Άρθρο 7 - Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2018 - Επιβολή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/03/2018

Κωδικοποιημένο

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους φορείς υπεύθυνους για την κατάλληλη και αποτελεσματική επιβολή της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες που θεσπίζουν τα μέτρα που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Τα προβλεπόμενα μέτρα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

3. Οι κυρώσεις της παραγράφου 2 κοινοποιούνται στην Επιτροπή και δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της Επιτροπής.

Σημειωσεις επι του νομου

Ο παρών κανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 11 αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από τις 3 Δεκεμβρίου 2018. Ωστόσο, το άρθρο 6 εφαρμόζεται έναντι διατάξεων συμφωνιών που έχουν συναφθεί πριν από τις 2 Μαρτίου 2018 οι οποίες συμμορφώνονται με το άρθρο 101 ΣΛΕΕ και με όλους τους ισοδύναμους κανόνες του εθνικού δικαίου ανταγωνισμού από τις 23 Μαρτίου 2020.

send