logo-print

Άρθρο 236 - Νόμος 4072/2012 - Διοικητικές κυρώσεις για αγορανομικές παραβάσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/04/2012

Κωδικοποιημένο
Black Friday Books
Black Friday Books

1. Το άρθρο 3 του ν. 3668/2008 (Α' 115) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3 Διαδικασία επιβολής προστίμου

1. Πρόστιμα μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του νόμου αυτού επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης.

2. Αν τα πρόστιμα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, επιβάλλονται με απόφαση του Διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης, τις σχετικές εκθέσεις στα όργανα που είναι αρμόδια για την επιβολή του προστίμου. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη.

3. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης.»

2. Το άρθρο 8 του ν. 3668/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8

Διοικητικός και Δικαστικός Έλεγχος αποφάσεων επιβολής προστίμου

1. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου για παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της.

2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, εφόσον η διαπίστωση έγινε από ελεγκτικό όργανο της κεντρικής ή αποκεντρωμένης Διοίκησης. Το όργανο που επέβαλε το πρόστιμο οφείλει να διαβιβάσει στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετική εισήγηση εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την άσκησή της.

3. Αν η παράβαση διαπιστώθηκε από ελεγκτικό όργανο της Περιφέρειας ή εποπτευόμενου από αυτήν φορέα, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Η απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την άσκηση της προσφυγής, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής Εμπορίου.

4. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συνέρχεται και διατυπώνει τη γνώμη της υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της προσφυγής και αφού προηγουμένως καλέσει εγγράφως, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της, τον ενδιαφερόμενο να εκθέσει τις απόψεις του. Αν η Επιτροπή δεν εκδόσει την απόφασή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη εκδίδεται χωρίς τη γνώμη της Επιτροπής.

5. Η απόφαση του οργάνου των παραγράφων 2 και 3 υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται προκαταβολή ποσού ίσου με το 20% του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου».

3. Μετά το άρθρο 8 του ν. 3668/2008 (Α' 115) προστίθεται άρθρο 8α ως εξής:

«Άρθρο 8α

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5, παράγραφος 1, και 7, παράγραφος 10, του ν. 2323/1995 (Α'145) σε όσους παραβαίνουν τις αγορανομικές διατάξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 1, 1α, 2 και 35 του Αγορανομικού Κώδικα, πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Κώδικα αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, τις εν γένει συνέπειες που προκαλούνται σε βάρος των βλαπτομένων από αυτή, το βαθμό υπαιτιότητας και την υποτροπή των παραβατών.

2. Τα άρθρα 3 και 8 εφαρμόζονται και για την επιβολή προστίμων της προηγούμενης παραγράφου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ειδικότερα το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται για καθεμία από τις παραβάσεις ή την κατηγορία παραβάσεων της παραγράφου 1, εντός των ορίων που προβλέπει αυτή, και μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά το πρόστιμο.

4. Τα ποσά των προστίμων της παραγράφου 1 εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α' 90) και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

4. Στο ν. 3728/2008 (Α' 258) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3728/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για την περίπτωση θ, η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ελέγχων για την επιβολή προστίμων τελεί υπό την επιφύλαξη της αντίστοιχης αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κοστολόγησης και'Ερευνας Αγοράς σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου».

β) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3728/2008, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επιπλέον είναι αρμόδια να επιβάλλει πρόστιμα, κατά την περίπτωση θ, για παράβαση διατάξεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι αρμόδια να ελέγχει».

Black Friday Online
Black Friday Online