logo-print

Άρθρο 174 - Νόμος 4261/2014 - Τροποποιήσεις του ν. 4146/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

05/05/2014

Μη κωδικοποιημένο
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πολιτειολογία

1. Η περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α. παραχωρούνται άνευ ανταλλάγματος κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία, εφόσον μοναδικός μέτοχος παραμένει το Ελληνικό Δημόσιο, με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της επόμενης παραγράφου.»

2. Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 τροποποιούνται ως εξής:

«3. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση δημόσιων ακινήτων που ευρίσκονται εντός της υπό αξιοποίηση περιοχής, καθώς και κτιρίων και εγκαταστάσεων με τα παραρτήματα και συστατικά τους, περιέρχονται στην Εταιρεία με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών. Με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, τα παραπάνω ακίνητα και τα επ' αυτών κτίρια, παραρτήματα και συστατικά τους, καθώς τα επ' αυτών εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα, περιέρχονται από το δικαιούχο κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης, υποχρεούται δε να τα προστατεύει με δικές της ενέργειες και δαπάνες. Από την ίδια ημερομηνία η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε τυχόν ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ως άνω ακινήτων και κτιρίων, καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους.»

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία νομιμοποιείται ενεργητικά και δικαιούται να παρίσταται ως διάδικος σε δίκες ή σε λοιπές διαδικαστικές πράξεις που αφορούν στα ακίνητα που της παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω.»

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Στο παραπάνω προσωπικό περιλαμβάνονται και τρεις (3) θέσεις νομικών συμβούλων με πάγια αντιμισθία, οι οποίες καλύπτονται με σχέση έμμισθης εντολής, καθώς και μία (1) θέση εσωτερικού ελεγκτή, η οποία καλύπτεται με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.»

5. Η παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» μπορεί να επιχορηγηθεί για την πραγματοποίηση του σκοπού της από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στο βαθμό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες, καθώς και από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του σκοπού της, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.»

6. Στο άρθρο 16 του ν. 4146/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως ακολούθως:

«12. Εφόσον το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, κάθε μεταβίβαση προς την εταιρεία περιουσιακού στοιχείου λόγω πώλησης, κληρονομίας, κληροδοσίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας και κάθε μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, καθώς και κάθε μεταγραφή σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών.

Η Εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού, δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου και για την προσωρινή ρύθμιση των διαφορών που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων της, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος της 22.4/16.5/1926 και του άρθρου 22 του α.ν. 1539/1938 (Α' 488).»

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

send