logo-print

Άρθρο 42 - Νόμος 4370/2016 - Υποχρέωση πληροφόρησης καταθετών από τα πιστωτικά ιδρύματα (άρθρο 16, άρθρο 6 παρ. 4, άρθρο 7 παράγραφοι 5 και 9, άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 3 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/03/2016

Υπό κωδικοποίηση

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς καταθέτες τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΤΕΚΕ και τους ενημερώνουν σχετικά με την παρεχόμενη από το ΤΕΚΕ κάλυψη, τις ισχύουσες εξαιρέσεις από αυτήν, την έκταση και το ύψος της κάλυψης, καθώς και το νόμισμα καταβολής της αποζημίωσης.

2. Πριν από τη σύναψη σύμβασης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, παρέχονται στους καταθέτες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι καταθέτες επιβεβαιώνουν ότι παρέλαβαν τις πληροφορίες αυτές. Για το σκοπό αυτόν, χρησιμοποιείται το υπόδειγμα του ενημερωτικού δελτίου του Παραρτήματος I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου.

3. Στο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού των καταθετών παρέχεται επιβεβαίωση ότι οι καταθέσεις τους είναι επιλέξιμες καταθέσεις συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στο ενημερωτικό δελτίο του Παραρτήματος I. Στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται ο δικτυακός τόπος του ΤΕΚΕ. Το ενημερωτικό δελτίο του Παραρτήματος I παρέχεται στον καταθέτη τουλάχιστον ετησίως.

4. Ο δικτυακός τόπος του ΤΕΚΕ περιλαμβάνει τις απαραίτητες για τους καταθέτες πληροφορίες και ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους της εγγύησης των καταθέσεων και των δικαιωμάτων τους.

5. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 παρέχονται στην ελληνική γλώσσα ή στη γλώσσα που συμφωνήθηκε μεταξύ του καταθέτη και του πιστωτικού ιδρύματος κατά την κατάρτιση της σύμβασης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ή στην ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους − μέλους στο οποίο έχει ιδρυθεί υποκατάστημα.

6. Απαγορεύεται στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα η προβολή για διαφημιστικό σκοπό των πληροφοριών των παραγράφων 1, 2 και 3 μέσω εντύπων ή άλλων μηνυμάτων που διαδίδονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, επιτρεπομένης μόνον:

α) της απλής μνείας της συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στο ΤΕΚΕ προς εγγύηση του προϊόντος που αναφέρεται στη διαφήμιση και των επιπλέον εκ του νόμου οριζομένων πληροφοριών και

β) της χρήσης, στην ιστοσελίδα του πιστωτικού ιδρύματος, συνδέσμου προς την ιστοσελίδα του ΤΕΚΕ.

Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν ακόμα να περιλαμβάνουν την απλή περιγραφή της λειτουργίας του ΣΚΚ και οφείλουν να καθιστούν σαφές ότι η κάλυψη του ΣΚΚ δεν είναι απεριόριστη.

7. Σε περίπτωση συγχώνευσης, μετατροπής θυγατρικών σε υποκαταστήματα ή παρομοίων εταιρικών πράξεων, οι καταθέτες ενημερώνονται τουλάχιστον έναν μήνα πριν η πράξη αρχίσει να παράγει έννομα αποτελέσματα, εκτός αν η αρμόδια αρχή επιτρέψει συντομότερη προθεσμία για λόγους επιχειρηματικού απορρήτου ή χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Στους καταθέτες παρέχεται τρίμηνη προθεσμία, μετά τη γνωστοποίηση της συγχώνευσης ή μετατροπής ή παρόμοιας εταιρικής πράξης, προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν να αποσύρουν ή να μεταφέρουν σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, χωρίς να επιβαρυνθούν με οποιαδήποτε χρέωση ως ποινή, τις επιλέξιμες καταθέσεις τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των δεδουλευμένων τόκων και των οφελών, στον βαθμό που αυτές υπερβαίνουν το όριο κάλυψης της παραγράφου 1 του άρθρου 9 κατά το χρόνο της συγκεκριμένης εταιρικής πράξης.

8. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα αποχωρήσει ή αποκλειστεί από το ΤΕΚΕ, το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει σχετικώς τους καταθέτες του εντός ενός (1) μηνός από την εν λόγω αποχώρηση ή αποκλεισμό.

9. Αν ο καταθέτης χρησιμοποιεί διαδικτυακή τραπεζική, οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Κατόπιν αιτήματος του καταθέτη, οι πληροφορίες παρέχονται εγγράφως.

10. Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τους καταθέτες πριν από τη σύναψη της σύμβασης τόσο του τυχόν δανείου όσο και του ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ότι σε περίπτωση υποχρεώσεων του καταθέτη προς το πιστωτικό ίδρυμα ισχύουν οι προϋποθέσεις συμψηφισμού, όπως αναφέρονται ειδικότερα στην παράγραφο 4 του άρθρου 10.

11. Σε περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν διαφορετικά εμπορικά σήματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 121 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), οι καταθέτες ενημερώνονται σαφώς ότι το πιστωτικό ίδρυμα χρησιμοποιεί διαφορετικά εμπορικά σήματα και ότι το όριο κάλυψης που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων που διατηρεί ο καταθέτης στο πιστωτικό ίδρυμα. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στις πληροφορίες για τους καταθέτες σύμφωνα με τα ανωτέρω και το Παράρτημα I.

12. Κάθε υποκατάστημα που ιδρύεται στην Ελλάδα από πιστωτικό ίδρυμα τρίτης χώρας, το οποίο δεν είναι μέλος του ΤΕΚΕ, παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις ρυθμίσεις εγγύησης των καταθέσεων των σημερινών και των μελλοντικών καταθετών στο εν λόγω υποκατάστημα. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες παρέχονται στην ελληνική γλώσσα ή στη γλώσσα που συμφωνήθηκε μεταξύ του καταθέτη και του πιστωτικού ιδρύματος κατά την κατάρτιση της σύμβασης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού και είναι σαφείς και κατανοητές.

[

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send