Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 30/2.11.2017

Οδηγίες σχετικά με την κρίση των επιτροπών για την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και την ικανότητα των αιτούντων την πολιτογράφηση στο γραπτό λόγο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

02/11/2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

12/11/2017

Κωδικοποιημένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Α.Π.: οίκ. 19/2017

ΑΔΑ: Ψ223465ΧΘ7-ΜΥ8

Σχετ:.Η υπ’ αρ. 13/2-8-2010 εγκύκλιός μας.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017

Με εκτίμηση,

Ο Ειδικός Γραμματέας

Λάμπρος Μπαλτσιώτης