logo-print

Άρθρο 38 - Νόμος 4414/2016 - Θέματα για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της «Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/08/2016

Υπό κωδικοποίηση
Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

1. Για τη στελέχωση της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε., πέραν των θέσεων που έχουν έως σήμερα προβλεφθεί στο ν. 2773/1999 και σε άλλες διατάξεις, συνιστώνται επιπλέον είκοσι επτά (27) θέσεις προσωπικού, που κατανέμονται ως εξής:

Α. Είκοσι έξι (26) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που διακρίνονται σε:

αα) δώδεκα (12) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.1943/1991, καθώς και όσα ειδικότερα καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε..

ββ) δεκατέσσερις (14) θέσεις διοικητικού προσωπικού εκ των οποίων έξι (6) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας (ΔΕ) Διοικητικών Γραμματέων, δύο (2) θέσεις κατηγορίας (ΤΕ) ειδικότητας Πληροφορικής (σχεδιασμού λογισμικού και εφαρμογών) ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, καθώς και δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ με τα προσόντα πρόσληψης του διοικητικού προσωπικού που καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε..

Β. Μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ο οποίος προσλαμβάνεται με πάγια αντιμισθία με απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 2773/1999. Η θέση καταλαμβάνεται από δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, με συνολική ενεργή δικηγορική προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και με ειδικότερα προσόντα που θα καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αποδοχές για την παροχή των υπηρεσιών του νομικού συμβούλου καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2. H σύμβαση του νομικού συμβούλου λήγει με τη λήξη της θητείας του Προέδρου. Καθήκοντα του νομικού συμβούλου είναι η παροχή στον Πρόεδρο και την Ολομέλεια της Ρ.Α.Ε., νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων και γενικά κάθε είδους νομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, καθώς και η δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής κατόπιν εντολής του Προέδρου της Ρ.Α.Ε.. Ο νομικός σύμβουλος δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Ρ.Α.Ε., κατόπιν εντολής του Προέδρου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του νομικού συμβούλου καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε..

Ο νομικός σύμβουλος υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. και δεν επιτρέπεται, για όσο χρόνο παρέχει νομικές υπηρεσίες στη Ρ.Α.Ε., να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με τον ενεργειακό τομέα. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο καταγγελίας της έμμισθης εντολής του εκ μέρους της Αρχής και γεννά υποχρέωση επιστροφής του συνόλου των αποδοχών που έλαβε από τη Ρ.Α.Ε.. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε. μπορεί οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο να καταγγείλει τη σύμβαση και να επαναπροκηρύξει τη θέση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού της Ρ.Α.Ε., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Σε περίπτωση που οι αποδοχές που λαμβάνονται από τη Ρ.Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έμμισθης εντολής ή θητείας, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, υπερβαίνουν τις αποδοχές που καθορίζονται με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, η διαφορά αυτή διατηρείται ως προσωπική διαφορά που λαμβάνεται από τον υπάλληλο μέχρι την για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησή του από τη Ρ.Α.Ε.. Στις αμοιβές των Μελών και του προσωπικού της Ρ.Α.Ε. δεν συνυπολογίζονται τυχόν αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς πόρους και ιδίως ερευνητικά προγράμματα ή ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης στα οποία συμμετέχει η Ρ.Α.Ε..

3. Το άρθρο 40 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:

«1. H Γραμματεία της Ρ.Α.Ε. διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου. Τα ανωτέρω αυτοτελή Γραφεία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε.. Τη διεύθυνση των Γραφείων αναλαμβάνει μέλος της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε. είτε Ειδικός Επιστήμονας είτε Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που επιλέγεται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία. Τα ανωτέρω Γραφεία στελεχώνονται με απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. από μέλη της Γραμματείας της, καθώς και από ειδικούς συνεργάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 3428/ 2005 (A΄ 313), όπως ισχύει. Οι ειδικοί συνεργάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 3428/2005 (A΄ 313) εξομοιώνονται ως προς το νομικό καθεστώς τους προς τους μετακλητούς υπαλλήλους, με εξαίρεση τα εργασιακά και μισθολογικά τους ζητήματα για τα οποία γίνεται αντιστοίχιση με το καθεστώς ειδικοτήτων και θέσεων του λοιπού προσωπικού της γραμματείας της Ρ.Α.Ε., ανάλογα με την περίπτωση, με απόφαση του Πρόεδρου της Ρ.Α.Ε.. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία.

2. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα, καθώς και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων.

Με απόφαση της Ολομέλειας της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και εξειδικεύονται ή επεκτείνονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων. Με απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. τοποθετούνται τα μέλη της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε. κατά Διευθύνσεις και Τμήματα.

3. Σε καθεμία από τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε. ορίζεται Προϊστάμενος και Αναπληρωτής, για τριετή θητεία με απόφαση της Ολομέλειας της Ρ.Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου. Στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών προΐσταται Δικηγόρος της Αρχής με σχέση έμμισθης εντολής διορισμένος στον Άρειο Πάγο. Τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή των Προϊσταμένων και των Αναπληρωτών τους, καθώς και η σχετική διαδικασία επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε..

4. Έως τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), η διαβάθμιση και η υπαγωγή σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Τμήματος της παραγράφου 1 του παρόντος, των Μονάδων, Ομάδων Εργασίας και Τμημάτων που λειτουργούν στη Ρ.Α.Ε. βάσει του προεδρικού διατάγματος 139/ 2001 (A΄ 121/2001), γίνεται με απόφαση της Ολομέλειας ή του Προέδρου της Ρ.Α.Ε., κατά περίπτωση, ανάλογα με το όργανο που έχει την αρμοδιότητα για την τοποθέτηση του αντίστοιχου προϊσταμένου, βάσει του ως άνω προεδρικού διατάγματος.

5. Πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή, τη διάρθρωση της Ρ.Α.Ε. και τον ορισμό των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της.»

4. Η διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), όπως ισχύει, καταργείται και στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Στη Ρ.Α.Ε. συνιστάται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. για θέματα ενέργειας. Η θέση αυτή πληρούται από πρόσωπο που διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και ικανότητα και διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας. Ο ειδικός σύμβουλος διορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Ε., κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε., χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας. Η σύμβαση του ειδικού συμβούλου λήγει με τη λήξη της θητείας του Προέδρου. Οι αποδοχές για την παροχή των υπηρεσιών του ειδικού συμβούλου καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2. Ο ειδικός σύμβουλος δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Ρ.Α.Ε. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η σχετική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Ε..»

5. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Ε..

6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 4001/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «H αρμοδιότητα που μεταβιβάζεται δύναται να ασκείται παράλληλα και από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε.»

7. Η εκτέλεση του εγκεκριμένου κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία προϋπολογισμού της Ρ.Α.Ε. πραγματοποιείται αποκλειστικά με αποφάσεις της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής και δεν απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού ή άλλου οργάνου που προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 4270/2014 όπως εκάστοτε ισχύει.

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 41 του ν. 4001/2011 τροποποιείται ως εξής:

α) Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου προστίθεται η εξής φράση: «ή τυχόν προσωπικής διαφοράς αποδοχών».

β) Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., ο αποσπασμένος υπάλληλος κατατάσσεται κατά την κρίση της Αρχής, σε κατηγορία προσωπικού της Ρ.Α.Ε., βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του και εξομοιώνεται ως προς τα μισθολογικά και λοιπά εργασιακά θέματα της κατηγορίας αυτής.»

9. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του ν. 4001/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Εφόσον οι αποδοχές υπαλλήλου που προέρχεται από φορέα του Δημοσίου Τομέα και μετατάσσεται στη Ρ.Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είναι χαμηλότερες εκείνων που αντιστοιχούν στη θέση που κατείχε πριν από τη μετάταξή του, οι αποδοχές του διατηρούνται αυτοδικαίως στο ύψος των αποδοχών της θέσης που κατείχε πριν τη μετάταξη, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν προσωπικής διαφοράς αποδοχών.»

10. Έως τις 31.12.2017 δεν ισχύουν για τις αποσπάσεις υπαλλήλων στη Ρ.Α.Ε. οι χρονικοί περιορισμοί που τίθενται στις παραγράφους 4, 8 και 9 του άρθρου 68 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

11. Έως την έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του άρθρου 45 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) η Ρ.Α.Ε. δύναται με απόφασή της να καθορίζει τις ειδικότητες του προσωπικού, οι οποίες δεν έχουν χαρακτηρισθεί.

12. Στο τέλος του άρθρου 40 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Η Ρ.Α.Ε. μπορεί να απασχολεί μέχρι τρεις (3) ασκούμενους δικηγόρους στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών. Η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αμοιβή τους εντός των ορίων των κείμενων για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διατάξεων, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων στη Ρ.Α.Ε. καθορίζονται από την Ρ.Α.Ε., η οποία βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.»

13. Στο άρθρο 8 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Η συμμετοχή των Μελών στις συνεδριάσεις της

Ρ.Α.Ε. είναι υποχρεωτική, εκτός εάν Μέλος έχει δηλώσει στον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε., πριν από τη συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν, ή αδυναμία συμμετοχής για σπουδαίο λόγο.»

14. Η ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου επί του κτηρίου επί της οδού Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, βάσει του υπ’ αριθ. 6.277/12.2.2008 συμβολαίου αγοράς, στο οποίο στεγάζεται η Ρ.Α.Ε., μεταβιβάζεται κατά κυριότητα στη Ρ.Α.Ε. εκ του νόμου αυτού, χωρίς άλλη διαδικασία.

Δίκαιο της Δικαιοπραξίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΒΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ

send