Άρθρο 5 - Απόφαση Επιτροπής Τραπεζικών Συναλλαγών 32/2.10.2018 - Διακρίσεις συναλλαγών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

18/10/2018

Κωδικοποιημένο

1. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ, το μηνιαίο εγκριτικό όριο της Ειδικής Υποεπιτροπής ανά πελάτη νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/07/2014-30/6/2018, μέσω Π.Ι. που λειτουργούν στην Ελλάδα, προσαυξημένη κατά 60%.

2. Ειδικότερα για την απόκτηση παγίων στοιχείων και πραγματοποίηση δαπανών/συνδρομών από νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως και από ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και για ιδρυθέντα μετά την 1η Ιουλίου 2018 νομικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες δεν ισχύει το στοιχείο ιστορικότητας της περιόδου 01/07/2014- 30/6/2018 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.