logo-print

Άρθρο 8 - Νόμος 4463/2017 - Πρόσβαση σε υλική υποδομή εντός κτιρίου (Άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/07/2016

Υπό κωδικοποίηση
Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

1. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν δικαίωμα εγκατάστασης του δικτύου τους, με δική τους δαπάνη, έως το σημείο πρόσβασης.

2. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε υπάρχουσα υλική υποδομή εντός κτιρίου, ενόψει της εγκατάστασης υψίρρυθμου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αν η κατασκευή δεύτερης υποδομής είναι τεχνικά ανέφικτη ή οικονομικά ασύμφορη.

3. Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σημείο πρόσβασης και την εντός κτιρίου υλική υποδομή, πρέπει να ικανοποιεί κάθε εύλογη γραπτή αίτηση παρόχων δημόσιων δικτύων επικοινωνιών για πρόσβαση υπό δίκαιους και ισότιμους όρους, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, κατά περίπτωση. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετκό θέμα για την πρόσβαση σε υπάρχουσα υλική υποδομή εντός κτιρίου προσαρμοσμένη για υψηλές ταχύτητες υποδομή που ελέγχεται από πάροχο δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθορίζονται από τον Κανονισμό Συνεγκατάστασης που εκδίδει η ΕΕΤΤ.

4. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την πρόσβαση, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 2, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης αίτησης πρόσβασης, τα μέρη έχουν δικαίωμα παραπομπής του ζητήματος στο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, προκειμένου να εκτιμηθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις εν λόγω παραγράφους. Το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο (2) μηνών από την αίτηση σε αυτήν για την επίλυση της διαφοράς πλην έκτακτων περιστάσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής των μερών.

5. Εξαιρούνται, από τις προβλεπόμενες στις παράγραφους 1 έως 3 υποχρεώσεις κτίρια στα οποία εξασφαλίζεται, σύμφωνα με αντικειμενικούς, διαφανείς, αναλογικούς και ισότιμους όρους, πρόσβαση σε υπάρχον δίκτυο με σημείο τερματισμού στον τόπο του τελικού χρήστη, το οποίο είναι κατάλληλο για την παροχή υψίρρυθμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

6. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη υποδομή εντός κτιρίου προσαρμοσμένη σε υψηλές ταχύτητες, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν δικαίωμα: α) τερματισμού του δικτύου τους στο χώρο του συνδρομητή, εφόσον συμφωνεί ο συνδρομητής ή και β) τερματισμού του δικτύου τους σε νέο σημείο πρόσβασης σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο του κτιρίου όπου θα εγκαθίσταται νέος κεντρικός κατανεμητής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 41020/819/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2776). Στην περίπτωση β΄ οι πάροχοι μπορούν να εγκαθιστούν ενεργό εξοπλισμό και κάθετο κατανεμητή - κάθετη καλωδίωση, όπου αυτό απαιτείται για την ολοκλήρωση του τερματισμού της εσωτερικής καλωδίωσης στο χώρο των συνδρομητών ή και τελικών χρηστών. Για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών, η πρόσβαση σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους του κτιρίου επιτρέπεται κατόπιν κοινοποίησης στον διαχειριστή ή εκπρόσωπο της Γενικής Συνέλευσης συνιδιοκτητών και εφόσον, εντός μηνός από την ανωτέρω κοινοποίηση, δεν γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών περί άρνησης ως προς την υλοποίηση των ανωτέρων εργασιών. Αν για τις ανωτέρω εργασίες δεν αρκεί η πρόσβαση σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους του κτιρίου αλλά απαιτείται πρόσβαση σε ιδιωτική ιδιοκτησία, οι εργασίες υλοποιούνται μετά τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ο οποίος μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο πάροχο δημόσιου δικτύου επικοινωνιών μελέτη επιπτώσεων και αποκατάστασης και υπογραφή σχετικού συμφωνητικού. Σε κάθε περίπτωση, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εγκαθιστούν υποδομή εντός κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οφείλουν να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στην κοινόχρηστη ή κοινόκτητη ή ιδιωτική ιδιοκτησία χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη φυσική υποδομή, η οποία είναι διαθέσιμη στο κτίριο, να αποκαθιστούν πλήρως τα στοιχεία των ιδιωτικών ή κοινόχρηστων ή κοινόκτητων ιδιοκτησιών που επηρεάζονται κατά τις εργασίες εγκατάστασης της υποδομής και πριν από την πραγματοποίηση των εργασιών να ενημερώνουν το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδιοκτητών για το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τον τρόπο αποκατάστασης των χώρων.

7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του δικαιώματος ιδιοκτησίας του κυρίου του σημείου πρόσβασης ή της εντός κτιρίου υλικής υποδομής, εφόσον δεν πρόκειται για το ίδιο άτομο με τον κάτοχο του δικαιώματος χρήσης τους, και του δικαιώματος ιδιοκτησίας τρίτων, όπως ιδιοκτητών εκτάσεων γης και κτιρίων.

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση
Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

send