logo-print

Άρθρο 8 - Νόμος 4205/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/11/2013

Κωδικοποιημένο
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

1.α. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4022/2011 (Α' 219) προστίθεται παράγραφος 3Α που έχει ως ακολούθως:

«Ειδικά για την υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και των Εισαγγελέων που τον συνεπικουρούν, λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων (εφεξής «Γραφείο»), το οποίο διευθύνεται από τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από γνώμη του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, συστήνονται οι αναγκαίες θέσεις επιστημονικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, οι οποίες καλύπτονται με μετάθεση, μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ιδίως από το Δημόσιο σε στενή έννοια, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις ΑΔΑ. Τα προσόντα επιλογής του ανωτέρω προσωπικού είναι τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001 για τις αντίστοιχες ειδικότητες, καθώς και τα καθοριζόμενα στην απόφαση σύστασης των θέσεων. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, για δύο έτη, μετά από πρόταση του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, χωρίς να απαιτείται γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων και μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση, για ίσο χρονικό διάστημα. Καθήκοντα προϊσταμένου του Γραφείου, καθώς και του αναπληρωτή αυτού, ασκούν υπάλληλοι του επιστημονικού προσωπικού, που ορίζονται με απόφαση του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς.

Η θέση του προϊσταμένου αντιστοιχεί σε θέση προϊσταμένου τμήματος για όλες τις συνέπειες και η θητεία του σε αυτήν λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Γραφείου βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ανήκουν, σε κάθε δε, περίπτωση, οι αποδοχές τους δεν υπολείπονται του συνόλου των τακτικών αποδοχών που τους καταβάλλονταν από την οργανική τους θέση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.

Η θητεία του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Γραφείου στην περίπτωση κατά την οποία είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, συνεκτιμάται ως επιπλέον προσόν κατά τις κρίσεις για την κατάληψη θέσεων ανώτερης ιεραρχικής βαθμίδας στις υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά. Το επιστημονικό προσωπικό, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, έχει δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς συντάσσει εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους ιδιαίτερη έκθεση για το ανωτέρω επιστημονικό προσωπικό σχετικά με την ικανότητα και απόδοσή τους κατά το προηγούμενο έτος. Οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται με βάση τα κριτήρια και κατά τον τύπο που ισχύουν στην υπηρεσία του αξιολογούμενου. Αντίγραφο κάθε εκθέσεως υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, επιδίδεται δε και στον αξιολογούμενο με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, στο οποίο ανήκει οργανικά. Ο αξιολογούμενος εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της επιδόσεως σε αυτόν της έκθεσης, έχει δικαίωμα να προσφύγει και να ζητήσει τη διόρθωσή της ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών, εφαρμοζόμενων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 87 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών».

Το μη αποσπασμένο προσωπικό του Γραφείου υπάγεται ως προς τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης αυτού στον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από τα πρόσωπα που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α' 309), εφαρμόζονται και για το επιστημονικό προσωπικό.»

β. Η παράγραφος «5» του άρθρου 2 του ν. 4022/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ο Ανακριτής και ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου τους, μη υποκείμενοι στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου, καθώς και σε κάθε μορφής αρχείο Δημόσιας Αρχής ή Οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ομοίως, μπορούν να διατάξουν με αιτιολογημένη διάταξή τους την άρση του φορολογικού, τραπεζικού και χρηματιστηριακού απορρήτου. Η διάταξη πρέπει να αναφέρει το πρόσωπο που έχει σχέση με την ερευνώμενη υπόθεση και να περιέχει το ακριβές χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η άρση, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Όταν κρίνεται ότι η άρση πρέπει να διαρκέσει περισσότερο, υποχρεούνται να εισαγάγουν το ζήτημα στο οικείο Δικαστικό Συμβούλιο, διαφορετικά η ισχύς της διάταξης παύει αυτοδικαίως με τη λήξη του μήνα.»

γ. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Το επιστημονικό προσωπικό κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, έχει δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου».

δ. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του ν. 4022/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 ν. 4139/2013, προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:

«Για τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 κακουργήματα, εφόσον, πριν τη δημοσίευση του παρόντος έχει παραγγελθεί από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία εκκρεμεί, μπορεί ο τελευταίος να ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.»

2. Στο άρθρο 2 περίπτωση β' του ν.2472/1997, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση στα κακουργήματα των άρθρων 187, 187 Α και του 19ου Κεφαλαίου του Π.Κ. «εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» η εισαγγελική διάταξη εκτελείται αμέσως, επικυρώνεται δε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Διαφορετικά η ισχύς της σχετικής διάταξης παύει αυτοδικαίως με τη λήξη της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων ωρών.»

3. Μετά το άρθρο 458 Π.Κ. προστίθεται άρθρο 458Α Π.Κ. με τίτλο «Παραβάσεις κανονισμών της Ε.Ε.», που έχει ως ακολούθως: «Όποιος με πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά μέτρα, που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών ή οντοτήτων ή οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, με κανονισμούς της Ε.Ε. τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών εκτός αν από άλλη διάταξη προβλέπεται βαρύτερη ποινή. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και όταν οι προβλεπόμενες σε αυτό πράξεις δεν είναι αξιόποινες, κατά τους νόμους της χώρας στην οποία τελέστηκαν.»

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3719/2008 (Α' 241), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται πάντως να παρίστανται δέκα επτά (17) μέλη με αποφασιστική ψήφο».

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του π.δ. 18/1989, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3900/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Ολομέλεια είναι αρμόδια:

α) Για ζήτημα ή υπόθεση που παραπέμπεται ενώπιόν της με απόφαση Τμήματος, πενταμελούς ή επταμελούς συνθέσεως, λόγω μεγαλύτερης σπουδαιότητας, ιδίως όταν πρόκειται για θέματα γενικότερης σημασίας. Η παραπεμπτική απόφαση επέχει θέση εκθέσεως του Συμβούλου που ορίζεται εισηγητής με την ίδια απόφαση.

β) Για ζήτημα ή υπόθεση, που παραπέμπεται υποχρεωτικώς ενώπιόν της με απόφαση Τμήματος, όταν αυτό άγεται σε κρίση αντισυνταγματικότητας τυπικού νόμου (άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγματος). Η διάταξη του δευτέρου υποεδαφίου του προηγουμένου εδαφίου ισχύει και εν προκειμένω.

γ) Για κάθε υπόθεση, την οποία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισάγει ενώπιόν της για το λόγο του εδαφίου α', ακόμη και αν η υπόθεση έχει εισαχθεί σε Τμήμα. Ο Πρόεδρος, όταν κρίνει ότι η υπόθεση έχει όλως εξαιρετική σπουδαιότητα την εισάγει στην Ολομέλεια με μείζονα σύνθεση, για την απαρτία της οποίας απαιτείται πάντως να παρίστανται είκοσι πέντε (25) μέλη με αποφασιστική ψήφο. Εισηγητής στην Ολομέλεια ορίζεται Σύμβουλος».

6. Η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4055/ 2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για τις προαγωγές και μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών συνεδριάζει κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου έως 10 Ιουνίου. Οι προαγόμενοι και μετατιθέμενοι δικαστικοί λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι να εμφανισθούν στις θέσεις τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδριάζει για προαγωγές και μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών και κατά τους μήνες Οκτώβριο και Ιανουάριο. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο προαγόμενοι και μετατιθέμενοι δικαστικοί λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι να εμφανισθούν στις θέσεις τους εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος περί προαγωγής ή μετάθεσης. Αν εμφανισθεί απρόβλεπτη υπηρεσιακή ανάγκη ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, επιτρέπεται απόσπαση δικαστικού λειτουργού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 51.»

7. Ειδικώς, για την πλήρωση των υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών ή όσων τυχόν προκύψουν εντός του τρέχοντος έτους, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης δύναται να συνεδριάσει έως την 20ή Δεκεμβρίου 2013.»

8. Στο άρθρο 2 του ν. 2318/1995 (Α' 126) προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

«2. Πτυχιούχοι νομικού τμήματος ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού πανεπιστημίου μπορούν να διοριστούν δικαστικοί επιμελητές χωρίς διαγωνισμό, εφόσον έχουν εγγραφεί ασκούμενοι μέχρι την 8η Μαΐου 2012. Ο διορισμός γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία αυτός ορίζει το πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου επιθυμεί να διοριστεί, υποβάλλει δε ταυτόχρονα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται με τη με αρίθ. 18334/14.3.1996 (Β' 192) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 και ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τους διορισμούς του επόμενου Ιανουαρίου 2014. Οι διοριζόμενοι με αυτόν τον τρόπο καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις, που όμως δεν μπορεί να είναι περισσότερες από το ένα τέταρτο του όλου αριθμού αυτών. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται χωριστά για την περιφέρεια κάθε πρωτοδικείου. Σε περίπτωση κλάσματος ο αριθμός αυτός ακεραιοποιείται προς τα πάνω. Αν υπάρχουν αιτήσεις περισσότερες από τον αριθμό αυτόν, λαμβάνεται υπόψη προτεραιότητα υποβολής τους. Οι διοριζόμενοι με την προηγούμενη διαδικασία δεν μπορούν να μετατεθούν για οποιονδήποτε λόγο, αν δεν συμπληρώσουν δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στην περιφέρεια του πρωτοδικείου, που έχουν διοριστεί.»

9. Παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο ειδικό σύστημα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων και το σύστημα επιλογής προϊσταμένων Τμήματος, Επιτρόπων και Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 62 παράγραφοι 1 έως και 12, 70, 71, 72 και 73 του ν. 2812/2000 (Α' 67), καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2721/1999 (Α' 112), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3060/2002 (Α' 242), την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3659/2008 (Α' 77) και την παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 3772/2009.

10. A. 1. Εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Παρανεστίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Δημοτικό Διαμέρισμα Νικηφόρου, για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, όπως ο χώρος φαίνεται περικλεισμένος με πράσινη γραμμή και με στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και που αντίτυπό του σε φωτο-σμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο.

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου ορίζονται ως εξής:

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας του χώρου.

β) Συντελεστής δόμησης: είκοσι εκατοστά (0,20).

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτηρίων: δώδεκα (12) μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά δύο (2) μέτρα σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

δ) Τα κτήρια ανεγείρονται εντός του κόκκινου περιγράμματος, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα.

Β. 1.Εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγυιάς, του Δημοτικού Διαμερίσματος Νέας Κυδωνιάς, του Δήμου Χανίων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης του Γενικού Καταστήματος Κράτησης «Κρήτη I», όπως ο χώρος φαίνεται περικλεισμένος με πράσινη γραμμή και με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο.

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου ορίζονται ως εξής:

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επιφάνειας του χώρου,

β) Συντελεστής δόμησης: σαράντα εκατοστά (0,40),

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτηρίων: δώδεκα (12) μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά δύο (2) μέτρα σε περίπτωση κατασκευής στέγης,

δ) Τα κτήρια ανεγείρονται εντός του κόκκινου περιγράμματος, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα.

Γ. 1. Τροποποιείται το ισχύον Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο στην περιοχή «Σχολής Ευελπίδων» του Δήμου Αθηναίων με:

α) την μετατόπιση πεζόδρομου μεταξύ του ΟΤ 131 -«Χώρος κοινωφελών λειτουργικών» (Δικαστήρια) και του ΟΤ 131° (Σχολεία) και β) τον καθορισμό νέου κόκκινου περιγράμματος (υπό στοιχεία 8, 9, 10, 11, 8) για ανέγερση δικαστικού κτιρίου, όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις απεικονίζονται στο από 7.9.2012 διάγραμμα κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο.

2. Οι όροι δόμησης και περιορισμοί τροποποιούνται ως εξής: α) Χώρος κοινωφελών λειτουργιών (για κοινωφελείς λειτουργίες):

- Συντελεστής Δόμησης 1,2 (ένα και είκοσι εκατοστά)

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για το νέο κτίριο (αριθμός 17) 16,50μ.

Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος μπορεί να προσαυξηθεί κατά δύο μέτρα.

11. Το άρθρο 3 του ν.δ/τος 811/1971 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενιαίων διατάξεων του α.ν.153/1967 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 19/23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος «περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων»»», όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση θανάτου ή για οποιονδήποτε λόγο οριστικής αποχώρησης από την υπηρεσία ειδικού άμισθου Υποθηκοφύλακα, το άμισθο υποθηκοφυλακείο δύναται να συγχωνευθεί με όμορο έμμισθο ή άμισθο υποθηκοφυλακείο της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας, ή να μετατραπεί σε έμμισθο, με την έκδοση προεδρικού διατάγματος, έπειτα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και μετά από γνωμοδότηση της Ολομέλειας του οικείου Πρωτοδικείου. Με την ανωτέρω διαδικασία δύναται να συγχωνευθεί έμμισθο υποθηκοφυλακείο με όμορο έμμισθο υποθηκοφυλακείο, καθώς και μη ειδικό υποθηκοφυλακείο με όμορο έμμισθο ή άμισθο υποθηκοφυλακείο.»

Σημειώσεις επί του νόμου

Βλέπε και το Προεδρικό Διάταγμα 62/2014 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 29809/2.7.2015

Cyber Week Sakkoulas
Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
send