Άρθρο 33 - Νόμος 4155/2013 - Τροποποίηση άρθρου 182

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/05/2013

Υπό κωδικοποίηση

1. Η παρ. 1 του άρθρου 182 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Δ', Η' και Θ' του Γ' Μέρους του παρόντος νόμου, υποθέσεις ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και των Διοικητικών Δικαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόμου.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 182 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι αποφάσεις που δημοσιεύονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για έξι (6) μήνες υπόκεινται σε άσκηση προσφυγής, παρέμβασης και τριτανακοπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόμου. Οι αποφάσεις των Δ.Ε.Σ. που δημοσιεύονται μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών και απορρίπτουν ολικά ή εν μέρει δηλώσεις κατάθεσης σήματος, κατά τη συζήτηση των οποίων ο καταθέτης παρέστη και υποστήριξε με γραπτό υπόμνημα την αποδοχή της δήλωσής του, δεν υπόκεινται σε προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 144 του παρόντος νόμου.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 182 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η διάρκεια των προθεσμιών που είχαν αρχίσει πριν από την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Δ', Η' και Θ' του Γ' Μέρους του παρόντος νόμου, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του, μόνο αν η διάρκεια που προβλέπεται από αυτές είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις.»