logo-print

Άρθρο 2 - Νόμος 4326/2015 - Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων. Ηλεκτρονικό ονομαστικό εισιτήριο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

13/05/2015

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση

1. Από την αγωνιστική περίοδο 2015−2016 απαγορεύεται η συμμετοχή οποιασδήποτε ομάδας Τ.A.A. ή A.A.Ε. σε εθνικό πρωτάθλημα ή Κύπελλο Ελλάδος των αθλημάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, εφόσον δεν έχει βεβαιωθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η καλή λειτουργία στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία θα διενεργούνται οι αγώνες της ομάδας των προβλεπομένων στα άρθρα 41Ε και 41Γ του Ν. 2725/1999 συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στις αποφάσεις 62038/30.12.2005 (Β΄ 1983) του Υφυπουργού Πολιτισμού και 1073215/353/ 0015 (Β΄ 1610) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού είναι δυνατόν η παραπάνω απαγόρευση να αφορά μόνον σε ορισμένες κατηγορίες πρωταθλημάτων, καθώς και να επεκταθεί σε άλλα αθλήματα.

2. Τα ως άνω συστήματα που υπάρχουν σήμερα σε αθλητικές εγκαταστάσεις, δυνάμει σχετικής σύμβασης που είχε συνάψει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, παραχωρούνται κατά χρήση στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται στους χρήστες των εγκαταστάσεων αυτών, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε., οι οποίοι οφείλουν αφενός να φροντίσουν άμεσα για την έγκαιρη διασφάλισή της κατά τα ανωτέρω καλής λειτουργίας τους αφετέρου για την εφεξής συντήρησή τους, βαρυνόμενοι οι ίδιοι με κάθε σχετική δαπάνη.

3. Σε αθλητικές εγκαταστάσεις που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εγκατασταθεί, με πρωτοβουλία των χρηστών τους, αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα, δικής τους επιλογής, οι χρήστες αυτοί, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε., υποχρεούνται, με δική τους φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, να διασφαλίσουν, πέραν της καλής λειτουργίας τους, τη συμβατότητα αυτών των συστημάτων και τη σύνδεσή τους με τα κεντρικά συστήματα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 41Ε και 41Γ του Ν. 2725/1999 και των προαναφερόμενων υπουργικών αποφάσεων, έως την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 και βαρύνονται στη συνέχεια με τη συντήρησή τους. Η εκπλήρωση των προαναφερομένων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

4. Οι κατά περίπτωση αρμόδιες διοργανώτριες αρχές και επαγγελματικοί σύνδεσμοι οφείλουν να επιβλέπουν την τήρηση και εφαρμογή των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους.

5. Χωρίς τη βεβαίωση των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δεν είναι δυνατή η χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 77Α του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει. Αν πριν από ή κατά τη διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης διαπιστωθεί η μη καλή λειτουργία ή η διακοπή λειτουργίας των ως άνω συστημάτων κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το ανωτέρω πιστοποιητικό.

6. Η ύπαρξη και καλή λειτουργία των ως άνω συστημάτων σε αθλητική εγκατάσταση στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί αγώνας που εμπίπτει στην απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 9 του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, άδειας τελέσεως αγώνα.

7. Η παρ. 6 του άρθρου 41Γ του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για την έκδοση, διάθεση και γενικά για τον έλεγχο της διακίνησης των εισιτηρίων της παραγράφου 1, εφαρμόζεται από τις οικείες διοργανώτριες των αγώνων αρχές σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το οποίο αποτελείται από το σύστημα ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου και το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2472/1997, όπως αυτός ισχύει, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές με την εισαγωγή, λειτουργία, δαπάνη εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα σε περίπτωση αθέτησης λειτουργίας του παραπάνω συστήματος. Στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως η έκδοση κάρτας φιλάθλου, η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων φιλάθλων, καθώς και συστήματος κεντρικής διαχείρισης εισιτηρίων θεάματος, που να συνεργάζεται, μέσω της κάρτας φιλάθλου, με την κεντρική βάση δεδομένων, ο καθορισμός των τεχνικών και κατασκευαστικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ο καθορισμός των υπευθύνων για τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για την επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων που αυτά παράγουν, ο καθορισμός των φορέων και των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων αυτών και ο τρόπος καταστροφής τους.»

8. Η παρ. 6 του άρθρου 41Ε του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και ιδίως τα σχετικά με την κατά προορισμό λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας, τα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, τον τρόπο χρήσης τους, το χρόνο και τον τρόπο καταστροφής των δεδομένων που αυτά παράγουν, καθώς και τα πρόσωπα και τους φορείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.

β) Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία μετά την πάροδο της οποίας απαγορεύεται, στο πλαίσιο των αντίστοιχων κατηγοριών ή διοργανώσεων πρωταθλήματος, η διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης σε αθλητική εγκατάσταση που δεν διαθέτει τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο χρονικά συστήματα.

γ) Με όμοια απόφαση, η υποχρέωση διεξαγωγής αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων ή άλλων διοργανώσεων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης ή σε πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις άλλων ομαδικών αθλημάτων.»

9. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων και, ιδίως, το υλικό των βιντεοσκοπήσεων και των εν γένει καταγραφών με τα ηλεκτρονικά μέσα των άρθρων 41Γ και 41Ε του Ν. 2725/ 1999, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία που λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη στο πλαίσιο της ποινικής και της διοικητικής διαδικασίας που διενεργούνται σχετικά με πράξεις βίας και άλλες αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων. Η παρ. 14 του άρθρου 41Δ του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, καταργείται.

10. Η παρ. 5 του άρθρου 41Ε του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, καταργείται. Οι δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έως τη δημοσίευση του παρόντος, για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των προαναφερόμενων συστημάτων, βαρύνουν τις οικείες διοργανώτριες Αρχές. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος και τα σχετικά με την αναζήτηση των σχετικών ποσών καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού.

11. Ειδικότερα για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., που αγωνίζεται σε εθνικό πρωτάθλημα ή κύπελλο Ελλάδος των αθλημάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, μπορεί να αγωνίζεται σε αθλητική εγκατάσταση που δεν διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου και σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων, χωρίς την παρουσία θεατών.

Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, ήτοι, σε περίπτωση παρουσίας θεατών σε αγώνες, ανακαλείται άμεσα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 77Α του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει.

Σημειώσεις επί του άρθρου

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 229157/12877/1280/236, η τήρηση της προβλεπόμενης στην παρ. 6 του παρόντος προϋπόθεση λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου για την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα της παρ. 9 του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 παρατείνεται μέχρι την 31-08-2015, οπότε και ξεκινά η ισχύ της. Από την ημερομηνία αυτή και έπειτα απαγορεύεται οποιαδήποτε παράταση για την εφαρμογή της διάταξης.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η εφαρμογή της παρ. 5 του παρόντος παρατείνεται μέχρι την 31-08-2015.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 της ΚΥΑ 229158/12878/1281/237, η προβλεπόμενη στην παρ. 6 του παρόντος προϋπόθεση λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικού εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων για την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα της παρ. 9 του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 παρατείνεται μέχρι την 31-08-2015, οπότε και ξεκινά η ισχύ της. Από την ημερομηνία αυτή και έπειτα απαγορεύεται οποιαδήποτε παράταση για την εφαρμογή της διάταξης.

Για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού, βλέπε την ΚΥΑ 229157/12877/1280/236.

Για την Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων, βλέπε την ΚΥΑ 229158/12878/1281/237.

ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα & Ελευθερίες, 2024
O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ