Εγκύκλιος 28/13.10.2017 Υπουργείου Εσωτερικών

Παροχή διευκρινίσεων για την ερµηνεία και εφαρµογή των άρθρων 108-114 του ν.4483/2017 (Α’ 107) για τους Ευρωπαϊκούς Οµίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

29/10/2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

29/10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ANΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Α.Π. 34553

ΑΔΑ: 6438465ΧΘ7-ΗΒΘ

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ansp