logo-print

Άρθρο 237 - Νόμος 4072/2012 - Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. με ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/04/2012

Κωδικοποιημένο
Νομολογία - Θεωρία και πρακτικά ζητήματα εργατικού δικαίου

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Το απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Αναπτύξεως Αλιείας - ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική» με αριθμό Μητρώου Α.Ε. 1016/01ΝΤ/Β/ 86/530 η οποία εποπτεύεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγχωνεύεται με απορρόφησή της από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.) με αριθμό Μητρώου Α.Ε. 41867/06/Β/98/45 που εποπτεύεται από τους ίδιους Υπουργούς.

2. Η συγχώνευση θα γίνει κατά παρέκκλιση των άρθρων 68-79α του κ.ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των συγχωνευομένων εταιρειών με ημερομηνία 30.11.2011.

3. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της απορροφούμενης εταιρείας, όπως έχουν διαπιστωθεί στην από 31.1.2012 έκθεση διαπίστωσης λογιστικής αξίας της απορροφούμενης εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών κ.κ. Σεραφείμ Μακρή και Σταύρου Σαλούστρου, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α' 137) ενοποιούνται με τα στοιχεία της απορροφώσας.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας ύψους 33.800.000,00 ευρώ θα αυξηθεί λόγω της συγχώνευσης κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ύψους 146.500,00 ευρώ πλέον 400,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της απορροφώσας εταιρείας, ενώ παράλληλα θα εκδοθούν 113 νέες ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 1.300,00 ευρώ εκάστη, που θα δοθούν στο μέτοχο της απορροφούμενης εταιρείας έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης να ανέρχεται σε 33.946.900,00 ευρώ διαιρούμενο σε 26.113 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.300,00 ευρώ.

5. Η Γενική Συνέλευση της απορροφώσας εταιρείας θα συνέλθει μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου για να τροποποιήσει το «περί κεφαλαίου» άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας και κάθε άλλο σχετικό άρθρο όπου απαιτείται.

6. Από 1.12.2011 όλες οι πράξεις της απορροφούμενης εταιρείας θεωρείται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

7. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της απορροφούμενης εταιρείας περιέρχονται, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στην απορροφώσα εταιρεία Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, η οποία έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του καταργουμένου και συγχωνευόμενου δι' απορροφήσεως φορέα, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου του.

8. Από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, η απορρο-φώσα Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμε-νης εταιρείας, η οποία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση.

9. Η μεταβίβαση της απορροφούμενης εταιρείας εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφώσα εταιρεία.

10. Για τη συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών εφαρμόζονται, ως προς τις φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993.

11. Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων της απορροφού-μενης εταιρείας λύονται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

12. Οι σκοποί της απορροφούμενης εταιρείας, όπως προκύπτουν από το άρθρο 4 του καταστατικού της (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 2062/7.10.2009), ανατίθενται από την δημοσίευση του παρόντος νόμου στην απορροφώσα εταιρεία Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

13. Όσον αφορά το προσωπικό των συγχωνευόμενων εταιρειών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α' 180), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 6 και 7 του ν. 4024/2011 (Α' 226).

14. Οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις περί συγχωνεύσεως διατυπώσεις δημοσιότητας λογίζεται ότι πληρούνται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και η απορροφούμενη ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε. διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε.

15. Το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας εταιρείας εξουσιοδοτείται με τον παρόντα νόμο να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Συνταγματικό δίκαιο - 2η έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ