logo-print

Άρθρο 60 - Νόμος 4370/2016 - Ρυθμίσεις για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/03/2016

Υπό κωδικοποίηση

1.α) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α΄324), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 2 του άρθρου 175 του ν. 4261/2014 (Α΄107), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά, για την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων, κατά των οποίων δεν μπορεί να ασκηθεί παραδεκτά, λόγω ποσού της διαφοράς, έφεση ή αίτηση αναίρεσης και δεν συντρέχουν στην περίπτωση αυτή λόγοι για την κατ’ εξαίρεση άσκηση αίτησης αναίρεσης, οι Τριμελείς Επιτροπές αποφαίνονται με σχετική πράξη, που υπογράφεται από τα μέλη που τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού.»

β) Η παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002, η οποία προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 326 του ν. 4072/2012 (Α΄86), καταργείται.

γ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4170/2013 (Α΄163), αντικαθίσταται ως εξής:

«Πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις με χρηματικό αντικείμενο, ανά αιτούντα ή διάδικο, μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., εκτός εκείνων που αφορούν υποθέσεις μείζονος σημασίας.»

δ) Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3086/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Νομικό Σύμβουλο, Πάρεδρο ή Δικαστικό Πληρεξούσιο, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία, να υπογράφει τις εκθέσεις επίδοσης δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων και γενικά εγγράφων προς το Δημόσιο, τις καταστάσεις εκκαθάρισης αποδοχών του κυρίου προσωπικού, τα έγγραφα που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας και κάθε άλλο κατά την κρίση του έγγραφο.»

ε) Στην παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 3086/2002 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στο Τμήμα Πληροφορικής και Υποστήριξης Συστημάτων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Χειριστών Η/Υ. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύναται να προΐστανται και στο Τμήμα Ευρετηρίου.»

2. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «Το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο για το διοικητικό προσωπικό του Ν.Σ.Κ. συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου για δύο έτη και αποτελείται από:»

β) Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης καταλαμβάνει και την τρέχουσα θητεία του Συμβουλίου, η οποία άρχισε στην 1.1.2016. 3. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 3606/2007 (Α΄195) καταργούνται.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 32 του π.δ. 238/2003 «Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (Α΄ 214) επαναφέρονται σε ισχύ, όπως ίσχυαν μέχρι την αντικατάστασή τους με το άρθρο 60 του ν. 4170/2013 (Α΄163), οι διατάξεις του οποίου καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.

5. α) Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4061/2012 (Α΄66), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5β του άρθρου 37 του ν. 4235/2014 (Α΄32), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών μετέχει ως μέλος και Πρόεδρος αυτής εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια, για τα θέματα που εξετάζει η Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22. Για το μέλος αυτό και τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με πράξη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., δεν ισχύει το κώλυμα του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η πρόσκληση της Επιτροπής αποστέλλεται στον εκπρόσωπο του Ν.Σ.Κ., με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της.»

β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4061/2012, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4351/2015 (Α΄164), αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας, με μέλη δύο διοικητικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και έναν υπάλληλο με πτυχίο τοπογράφου μηχανικού ή γεωπόνου, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Με την πράξη συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής.»

6. Όπου, σε εφαρμογή κειμένων διατάξεων, προβλέπεται η συμμετοχή λειτουργού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, που έχουν την έδρα τους σε Περιφερειακές Ενότητες, στις οποίες δεν λειτουργούν Γραφεία Νομικών Συμβούλων ή Δικαστικά Γραφεία, ο λειτουργός του Ν.Σ.Κ. και ο τυχόν προβλεπόμενος αναπληρωτής του αντικαθίστανται από τον κατά το άρθρο 24 του ν. 3086/2002 οριζόμενο δικηγόρο του Δημοσίου και τον αναπληρωματικό του.

7. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) αντικαθίστανται ως εξής:

«β) Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου και αποτελείται από:

αα) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

ββ) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη,

γγ) έναν εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα υπάλληλος του νομικού προσώπου.

γ) Η προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου κοινοποιείται με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο επιμελείται την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στο κατάστημα του πρωτοδικείου και στα γραφεία των Δικηγορικών Συλλόγων αντίστοιχα. Επίσης, η προκήρυξη δημοσιεύεται με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία τουλάχιστον εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, κατά προτίμηση ημερήσια. Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που θα μετέχει στην επιτροπή επιλογής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, συγκαλεί την επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή με απόφασή της ορίζει τον τόπο και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της, να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου.»

8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3148/2003 (Α΄136), που προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4305/2014 (Α΄237), αντικαθίσταται ως εξής: «Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, στη σύνθεσή του προστίθενται δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα οποία ορίζονται από τον Πρόεδρό του, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εφόσον τηρούνται οι όροι της απαρτίας και νόμιμης σύνθεσης του οργάνου.»

9. α) Στο άρθρο 83 του Ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄90) προστίθεται, μετά την παράγραφο 2, παράγραφος 2α ως εξής:

«2α. Δεν επιτρέπεται ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός χρηματικών απαιτήσεων, που επιδικάζονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λόγω διαπίστωσης παραβιάσεων της Σύμβασης αυτής ή των Πρωτοκόλλων της, εξαιρουμένων των απαιτήσεων που επιδικάζονται για την παραπάνω αιτία προς αποκατάσταση υλικής ζημίας.»

β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ) απαιτήσεις που επιδικάζονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λόγω διαπίστωσης παραβιάσεων της Σύμβασης αυτής ή των Πρωτοκόλλων της, εξαιρουμένων των απαιτήσεων που επιδικάζονται για την παραπάνω αιτία προς αποκατάσταση υλικής ζημίας. Το εν λόγω ακατάσχετο ισχύει όταν η κατάσχεση επισπεύδεται για την ικανοποίηση απαίτησης δανειστή, που ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).»

[

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send