04 Μαΐου 2016

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Σημείωση: Για πρακτικούς λόγους, την εκτενή εισαγωγή του Κανονισμού μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Βρειτε το αρθρο που ψαχνετε

υπαρχουν 100 άρθρα

Προοίμιο - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - Αντικείμενο και στόχοι

Άρθρο 2 - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - Ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3 - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - Εδαφικό πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4 - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Αρχές

Άρθρο 5 - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 6 - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - Νομιμότητα της επεξεργασίας

Άρθρο 7 - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - Προϋποθέσεις για συγκατάθεση

Άρθρο 8 - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκατάθεση παιδιού σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών

Άρθρο 9 - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σελίδες

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2016

Top
ansp