logo-print

Άρθρο 9 - Νόμος 4463/2017 - Αρμόδια όργανα (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/08/2017

Υπό κωδικοποίηση
Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία ως προς τους όρους παροχής πρόσβασης σε υλική υποδομή του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου και τον τεχνικό συντονισμό τεχνικών έργων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τα μέρη δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία διαμεσολάβησης του ν. 3898/2010 (Α΄ 211). Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, για αιτήματα επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ως Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών με τα καθήκοντα που αναφέρονται στα άρθρα του παρόντος νόμου ορίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Για την επίτευξη της εξωδικαστικής επίλυσης των ως άνω διαφορών συστήνεται ειδικό μητρώο διαμεσολαβητών της ΕΕΤΤ, το οποίο στελεχώνεται από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο αριθμός των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5).

2. Αν κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου ανακύψει διαφωνία μεταξύ φορέων, οποιαδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη δύναται να ζητήσει, με γραπτό αίτημά του, την παρέμβαση της ΕΕΤΤ με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα περιγραφή της διαφοράς και του ιστορικού των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών της ΕΕΤΤ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του ν. 4070/ 2012, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ΕΕΤΤ υιοθετεί τα κατάλληλα μέτρα που σε κάθε περίπτωση είναι αναλογικά, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κατά τη λήψη της απόφασής της στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας επίλυσης διαφοράς. Η ΕΕΤΤ ορίζει επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση της διαφοράς και την εισήγηση προς την ΕΕΤΤ για το πόρισμα της επίλυσης αυτής. Για την υποστήριξη του έργου της επίλυσης διαφοράς, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ειδικών εμπειρογνωμόνων με ειδικότητες κατάλληλες για το αντικείμενο της διαφοράς, όπως ενδεικτικά ειδικότητες πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών.

3. Η ΕΕΤΤ εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποστέλλει πρόσκληση προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για την κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων, η οποία επίσης τοιχοκολλάται στα γραφεία της ΕΕΤΤ και του Τ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται σε μία καθημερινή εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς και στο διαδίκτυο. Στην πρόσκληση αυτή παρατίθενται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούνται ώστε κάποιος να συμπεριληφθεί σε κατάλογο εμπειρογνωμόνων της ΕΕΤΤ για την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, καθώς επίσης και το ύψος της αμοιβής του. Ο κατάλογος αυτός ανανεώνεται κάθε χρόνο εντός τους μηνός Δεκεμβρίου με την ίδια δημοσιότητα. Οι εμπειρογνώμονες επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική κατάρτιση και την εξειδικευμένη εμπειρία τους σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος. Από τον κατάλογο αποκλείονται εκείνοι που δεν περάτωσαν πιθανή επίλυση διαφορών στην επιτροπή της οποίας είχαν τοποθετηθεί προηγούμενα. Αποκλείονται ομοίως και τα μέλη της ΕΕΤΤ κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για δύο (2) χρόνια μετά την, με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη αυτής.

Η ΕΕΤΤ επιλέγει με κλήρωση από τον κατάλογο εμπειρογνωμόνων, ειδικό/ούς εμπειρογνώμονα/ες με την κατάλληλη ειδικότητα ανάλογα με το αντικείμενο, για να συμμετέχει στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφοράς, όποτε αυτό απαιτείται από το αντικείμενο της διαφοράς. Επίσης, επιλέγει τους αναπληρωτές τους, σε αριθμό μεγαλύτερο του αναγκαίου, ώστε να είναι δυνατή η άμεση αναπλήρωση σε περιπτώσεις κωλύματος.

4. Η ΕΕΤΤ δύναται, για το σκοπό της επίλυσης διαφορών βάση του παρόντος νόμου, να ζητεί την υποβολή πληροφοριών από τα εμπλεκόμενα μέρη.

5. Η ΕΕΤΤ ορίζει με απόφασή της το ύψος του παραβόλου που οφείλουν να καταβάλουν όσοι αιτούνται από την ΕΕΤΤ επίλυση διαφοράς σχετικά με θέματα πρόσβασης (άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόμου) και τεχνικού συντονισμού (άρθρα 5 και 6 του παρόντος νόμου).

6. Οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά με την επίλυση διαφορών βάση του παρόντος νόμου υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της Αθήνας, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει.

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ