logo-print

Άρθρο 247 - Νόμος 4072/2012 - Λοιπές διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/04/2012

Κωδικοποιημένο
Αξιόποινες Σεξουαλικές Πράξεις

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ / ΕΥΤΥΧΗΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ

Μαθήματα συνταγματικού δικαίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

1. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., OTA α' και β' βαθμού, Ν.Π.Ι.Δ., επιχειρήσεων των κεφαλαίων Α' και Β' του ν. 3429/2005 (Α' 314) και ανεξαρτήτων αρχών δεν θεωρούνται πλεονάζον προσωπικό ούτε αξιολογούνται αρνητικά εκ μόνου του γεγονότος της εκ μέρους τους χρήσης των δικαιωμάτων απόσπασης ή λήψης νόμιμης άδειας.

2. Ειδικές αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Αλιείας σε επίπεδο Τμήματος, οι οποίες είχαν μεταφερθεί στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2010 (Α' 214) και αποτελούν ήδη Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 4 του π.δ. 65/2011, Α' 147), είναι και οι ακόλουθες:

α) οι κρατικοί ιχθυογεννητικοί σταθμοί,

β) το Πειραματικό Κυπρινοτροφείο - Χελοτροφείο Άρτας και

γ) το Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών.

3. Το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 3889/2010, Α' 182) εξακολουθεί, έως τη συγκρότηση αντίστοιχου φορέα στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, να καλύπτει τις δαπάνες και να εξυπηρετεί λειτουργικά τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών Αλιείας που μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε αυτήν είτε συστάθηκαν στη συνέχεια, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών ελέγχου που συνιστώνται σύμφωνα με το άρθρο 206, μέχρι του ύψους των πόρων του Ταμείου που προέρχονται από την αλιεία.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 μπορούν να τροποποιούνται και με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (Α' 107).

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α' 154) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων, εκτός από το τμήμα αυτών που αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού

τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκομίσουν απόδειξη από τράπεζα, με την οποία να αποδεικνύεται η κατάθεση των ποσών, που αντιστοιχούν στα ανωτέρω ποσοστά για την προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση ή ειδικό οικονομικό διακανονισμό με σύμφωνη γνώμη της Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Συνδέσμους Βιομηχανιών και Εξαγωγέων ή άλλων επαγγελματικών οργανώσεων.»

6. To τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων, εκτός από το τμήμα αυτών που αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκομίσουν απόδειξη από τράπεζα, με την οποία να αποδεικνύεται η κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό για την προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση ή ειδικό οικονομικό διακανονισμό με σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Ε.»

7. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 397/1988 (Α' 185) προστίθεται περίπτωση 6, ως εξής:

«6. Η μέριμνα της προαγωγής του θεσμού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών προς τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.»

8. Κυρώνεται η από 23 Μαρτίου 2012 Σύμβαση που καταρτίστηκε μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Τομέας Ναυτιλίας (κύριος του έργου), του σωματείου με την επωνυμία «Ενωσις Ελλήνων Εφοπλιστών» (χρηματοδότης) και της εταιρείας με την επωνυμία JNConstructions-Οικοδομικές Επιχειρήσεις-Κουράκης Ν.- Γλέζος Γ.- Πλωτός Π. Ο.Ε. (εργολάβου), η οποία έχει ως εξής:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στον Πειραιά, την 23η Μαρτίου 2012, οι υπογράφοντες την παρούσα σύμβαση

α) Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ) - Τομέας Ναυτιλίας, που εδρεύει στον Πειραιά, νομίμως εκπροσωπούμενο από την Υπουργό αυτού κα Άννα Διαμαντοπούλου, εφεξής καλούμενο «Κύριος του έργου - Εργοδότης»

β) Το σωματείο με την επωνυμία «'Ενωσις Ελλήνων Εφοπλιστών», το οποίο εδρεύει στον Πειραιά, στην οδό Ακτή Μιαούλη και αριθμό 85, με ΑΦ Μ 090251356, Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο αυτού, κ. Θεόδωρο Βενιάμη, εφεξής καλούμενο «Χρηματοδότης» και

γ) την Εταιρεία με την επωνυμία JNConstructions- Οικοδομικές Επιχειρήσεις - Κουράκης Ν. Γλέζος Γ. - Πλωτάς Π. Ο.Ε., η οποία εδρεύει επί των οδών Ν. Τρυπία 82 και Μαγνησίας 8 Ν. Φιλαδέλφεια 14341, με ΑΦ Μ 998096512 - Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας, όπως εκπροσωπείται από τον κ. Γλέζο Ε. Γιώργο ή Κουράκη Γ. Νίκο εφεξής καλουμένη «Εργολάβος»

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τους ακόλουθους όρους:

Προοίμιο

Τα συμβαλλόμενα μέρη προχωρούν στη σύναψη της παρούσας σύμβασης, με σκοπό την πραγματοποίηση των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης του κτηρίου του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού ( Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) στο Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιω. Ρέντη, οδός Φλέμινγκ και αριθμό 43 επ' ωφελεία της ναυτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, καθώς και της ναυτεργασίας και της ναυτιλιακής κοινότητας εν γένει, κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας «Περί Δημοσίων Έργων», δεδομένου ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από ιδιωτικό φορέα.

Άρθρο 1 - Αντικείμενο της Σύμβασης Έργου

Ο Εργολάβος με την παρούσα σύμβαση και στο πλαίσιο του εργολαβικού ανταλλάγματος, όπως προσδιορίζεται στο Άρθρο 5 της παρούσας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις εργασίες επισκευής και ανακαίνισης του ως άνω κτηρίου (οικοδομικά, ηλεκτρικά, κλιματισμός, ανελκυστήρες), όπως αναλυτικά περιγράφονται στην συνημμένη Ϊ^ΡΘ^Φορά/Μελέτη/Τεχνική Έκθεση του Εργολάβου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής μαζί με τον Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού (Παράρτημα 1).

Άρθρο 2 - Διάρκεια

Α. Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση να είναι καθ' όλα σε ετοιμότητα για την έναρξη των εργασιών για την πραγματοποίηση του σκοπού της σύμβασης από την υπογραφή της παρούσης και την δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Ο Εργολάβος υποχρεούται να παραδώσει το έργο, τελικά, χωρίς πραγματικά και νομικά ελαττώματα και σύμφωνα με τις συνομολογημένες ιδιότητες το αργότερο την 15-092012.

Β. Η παράδοση του έργου, δύναται, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Χρηματοδότη/να γίνει τμηματικά, όπως προβλέπεται από το χρονικό προγραμματισμό που συμφωνήθηκε από τα μέρη και αποτυπώθηκε στον Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού, ο οποίος συνημμένος στην παρούσα σύμβαση ως Παράρτημά της, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ των φάσεων της παράδοσης, δεν θα υπάρχει χρονικό κενό.

Γ. Με το πέρας κάθε τμήματος έργου, όπως προβλέπει ο Πίνακας Χρονικού Προγραμματισμού, θα συνυπογράφεται σχετικό Τμηματικό Πρωτόκολλο Παράδοσης -Παραλαβής του Έργου από τον Εργολάβο και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και θα παρακολουθεί την όλη εξέλιξη του Έργου, παρέχοντας γνωμοδοτήσεις όταν απαιτείται κατά τους όρους της παρούσας ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ζητηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Με την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης του Έργου θα συνταχθεί και θα υπογραφεί το Οριστικό Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής του Έργου από τους συμπράττοντες.

Άρθρο 3 - Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του'Εργου - Αρμοδιότητες

1. Για την παρακολούθηση του Έργου θα συγκροτηθεί από τον αρμόδιο Υπουργό ΥΠΑΑΝ Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από τρία μέλη, ήτοι:

α. έναν εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου - Εργοδότη

β. έναν εκπρόσωπο του Χρηματοδότη.

γ. έναν εκπρόσωπο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να παρίσταται και ο Εργολάβος είτε με πρωτοβουλία του είτε κατόπιν προσκλήσεως από οποιοδήποτε από τα μέλη, προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις ή να υποβάλλει τυχόν προτάσεις/παρατηρήσεις του και κατά τη διαδικασία του επόμενου άρθρου. Ο Εργολάβος ωστόσο δεν μετέχει στην Επιτροπή ως μέλος αυτής. Ο Επιβλέπων Μηχανικός, όπως προβλέπεται στο αρθρ. 5, θα έχει δικαίωμα παράστασης στην Επιτροπή, όποτε ο ίδιος το επιθυμεί ή το κρίνει σκόπιμο, αλλά δεν θα μετέχει ωε μέλος αυτής.

2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής αποτελούν η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης, η γνωμοδότηση επί κάθε σχετικού ζητήματος και η έγκριση των πρωτοκόλλων Παράδοσης Παραλαβής του Έργου, συνεδριάζει δε κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε κριθεί σκόπιμο κατόπιν προσκλήσεως από οποιοδήποτε από τα μέλη.

Άρθρο 4 - Επιβλέπων Μηχανικός

Ο Χρηματοδότης έχει το δικαίωμα να διορίσει Επιβλέποντα Μηχανικό της απολύτου επιλογής του, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος με την Τεχνική Επίβλεψη του έργού και την εν γένει εφαρμογή των όρων της παρούσης. Ο Εργολάβος υποχρεούται όπως χορηγεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες περί του έργου, ούτως ώστε να καθίσταται εφικτή η εποπτεία/επίβλεψη του Επιβλέποντα Μηχανικού.

Άρθρο 5 - Γενικές Υποχρεώσεις Συνεργασίας

Α. Για την καλύτερη δυνατή πραγμάτωση του σκοπού της παρούσας σύμβασης, τα μέρη έχουν την υποχρέωση αμοιβαίας, καλής και έγκαιρης συνεργασίας.

Β. Ιδίως ο Εργολάβος έχει την υποχρέωση χωρίς καθυστέρηση και καθ' όλη τη διάρκεια του έργου μέχρι την περάτωσή του να ενημερώνει τον Κύριο του Έργου - Εργοδότη και τον Χρηματοδότη για την πρόοδο των εργασιών καθώς και για ενδεχόμενη απρόοπτη εξέλιξη ή τυχόν ιδιαιτερότητες του Έργου.

Γ. Ο Κύριος του Έργου, διά της αρμόδιας Υπηρεσίας ΥΠΑΑΝ, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Εργολάβο, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχεία και χωρίς ελαττώματα έκδοση της απαιτούμενης, για της εργασίες της παρούσας σύμβασης, οικοδομικής άδειας, η οποία θα εκδοθεί στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου. Θα έχει επίσης την υποχρέωση να ανέχεται τις αναγκαίες εκπομπές θορύβων και ρύπων, όπως αυτές θα προκύπτουν από την εκτέλεση των εργασιών. Ο Εργολάβος θα έχει την υποχρέωση όπως περιορίσει τις εκπομπές αυτές στο μέτρο του δυνατού, κατά την εκτέλεση του έργου. Ο Χρηματοδότης έχει υποχρέωση αποκλειστικά και μόνον για την καταβολή του χρηματικού ποσού που θα απαιτηθεί για την έκδοση αυτής.

Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις του Εργολάβου

Α. Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την καλή, προσήκουσα και έγκαιρη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, τους κανόνες της επιστήμης και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι οποίες εφαρμόζονται επικουρικώς.

Β. Ο Εργολάβος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 2 και 4 της παρούσας, σχετικά με την ενημέρωση για την πρόοδο του έργου και συνδρομή του στην έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Γ. Ο Εργολάβος έχει την υποχρέωση έκδοσης των φορολογικών στοιχείων που προσήκουν, κατά το χρόνο και τον τόπο που ορίζει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων και η συναφής νομοθεσία. Ως αντισυμβαλλόμενος σε αυτού του είδους τα στοιχεία (λ.χ. τιμολόγια) θα εμφαίνεται ο Χρηματοδότης.

Δ. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η μερική ή ολική ανάθεση των εργασιών σε τρίτουςχωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Χρηματοδότη και θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου. Σε κάθε περίπτωση ο Εργολάβος δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

Ε. Ο Εργολάβος φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε πλημμέλεια των προστηθέντων, των βοηθών εκπλήρωσης και κάθε άλλου προσώπου που χρησιμοποιείται αμέσως ή εμμέσως από αυτόν και τελεί καθ' οιονδήποτε τρόπο υπό τις εντολές του. Υπέχει ευθύνη για την αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ασφαλείας καθώς επίσης και για ενδεχόμενα ατυχήματα εντός της σφαίρας των εργασιών, είτε των εργαζομένων στο χώρο είτε τρίτων, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 6, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των Οργάνων Διοίκησης του Κ.Ε.Σ.ΕΝ.

ΣΤ. Ο Εργολάβος έχει τη υποχρέωση να καταβάλλει, το πρώτον, τις ασφαλιστικές εισφορές, κρατήσεις και ο,τιδήποτε άλλο πρέπει να παρακρατηθεί κατά νόμον, προς όφελος του εργαζομένου. Το ποσό όμως αυτό βαρύνει τον Χρηματοδότη και συμπεριλαμβάνεται στο εργολαβικό αντάλλαγμα που θα εισπράξει ο πρώτος. Το γεγονός αυτό σε καμία περίπτωση δεν τον καθιστά, τον Χρηματοδότη, «εργοδότη», με την έννοια του εργατικού δικαίου.

Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις του Κυρίου του Έργου

Πέραν των γενικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών καθώς και των ειδικών υποχρεώσεων κατά τους όρους της παρούσας, ο Κύριος του Έργου έχει επίσης υποχρέωση:

α. Να διασφαλίζει την έκδοση κάθε τυχόν απαιτουμένης επί πλέον άδειας, π.χ. άδεια κατάληψης πεζοδρομίου κ.λ.π., μέσω της αρμόδιας για τις κτηριακές εγκαταστάσεις Υπηρεσίας του.

β. Να παρέχει στον Εργολάβο κάθε δυνατή συνδρομή σε τεχνικά ζητήματα, επίσης μέσω της αρμόδιας για τις κτηριακές εγκαταστάσεις Υπηρεσίας του και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της οργανικής μονάδας αυτής κατά τις οικείες οργανικές διατάξεις.

γ. Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον Εργολάβο και στα συνεργεία που θα εργάζονται στο χώρο, κατά τις οδηγίες του Εργολάβου προς τα αρμόδια Όργανα Διοίκησης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. και σε συνεργασία με αυτά, ώστε οι εργασίες να διεξάγονται με ασφάλεια και να μην παρακωλύεται η όποια υπηρεσιακή δραστηριότητα εκτός εργοταξίου.

Άρθρο 8 - Τίμημα /Τρόπος καταβολής

Α. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το τίμημα ανέρχεται σε €643.000 (Εξακόσιες Σαράντα Τρεις Χιλιάδες Ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών του Εργολάβου προς τους εργαζομένους σε αυτόν καθώς της έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Στην περίπτωση που το κόστος της οικοδομικής άδειας είναι μικρότερο από την αρχική πρόβλεψη όπως αυτή εμφαίνεται στην συνημμένη Οικονομική Προφορά, το ύψος θα αναπροσαρμοστεί στο νέο, χαμηλότερο, κόστος. Στο τίμημα θα προστεθεί και Φ.Π:Α.; όπου απαιτείται, πιστοποιούμενος από τα οικεία τιμολόγια. Το τίμημα θα καταβάλλεται μετ' αφαίρεση τυχόν νομίμων κρατήσεων. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η διεκδίκηση, με οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, από τον Εργολάβο ποσού μεγαλυτέρου από το οριζόμενο στο παρόν άρθρο.

Β. Το τίμημα θα καταβληθεί τμηματικά σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού και συγκεκριμένα: με την δημοσίευση της παρούσας στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) θα καταβληθεί στον Εργολάβο προκαταβολή ύψους 150.000 ευρώ, ενώ μετά την αποπεράτωση της Δεύτερης, Τρίτης και Τέταρτης φάσης του έργου (πιστοποιούμενες από τα οικεία Πρωτόκολλα) θα καταβληθούν τρεις ισόποσες δόσεις ύψους 130.000 ευρώ η κάθε μία. Κατά την ολική αποπεράτωση-παράδοση του έργου (πιστοποιούμενη από την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής) θα καταβληθεί δόση ύψους 53.000 ευρώ. Μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την παράδοση του έργου και την υπογραφή του οικείου Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής αυτού, θα καταβληθεί στον Εργολάβο η τελευταία δόση ύψους 50.000 ευρώ. Από την πλευρά του ο Εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγήσει στον Χρηματοδότη δύο (2) ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές Τραπέζης, αποδεκτής από τον Χρηματοδότη, η πρώτη για την προκαταβολή και η δεύτερη περί της καλής εκτελέσεως του έργου, ύψους 5% επί του συνόλου του καθαρού συνολικού τιμήματος του έργου η κάθε μία, ήτοι 32.000 ευρώ (συνολικώς 64.000 ευρώ), σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές θα επιστραφούν από τον Χρηματοδότη στον Εργολάβο με την ολική αποπεράτωση-παράδοση του έργου και την υπογραφή του σχετικού Οριστικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής.

Γ. Για την είσπραξη της αμοιβής απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η έκδοση των νόμιμων φορολογικών στοιχείων από τον εργολάβο και η υπογραφή των καθοριζομένων από το χρονοδιάγραμμα του άρθρ. 2 Β. και Γ. Πρωτοκόλλων Παράδοσης και Παραλαβής καθώς και του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Παραλαβής.

Δ. Οι πληρωμές γίνονται απευθείας από τον Χρηματοδότη στον Εργολάβο, μετά τις παραλαβές από την ως άνω Επιτροπή.

Ε. Ο Χρηματοδότης δεν υπέχει ευθύνη για τυχόν πλημμέλειες, όποτε και εάν διαπιστωθούν αυτές.

ΣΤ. Οι πληρωμές που θα κάνει ο Χρηματοδότης δεν σημαίνουν απαλλαγή του Εργολάβου από ευθύνη του για πλημμέλειες, συνιστώμενες σε ενέργειες ή παραλείψεις του, που θα διαπιστωθούν μετά την υπογραφή των Πρωτοκόλλων ή του Οριστικού Πρωτοκόλλου, κατά τη μεταγενέστερη λειτουργία και χρήση του κτηρίου κατά τα συνομολογημένα και τις οικείες προσήκουσες περιστάσεις.

Άρθρο 9 – Νομική φύση όρων / Τροποποίηση της σύμβασης

Το σύνολο των όρων της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις και η τροποποίησή τους γίνεται κατ' αρχάς εγγράφως, υπό τον τύπου ιδιωτικού εγγράφου, δίχως να απαιτείται η εκ νέου κύρωσή του με νόμο.

Άρθρο 10 - Υπερημερία Εργολάβου

Επί υπερημερίας του Εργολάβου, και αφού αυτή διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου, η Επιτροπή υποχρεούται να τάξει σε αυτόν προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών προς εκπλήρωση. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Εργοδότης και ο Χρηματοδότης δικαιούνται, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής, να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση, έχοντας όλα τα δικαιώματα / αστικές αξιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ιδίως δε αξίωσης αποζημίωσης, ακόμη και για περαιτέρω ζημία, κατά το μέγεθος που βλάπτεται κάθε ένας εξ αυτών.

Άρθρο 11- Πλημμελής εκτέλεση του έργου

Σε περίπτωση μη καλής, μη προσήκουσας ή πλημμελούς εκτέλεσης του έργου, ο Εργοδότης ή ο Χρηματοδότης μπορούν να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής και να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα / αστικές αξιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ιδίως αξίωσης αποζημίωσης, ακόμη και για περαιτέρω ζημία, κατά το μέγεθος που βλάπτεται καθένας εξ αυτών.

Άρθρο 12 - Δικαιώματα πνευματικής / βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Α. Ο Εργολάβος υπόσχεται και εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η εκπόνηση του έργου και η εν γένει εκτέλεση των υποχρεώσεών του δυνάμει της παρούσας δεν προσκρούει και δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Β.- Σε αντίθετη περίπτωση, ο Εργολάβος υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την άρση της ανωτέρω σύγκρουσης ή προσβολής.

Γ. Τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο θα συντρέξουν στο πρόσωπο του Εργολάβου και εμφανίζουν σχέση, άμεση ή έμμεση με το παρόν έργο, θα μεταβιβάζονται στον Κύριο του Έργου.

Άοθοο 13- Εγγυήσεις καλής λειτουονίας κινητών προϊόντων / υλικών

Αξιώσεις που τυχόν θα απορρεύσουν από τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας των κινητών πραγμάτων που θα καταστούν συστατικά ή παραρτήματα του ακινήτου καθώς και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τον Εργολάβο εκχωρούνται εκ των προτέρων και χωρίς επιφυλάξεις στον Κύριο του Έργου.

Άρθρο 14 - Ρήτρα εχεμύθειας

Α. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να χειρίζονται τα θέματα με απόλυτη εχεμύθεια και έκαστος των συμβαλλομένων υποχρεούται να μην ανακοινώνει σε τρίτους.

Β. Ιδίως δε για τους συμμετέχοντες στην, κατά τις προβλέψεις της παρούσας, συγκροτούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου που έχουν ^δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα καθώς και για τα Όργανα διοίκησης και λοιπούς εργαζομένους στο Κ.Ε.Σ.ΕΝ., εφαρμογή έχουν οι οικείες διατάξεις περί υποχρεώσεως εχεμύθειας στην Υπηρεσία.

Γ. Τα ανωτέρω ισχύουν και δεσμεύουν και τους προστήσαντες, βοηθούς εκπλήρωσης και λοιπούς εργαζομένους που βρίσκονται υπό την εποπτεία και τις εντολές του Εργολάβου.

Δ. Οποιαδήποτε παράβαση των ρητρών του παρόντος άρθρου γεννά δικαίωμα αποζημίωσης για το θιγόμενο μέρος.

Άρθρο 15 - Παραίτηση από δικαίωμα

Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ισχύει μόνον όταν γνωστοποιηθεί γραπτά στους αντισυμβαλλόμενους, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν δημιουργεί προηγούμενο ούτε εμποδίζει την επίκληση, επί σκοπώ πλήρους ικανοποίησης του δικαιώματος δικαστικά ή εξώδικα.

Άρθρο 16 - Μη εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους

Ρητά συνομολογείται ότι εκχώρηση των δικαιωμάτων του Εργολάβου εκ της παρούσης ή ένεκα αυτής, σε καμία περίπτωση, δεν είναι δυνατή σε οιονδήποτε τρίτον.

Άρθρο 17 - Ισχύς του παρόντος συμφωνητικού

Η παρούσα σύμβαση, όπως και καθένας από τους όρους αυτής, θα ισχύουν από την κύρωση της με τυπικό νόμο και την δημοσίευση αυτού στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 18- Διαδικασία επίλυσης διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία απορρέει ή συνδέεται αμέσως ή εμμέσως ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αναφέρεται στη παρούσα σύμβαση ως προς την εκτέλεση, την εφαρμογή και την ερμηνεία της θα υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Πειραιά.

Η παρούσα Σύμβαση αποτελείται από 8 σελίδες, συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί. Έκαστος των συμβαλλομένων έλαβε ένα πρωτότυπο.

Μετά την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη και προκειμένου να εκτελεστεί, η παρούσα Σύμβαση κυρώνεται με διάταξη Νόμου, με πρωτοβουλία του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ

send