logo-print

Άρθρο 2 - Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/ 256204/7869/330 - Διαδικασία για τη χορήγηση άδειας προσωρινής παραχώρησης χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

16/10/2018

Κωδικοποιημένο
Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς

ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ

Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς

ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ

1. Για την έγκριση προσωρινής παραχώρησης χρήσης μνημείου/χώρου/μουσείου ή μνημείων/χώρων/μουσείων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα Περιφερειακών / Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών, πλην των μνημείων/ χώρων/μουσείων της παραγράφου 1Β3, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1Α. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στις αρμόδιες Περιφερειακές/Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης:

i. Συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο αίτησης. Σε αυτό αναφέρονται απαραιτήτως: α) τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το παραστατικό είσπραξης, β) ο τίτλος και το είδος της εκδήλωσης, γ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης, δ) γενική περιγραφή της εκδήλωσης, ε) το πρόγραμμα-ρεπερτόριο, στ) οι συντελεστές, ζ) ο τεχνολογικός εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων και κάθε είδους εφέ), η) οι σκηνικές εγκαταστάσεις (προσαρμοσμένες στο αιτούμενο μνημείο/χώρο/μουσείο).

ii. Υπεύθυνη δήλωση ή ενυπόγραφη επιστολή του καλλιτεχνικού υπευθύνου (ερμηνευτή, σκηνοθέτη, επικεφαλής μουσικού συγκροτήματος, διευθυντή ορχήστρας, χορευτή κλπ) ότι είναι σε γνώση του η προτεινόμενη εκδήλωση για τις προτεινόμενες ημερομηνίες.

iii. Φάκελο σκηνικών και τεχνική περιγραφή σκηνικών (μακέτες, σχέδια κ.λπ.).

iv. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης.

v. Υπεύθυνη δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως προς την καταβολή των τελών.

vi. Σε περίπτωση αιτήματος απαλλαγής από την καταβολή τελών επισυνάπτονται στο αίτημα εξαρχής τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

vii. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί φωτογράφηση, κινηματογράφηση ή/και περαιτέρω χρήση του υλικού στο διαδίκτυο συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου της αίτησης. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα πεδία, ακόμη και αν δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τέλη.

1Β 1. H αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία εξετάζει την αίτηση παραχώρησης και αποφασίζει την έγκριση ή την απόρριψή της εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της βάσει των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης και όσων άλλων κριθούν απαραίτητοι για λόγους προστασίας του χώρου/μνημείου/μουσείου.

1B 2. Το αίτημα δύναται να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων μόνο εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου/ χώρου/ μουσείου. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Περιφερειακή/ Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία διαβιβάζει το αίτημα εντός επτά (7) ημερών στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων το οποίο γνωμοδοτεί κατά την προσεχή συνεδρία και η απόφαση εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή/ Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος.

1Β 3. Για την έγκριση προσωρινής παραχώρησης χρήσης που αφορά στα παρακάτω μνημεία/χώρους/ μουσεία: α) μνημείο/χώρο/μουσείο εγγεγραμμένο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO,

β) Ηρώδειο,

γ) Πνύκα,

δ) αρχαιολογικός χώρος και μουσείο Αρχαίας Αγοράς Αθηνών,

ε) αρχαιολογικός χώρος Σουνίου,

στ) θέατρο πόλεως Αρχαίας Επιδαύρου,

ζ) αρχαιολογικός χώρος Κνωσού,

η) Παναθηναϊκό Στάδιο,

θ) Πρώην Βασιλικό Κτήμα και Θερινό Ανάκτορο Τατοΐου και

ι) Μακρόνησος,

η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών να διαβιβάσει την αίτηση, με τις απόψεις της και τον υπολογισμό των τελών στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ (Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων), η οποία με τη σειρά της, την παραπέμπει, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) / Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.). Η Απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης παραχώρησης εκδίδεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από γνώμη του Συμβουλίου.

Από τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο εξαιρούνται οι παρακάτω χώροι, για τους οποίους ακολουθείται πλήρως η διαδικασία των παραγράφων 1Β 1 ή 1Β 2, κατά περίπτωση, του παρόντος άρθρου και δεν απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης μετά από γνώμη του Συμβουλίου:

1. Χώρος στάθμευσης Ιερού Ασκληπιού Επιδαύρου

2. Χώρος στάθμευσης Μυκηνών

3. Χώρος στάθμευσης Τίρυνθας

4. Διαμορφωμένος χώρος ναού Επικουρίου Απόλλωνα

5. Αύλειος χώρος Βασιλικών Τάφων Αιγών

6. Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στην τάφρο της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου

7. Ξύλινο θέατρο στο Πυθαγόρειο Σάμου

8. Αύλειοι χώροι/αίθρια μουσείων της περίπτωσης α της παρούσης παραγράφου.

2. Οι εισηγήσεις των Περιφερειακών/Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και όλες οι εκδιδόμενες αποφάσεις περιέχουν υποχρεωτικά τον προσδιορισμό του ποσού των καταβλητέων τελών, που έχει υπολογιστεί για την παραχώρηση, ανά ημέρα χρήσης και στο σύνολο, καθώς και του ποσού που αφορά σε τυχόν φωτογράφηση, κινηματογράφηση και περαιτέρω χρήση του οπτικοακουστικού υλικού.

3. Όλες οι αποφάσεις για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης, κοινοποιούνται στον αιτούντα, το ΤΑΠ (με συνημμένη την αίτηση του ενδιαφερομένου) και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ.

4. Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΑΠ τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την διενέργεια της εκδήλωσης, και αναγράφει στο παραστατικό της πληρωμής τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης, στην οποία αφορούν τα τέλη που καταβάλλει. Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής κοινοποιεί αμελλητί στο ΤΑΠ και στις αρμόδιες Περιφερειακές/Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση για την προετοιμασία της εκδήλωσης.

5. Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να καθορίζονται ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και το όργανο χορήγησης άδειας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης ή για την παραχώρηση χρήσης ενός ή περισσοτέρων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, ακινήτων μνημείων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων. Σε αυτή είναι δυνατόν να καθορίζονται κατά περίπτωση ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός παραστάσεων και εκδηλώσεων ετησίως, ο αριθμός ημερών δοκιμών πριν από κάθε παράσταση, καθώς και ο αριθμός θεατών.

6. Για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται κατ΄ επανάληψη στους ίδιους χώρους/μνημεία/μουσεία της παρ. 1Β3 από τους ίδιους φορείς με τα ίδια χαρακτηριστικά και για τους ίδιους σκοπούς, η έγκριση προσωρινής παραχώρησης χρήσης χορηγείται από τις αρμόδιες Περιφερειακές/ Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, εφόσον έχει εκδοθεί στο παρελθόν σχετική απόφαση κατόπιν γνωμοδότησης από το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο.

7. Όταν η παραχώρηση χρήσης οποιουδήποτε χώρου/ μνημείου/μουσείου αφορά σε εκδήλωση, στην οποία η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ είναι συνδιοργανωτής, η σχετική απόφαση εκδίδεται απευθείας από αυτή και κοινοποιείται στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση.

8. Για δράσεις αμιγώς εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε αρχαιολογικούς χώρους/μνημεία/μουσεία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της παρ. 1Β3 και εντός ωραρίου λειτουργίας αυτών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο σχολικών εκδρομών χωρίς άμεσο ή έμμεσο εμπορικό χαρακτήρα με μικρή διάρκεια και λιτά μέσα, η έγκριση χορηγείται από την αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία. Η εκδήλωση δεν θα παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία των χώρων/μνημείων/μουσείων. Το παραπάνω δεν αφορά σε εκπαιδευτικά προγράμματα, για τα οποία ισχύουν ειδικές διατάξεις αδειοδότησης από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ.

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ