logo-print

Άρθρο 9 - Νόμος 4481/2017 - Γενική συνέλευση των μελών (άρθρα 8 παράγραφοι 2 έως 12 της Οδηγίας)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΠΕΡΔΟΚΛΗ ΕΛΛΗ

1. Η γενική συνέλευση των μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

2. Η γενική συνέλευση των μελών λαμβάνει αποφάσεις για τα εξής ζητήματα:

α) την τροποποίηση του καταστατικού,β):αα) την εκλογή ή την παύση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των μελών του εποπτικού συμβουλίου,

ββ) την έγκριση της αμοιβής ή την παροχή άλλου, χρηματικού ή μη, οφέλους στα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου και τον γενικό διευθυντή, ύστερα από αξιολόγηση της γενικής απόδοσής τους, καθώς επίσης και την καταβολή αποζημίωσης λόγω απόλυσης στα πρόσωπα αυτά, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8,

γ) τον τρόπο διανομής των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους και τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων,

δ) τις βασικές αρχές για τη χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν,

ε) την επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώματα και για τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 17 και την παράγραφο 7 του άρθρου 19,

στ) τις κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 18,

ζ) τη χρήση των εσόδων από τα δικαιώματα και των εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα ως προς τον τρόπο, το χρόνο ή οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια,

η) τη χρήση ανά περίπτωση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν εντός των βασικών αρχών της περίπτωσης δ΄ που έχουν ήδη αποφασιστεί,

θ) τον τρόπο διαχείρισης των πιθανών περιπτώσεων που μπορεί να επηρεάσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του οργανισμού (πολιτική για τη διαχείριση κινδύνου),

ι) την έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ή υποθήκευσης ακινήτων,

ια) την έγκριση συγχωνεύσεων και συμμαχιών, σύστασης θυγατρικών και εξαγοράς άλλων οντοτήτων ή απόκτησης μετοχών ή δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες,

ιβ) την έγκριση λήψης και χορήγησης δανείων ή της παροχής ασφάλειας για δάνεια,

ιγ) την κατάρτιση των κατά το άρθρο 14 όρων σχετικά με τη χορήγηση αδειών μη εμπορικής χρήσης των δικαιωμάτων τους,

ιδ) οποιοδήποτε επιπλέον ζήτημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή στο καταστατικό.

3. Η γενική συνέλευση των μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης μπορεί να αναθέτει στο εποπτικό συμβούλιο του άρθρου 10, μέσω απόφασής της ή πρόβλεψης στο καταστατικό, τις εξουσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ της παραγράφου 2.

4. Η γενική συνέλευση των μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ελέγχει τις δραστηριότητες του οργανισμού, λαμβάνοντας τουλάχιστον απόφαση για το διορισμό ή την απομάκρυνση των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και εγκρίνοντας την ετήσια έκθεση διαφάνειας του άρθρου 29.

5. Όλα τα μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση των μελών. Τα μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα με τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Η γενική συνέλευση των μελών μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση των μελών με βάση τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή οφείλονται σε μέλος του ή/και με βάση τη διάρκεια της ιδιότητας του μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά καθορίζονται και εφαρμόζονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο, περιλαμβάνονται στο καταστατικό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28.

6. Κάθε μέλος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ορίζει οποιοδήποτε άλλο μέλος, που μπορεί να είναι πρόσωπο ή οντότητα, ως πληρεξούσιο προκειμένου να συμμετέχει και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση των μελών για λογαριασμό του, υπό την προϋπόθεση ότι ο ορισμός αυτός δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Ο πληρεξούσιος μπορεί να εκπροσωπεί έως και δύο (2) μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για μία (1) μόνο γενική συνέλευση των μελών. Ο πληρεξούσιος έχει τα ίδια δικαιώματα στη γενική συνέλευση των μελών με εκείνα του μέλους που τον ορίζει. Ο πληρεξούσιος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το μέλος που τον όρισε.

7. Οι εξουσίες της γενικής συνέλευσης των μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης μπορεί να ασκούνται από συνέλευση αντιπροσώπων, οι οποίοι εκλέγονται τουλάχιστον κάθε τέσσερα (4) έτη από τα μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι:

α) διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική συμμετοχή των μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και,

β) η εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών μελών στη συνέλευση αντιπροσώπων είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Οι κανόνες που θεσπίζονται στις παραγράφους 1 έως 6 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στη συνέλευση των αντιπροσώπων.

8. Αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν διαθέτει γενική συνέλευση των μελών λόγω της νομικής του μορφής, οι εξουσίες της γενικής συνέλευσης ασκούνται από το εποπτικό συμβούλιο, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 10.

9. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50 υποχρεούνται να προβλέπουν στο καταστατικό τους γενική συνέλευση των μελών που έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους σε αυτές. Για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση με πληρεξούσιο κάθε μέλους στη γενική συνέλευση εφαρμόζεται η παράγραφος 6.

Για τη γενική συνέλευση των μελών ισχύουν τα εξής:

α) Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά ανά έτος και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, με υποχρέωση σύγκλησής της από το διοικητικό συμβούλιο της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50. Αν δεν συγκληθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η σύγκλησή της γίνεται από το εποπτικό συμβούλιο. Αν και πάλι δεν συγκληθεί μέσα σε επτά (7) ημέρες από την επομένη της λήξης της ανωτέρω δεκαπενθήμερης προθεσμίας, τη σύγκλησή της διατάζει το Ειρηνοδικείο, ύστερα από αίτηση τουλάχιστον δέκα (10) μελών.

β) Συνέρχεται, επίσης, εκτάκτως όποτε υποβληθεί αίτημα στο διοικητικό συμβούλιο από το 1/25 των μελών ή από το εποπτικό συμβούλιο, αλλά από όχι λιγότερα από πέντε (5) μέλη του, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα προς συζήτηση. Αν το όργανο διοίκησης δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή αίτησης του εποπτικού συμβουλίου ή του 1/25 των μελών, τη σύγκλησή της διατάζει το Ειρηνοδικείο, ύστερα από αίτηση τουλάχιστον του 1/25 των μελών.

γ) Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα, που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα προς συζήτηση. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης, μέσω συστημένης επιστολής ή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (fax).

δ) Η γενική συνέλευση των μελών βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη. 

Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση των μελών συνέρχεται ύστερα από πέντε (5) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον των μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και πάλι, η γενική συνέλευση των μελών συνέρχεται ύστερα από τρεις (3) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται.

ε) Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μελών υπάγεται:

(αα) η εκλογή των μελών του εποπτικού συμβουλίου της παραγράφου 8 του άρθρου 10, καθώς και ο καθορισμός της αμοιβής τους,

(ββ) η λήψη απόφασης για τον τρόπο εκπροσώπησης των διαφορετικών κατηγοριών μελών της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 στο εποπτικό συμβούλιο, ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπησή τους. Ως κριτήρια για τον αριθμό ψήφων κάθε μέλους στη γενική συνέλευση λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που κάθε μέλος λαμβάνει από την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50 ή/ και η διάρκεια της ιδιότητας μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά καθορίζονται και εφαρμόζονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο,

(γγ) η απαλλαγή των μελών του εποπτικού συμβουλίου από τις ευθύνες τους,

(δδ) η υποβολή εισήγησης προς το εποπτικό συμβούλιο επί του αμοιβολογίου και της ακολουθητέας τιμολογιακής πολιτικής της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης και του καθορισμού των όρων και αμοιβών αδειοδότησης,

(εε) η υποβολή εισηγήσεων για τον βέλτιστο τρόπο διανομής δικαιωμάτων που εισπράττονται, καθώς και η αρωγή του εποπτικού συμβουλίου σε κάθε θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του τελευταίου. 

Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν για το θέμα απαλλαγής από την ευθύνη τους.

στ) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μελών λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων.

10. Κατά τα λοιπά, για τις γενικές συνελεύσεις μελών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί γενικής συνέλευσης του ν. 1667/1986.

Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ