logo-print

Άρθρο 8 - Νόμος 2801/2000 - Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

03/03/2000

Υπό κωδικοποίηση
Η επίδραση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων στην πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Η επίδραση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων στην πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος

ΚΟΚ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

1. Στο τέλος της περίπτωσης ά της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1437/1984 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Οι Δήμοι Ραφήνας, Μαρκοπούλου και Αρτέμιδος (Λούτσας) περιλαμβάνονται στα όρια της ενιαίας διοικητικής μονάδας της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων".

2. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία έχουν έδρα δήμο ή κοινότητα, που καταργήθηκε και συνενώθηκε σε νέο δήμο ή κοινότητα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α'). διατηρούν ως έδρα το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα που ταυτίζεται με το δήμο ή την κοινότητα που είχε έδρα προ της ισχύος του ν. 2539/1997.

Με απόφαση του οικείου νομάρχη, που εκδίδεται μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και γνώμη της Νομαρχιακής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 1437/1984, δύναται να καθορισθεί, για το σύνολο ή μέρος των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του δήμου ως νέα έδρα, η ενιαία εδαφική περιφέρεια του νέου δήμου και να εγκριθεί η θέση σε κυκλοφορία νέων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε σχετική λεπτομέρεια, όπως αυτά ορίζονται στο εδάφιο γ' της παρ. 5 του άρθρου 8 του π.δ. 244/1987, ιδίως τα ελάχιστα επίπεδα εξυπηρέτησης των δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων και οι περιφέρειες εφαρμογής αυξημένου τιμολογίου (περιμετρικές ζώνες).

3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή, με τους όρους παροχής των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, όπως αυτοί περιγράφονται στους Κανονισμούς Λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

4. α. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα του ν.1437/1984,

διατίθεται μία συχνότητα κινδύνου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

β. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προδιαγραφές τοποθέτησης συστημάτων ασφάλειας των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων έναντι ληστειών (προστατευτικά χωρίσματα, σύστημα G.P.S., κάμερα λήψης, κ.λπ.).

5. α. Αλλοδαπά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα που εκτελούν μεταφορές επιβατών, που επιβιβάζονται από τη χώρα προέλευσης τους με προορισμό την Ελλάδα, δεν επιτρέπεται να παραλαμβάνουν επιβάτες από οποιοδήποτε σημείο εντός της Ελλάδας με προορισμό εντός ή εκτός αυτής, εκτός κι αν πρόκειται για την επιστροφή των ιδίων προσώπων που μετέφεραν κατά την είσοδο τους.

β. Για το σκοπό αυτόν, τα πιο πάνω Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα φέρουν το διεθνές σήμα αναγνώρισής τους και οι οδηγοί επιδεικνύουν τα έγγραφα κυκλοφορίας τους και υποβάλλουν αναλυτική κατάσταση επιβατών, με πλήρη στοιχεία τους, η οποία θεωρείται από το τελωνείο εισόδου και τηρείται μέχρι την έξοδο του Ε.Δ.Χ. από τη χώρα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

γ. Οι παραβάτες των προηγούμενων παραγράφων τιμωρούνται:

(αα) Με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

(ββ) Με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας), τα οποία θα επιστρέφονται μετά την κατάθεση του αποδεικτικού καταβολής του πιο πάνω προστίμου.

δ. Σε περίπτωση υποτροπής, εντός διετίας, από τη διάπραξη της προηγούμενης παράβασης, αφαιρείται το δικαίωμα εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια επί μία πενταετία. Η σχετική πράξη εκδίδεται από τον προϊστάμενο του τελωνείου εισόδου στη χώρα ή εξόδου από αυτή.

ε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

6. α. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα φέρουν ταξίμετρο εγκεκριμένου τύπου από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

β. Από 1.1.2003 όλα τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα που υποχρεούνται να φέρουν ταξίμετρο, τούτο πρέπει να έχει τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

γ. Η τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση των ταξιμέτρων γίνεται αποκλειστικά σε συνεργεία του ν.1575/1985, που είναι εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτόν, από τις αρμόδιες, κατά νόμο, υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

δ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, θα καθορισθούν:

αα) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια παροχής της εξουσιοδότησης στα πιο πάνω συνεργεία, για την τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση των ταξιμέτρων.

ββ) Οι κυρώσεις κατά των ιδιοκτητών ή υπευθύνων των πιο πάνω νομίμως λειτουργούντων και εξουσιοδοτημένων συνεργείων, για παραβάσεις του παρόντος άρθρου.

γγ) Οι κυρώσεις κατά των ιδιοκτητών και οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει, καθ" οιονδήποτε τρόπο, επεμβάσεις στο ταξίμετρο με σκοπό την αλλοίωση των ενδείξεων.

7. α. Για να χορηγηθεί η ειδική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ., που προβλέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας των αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. (π.δ. 243/ 1987 και π.δ. 244/1987), όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, απαιτείται ο υποψήφιος:

αα. Να μην είναι μόνιμος υπάλληλος ή να μην υπηρετεί με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά.

ββ. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.

γγ. Να είναι, από 1.1.2001, κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης ειδικού επιμορφωτικού σεμιναρίου εκπαίδευσης και κατάρτισης επαγγελματιών οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι λεπτομέρειες για την οργάνωση και λειτουργία των κέντρων επιμόρφωσης των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κέντρα επιμόρφωσης μπορούν να συστήνουν και οι Επαγγελματικές Οργανώσεις των ιδιοκτητών και οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

δδ. Να υποστεί θεωρητική εξέταση σε ύλη:

i) γενικών γνώσεων επί των Κανονισμών Λειτουργίας, του Κ.Ο.Κ. κ.λπ. και τεχνικών γνώσεων επί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,

ii) ειδικών γνώσεων, που για μεν την περιοχή της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1437/1984 καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για όλες δε τις λοιπές περιοχές της χώρας με απόφαση του οικείου νομάρχη και

εε. Να πληροί τις προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας των υποψήφιων οδηγών της ομάδας 2 του π.δ. 1551/1996 (ΦΕΚ 115 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει.

β. Για να διατηρηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια, θα πρέπει ο κάτοχος της να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις των εδαφίων αα', ββ' και εε' της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση που εκλείψει οποιαδήποτε προϋπόθεση διατήρησης του δικαιώματος της ειδικής άδειας, ο κάτοχος της υποχρεούται να επιστρέψει το δελτίο της ειδικής άδειας στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάτοχος ειδικής άδειας δεν την επέστρεψε, όπως όφειλε, επειδή έπαψε να υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις διατήρησης του δικαιώματος της, η αρμόδια υπηρεσία που τη χορήγησε ή την επέκτεινε, με πράξη της την ανακαλεί και ο κάτοχος της στερείται στο μέλλον του δικαιώματος απόκτησης νέας ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Η ειδική άδεια επιστρέφεται στον κάτοχο της εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους έπαυσε η διατήρηση του δικαιώματος της. Στο χρονικό διάστημα, που διαρκεί η αιτία για τη μη κατοχή της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή η ειδική άδεια έχει αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας.

γ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, θα καθορισθούν οι λοιποί όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια, για την απόκτηση, ανανέωση και ανάκληση (απώλεια προϋποθέσεων ή λόγω παραβάσεων - Point System, κ.λπ.) της ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

8. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται ως Ε.Δ.Χ. πρέπει, από 1.1.2003, να είναι ηλικίας, μη συμπεριλαμβανομένου του έτους κατασκευής τους, μέχρι δεκαπέντε (15) ετών.

9. (α) Επιτρέπεται η προμίσθωση από τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα του ν. 1437/1984 εντός των διοικητικών ορίων της έδρας αυτών.

(β) Η προμίσθωση εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο αν η ανάθεση της προμίσθωσης γίνεται όταν το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του και ο προορισμός του εκμισθωτή βρίσκεται επίσης εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με βεβαίωση της μίσθωσης, στην οποία αναφέρονται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της μίσθωσης, η διάρκειά της, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής, μεταφοράς και αποβίβασης των επιβατών που σχετίζονται με την προμίσθωση.

Ειδικά για την περίπτωση προμίσθωσης που αφορά την παραλαβή επιβατών από αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, η βεβαίωση της μίσθωσης θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα ονοματεπώνυμα των επιβατών και τα στοιχεία της άφιξής τους (όπως αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης).

10. α. Ο υπεύθυνος συνεργείου τοποθέτησης ταξιμέτρων, που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8 του άρθρου 17 των προεδρικών διαταγμάτων 243/1984 και 244/1984 (ΦΕΚ 104 Α'), τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για δύο (2) έτη, ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, τριών (3) μηνών και πρόστιμο, τουλάχιστον, πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

β. Σε περίπτωση υποτροπής, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, έξι (6) μηνών, πρόστιμο, τουλάχιστον, ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών και οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου του συνεργείου και ανάκληση της άδειας λειτουργίας του συνεργείου για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.

γ. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται με απόφαση του δικαστηρίου.

11. Στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του π.δ. 243/1987 και του π.δ. 244/1987 (υπερβολικό κόμιστρο), επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές και επιπλέον:

α. Αν το εισπραχθέν κόμιστρο είναι μεγαλύτερο του προβλεπόμενου κατά ποσοστό άνω του 50% αφαιρείται, οριστικά και χωρίς δικαίωμα απόκτησης άλλης, η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Αν ο οδηγός είναι και ιδιοκτήτης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, κατά ποσοστό 100%, αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος από ένα (1) έως δύο (2) χρόνια.

β. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας από την προηγούμενη παράβαση, εφόσον ο παραβάτης είναι και κύριος του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε ποσοστό 100%, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες από δύο (2) έως τέσσερα (4) χρόνια.

Οι πιο πάνω ποινές επιβάλλονται μετά από αποφάσεις των Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και πράξεις των οικείων νομαρχών.

12. Η περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.1437/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

"β. Από εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση αυτού".

13. Οι διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11 και 12 του παρόντος άρθρου τροποποιούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.