Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 21/27.4.2018

Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

27/04/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

27/04/2018

Κωδικοποιημένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Γενική Διεύθυνση Εισφορών & Ελέγχων

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Τμήμα Προσδιορισμού Εισφορών Μη Μισθωτών

ΣΧΕΤ.: 1. Τα άρθρ.39, 40, 41 και 98 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016), όπως ισχύουν.

2. Οι αρ.61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4330) και αρ.61501/3398/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4330) Υπουργικές Αποφάσεις, όπως ισχύουν.

3. Η αρ.πρωτ.Δ15/Δ/οικ.9290/183/14-2-2018 εγκύκλιος οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης ΥΠΕΚΑΑ.

4. Οι αρ. 1/2017, 3/2017, 11/2017 και 27/2017 εγκύκλιες οδηγίες της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών.

5. Το αρ.πρωτ. 2128/30-10-2017 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ.

Αρ. Πρωτ.:ΔΙΕΙΣΦΜΜ/392/562805

ΑΔΑ: 6ΓΜ3465ΧΠΙ-Ζ7Ω

Αθήνα, 27/4/2018

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ

Λ. ΣΕΜΠΟΣ