με τις ενεστώσες γενικές οδηγίες μας.

Δείτε τη γνωμοδότηση ΕισΑΠ 4/2018 στο eisap.gr

Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

send