logo-print

Άρθρο 51 - Νόμος 4481/2017 - Επίτροπος Εξυγίανσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ

Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΠΕΡΔΟΚΛΗ ΕΛΛΗ

1. Σε περίπτωση που οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50 αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, ως τέτοιων νοουμένων και των δικαιούχων που του/της έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους, κατά τρόπο γενικό και μόνιμο (παύση πληρωμών), το αρμόδιο δικαστήριο, ύστερα από αίτηση της συνέλευσης των πιστωτών ή του εποπτικού συμβουλίου ή του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης του ΟΠΙ, δύναται να αναθέσει στον σύνδικο την αποκλειστική αρμοδιότητα εξυγίανσης του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας του άρθρου 50. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της πτωχευτικής νομοθεσίας.

2.α) Σε περίπτωση παρούσας ή επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 ή σε περίπτωση σοβαρού οικονομικού ή διαχειριστικού προβλήματος, που θέτει σε διακινδύνευση τα δικαιώματα των δικαιούχων, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να υποβάλει αίτηση στο μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου έχει την έδρα του ο οργανισμός ή η οντότητα, για τον ορισμό Επιτρόπου Εξυγίανσης και ενός αναπληρωτή του προτείνοντας, πέντε (5) πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας σε ζητήματα διοίκησης επιχειρήσεων ή οικονομικών ύστερα από κατάλογο προσώπων που εισηγείται ο ΟΠΙ ή το εποπτικό συμβούλιο. Ο Επίτροπος Εξυγίανσης έχει ιδίως την εξουσία της εξυγίανσης του οργανισμού ή της οντότητας.

β) Το δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιμος εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της. 

Το δικαστήριο επιλέγει το πρόσωπο που θα οριστεί Επίτροπος Εξυγίανσης και τον αναπληρωτή του, εντός δεκαπέντε (15), ημερών από τη συζήτηση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα προσόντα των προτεινόμενων προσώπων. Το δικαστήριο καθορίζει επίσης τη διάρκεια του ορισμού του, η οποία είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους, και αποφασίζει για τη δυνατότητα του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού να παρατείνει τη διάρκεια του ορισμού του Επιτρόπου μέχρι δύο (2) έτη, καθώς και για την ευχέρεια του Υπουργού να παύει τον Επίτροπο, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, με ειδική αιτιολογία, πριν από τη λήξη του χρόνου για τον οποίο ορίστηκε. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και αναστολή της ισχύος της απόφασης δεν χωρεί.

γ) Από τη δημοσίευση της απόφασης του δικαστηρίου ο Επίτροπος αναλαμβάνει τη διοίκηση του νομικού προσώπου, υποκαθιστώντας τα καταστατικά όργανα διοίκησης και διαχείρισης στην άσκηση των εξουσιών τους. Ο Επίτροπος αξιολογεί την οικονομική, διοικητική και οργανωτική κατάσταση του νομικού προσώπου της παραγράφου 1 και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυγίανση του οργανισμού ή της οντότητας. Ο Επίτροπος αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του νομικού προσώπου της παραγράφου 1 έναντι τρίτων, δικαστικά και εξώδικα, καθώς και τη διεκπεραίωση των καθημερινών του συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ενώ αναστέλλεται για τη διάρκεια της εξυγίανσης η υποχρέωση έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση των μετόχων. 

Ο Επίτροπος δύναται να ασκεί στο όνομα των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων τους και των μελών τους, συμπεριλαμβανομένων αγωγών αποζημίωσης κατά προσώπων της διοίκησης ή του προσωπικού , εφόσον με πράξεις ή παραλείψεις τους ζημίωσαν τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης. Οι εργαζόμενοι του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υποχρεούνται να παρέχουν στον Επίτροπο οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί και να διευκολύνουν την άσκηση των καθηκόντων του. 

Ο διορισμός του Επιτρόπου δεν συνεπάγεται την ακύρωση, καταγγελία ή τροποποίηση συμφωνιών, το ληξιπρόθεσμο οποιουδήποτε χρέους του νομικού προσώπου της παραγράφου 1 ούτε την αναστολή των ατομικών διώξεων κατά των μελών της διοίκησης.

δ) Η αμοιβή του Επιτρόπου Εξυγίανσης προσδιορίζεται ελεύθερα από το δικαστήριο, βάσει της εισήγησης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στην αίτησή του, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά από πρόταση του ΟΠΙ, λαμβάνοντας υπόψη την αξία της περιουσίας των νομικών προσώπων της παραγράφου 1, το χρόνο της απασχόλησης του Επιτρόπου και το ωφέλιμο αποτέλεσμα της δραστηριότητάς του για τα συμφέροντα των μελών.

Η αμοιβή του Επιτρόπου Εξυγίανσης καταβάλλεται μηνιαίως και μαζί με τα λοιπά έξοδα της Εξυγίανσης επιβαρύνουν καταρχάς τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ. Για την υποβοήθηση του έργου του Επιτρόπου, ο ΟΠΙ δύναται, μετά από πρόταση του Επιτρόπου, να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με νομικούς, οικονομικούς ή τεχνικούς συμβούλους, ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αμοιβής τους από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επιτρέπεται η απόσπαση στον ΟΠΙ τακτικών υπαλλήλων Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το ν. 4440/2016 (Α΄ 224), οι οποίοι διατίθενται για την υποβοήθηση του έργου του Επιτρόπου. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και η καταβολή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ. 

Η διάρκεια των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών δεν δύναται να υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του Επιτρόπου. 

Σχετικά με την αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των προσώπων που υποβοηθούν τον Επίτροπο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 2 της παρ. Γ΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Η αποζημίωση για την ως άνω καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόληση βεβαιώνεται από τον Επίτροπο και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι λεπτομέρειες καταβολής-επιστροφής από τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 στον ΟΠΙ ποσού ίσου με τις δαπάνες (ιδίως αμοιβή Επιτρόπου, λοιπά έξοδα Εξυγίανσης, αποδοχές και συμβάσεις) που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ για την Εξυγίανση των νομικών προσώπων της παραγράφου 1. Το ποσό αυτό επιβαρύνει τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο διαχειριστικά έξοδα των νομικών προσώπων της παραγράφου 1.

ε) Ο Επίτροπος Εξυγίανσης ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. Ο Επίτροπος Εξυγίανσης δεν προσωποκρατείται ούτε υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για χρέη της υπό εξυγίανση εταιρίας, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους και το χρόνο στον οποίο ανάγονται.

Πολιτική Δικονομία ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ